Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod      PWYLLGOR CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                      DYDD MAWRTH, 7 RHAGFYR, 2021 AM 5.00 P.M.

         

Lleoliad                         CYFARFOD O BELL          

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.       Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Tachwedd, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu `â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau -

4.       Strategaeth Eiriolaeth Caerdydd a'r Fro - Cabinet: 8 Tachwedd, 2021. [Gweld y Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

5.       Adroddiad Canol Blwyddyn Diogelu Corfforaethol - Cabinet: 22 Tachwedd, 2021.

[Gweld Cofnod]

6.       Cynllun Cyflenwi Blynyddol Cyngor Bro Morgannwg Drafft 2022-23 - Cabinet: 22 Tachwedd, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol -

7.       Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1af Ebrill, 2021 i 30 Medi, 2021 a'r Gyllideb Ddiwygiedig ar gyfer 2021/22.

[Gweld Cofnod]

8.       Cynigion Cychwynnol Cyllideb Refeniw 2022/23.

[Gweld Cofnod]

9.       Cynigion Rhaglen Gyfalaf Cychwynnol 2022/23 i 2026/27.

[Gweld Cofnod]

10.     Adroddiad Monitro Cynllun Cyflenwi Blynyddol: Perfformiad Chwarter 2 2021/22.

[Gweld Cofnod]

(Atgoffir yr aelodau i hysbysu'r Adran Gwasanaethau Democrataidd a Craffu erbyn hanner dydd fan bellaf ar ddiwrnod y cyfarfod os oes angen presenoldeb swyddogion ar gyfer Monitro Perfformiad).

 

11.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

30 Tachwedd, 2021

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

A. Rudman, Ffôn: Y Barri (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau'r Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol

Cadeirydd: Cynghorydd S.J. Griffiths;

Is-Gadeirydd: Cynghorydd N.C. Thomas;

Cynghorwyr: J. Aviet, J.E. Charles, O. Griffiths, T.H. Jarvie, R. Nugent-Finn a J.W. Thomas (ynghyd â dwy swydd wag)

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Bydd hwn yn gyfarfod rhithwir a bydd "presenoldeb" yn cael ei gyfyngu i Aelodau'r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw rai sydd wedi'u cofrestru i siarad "partïon â diddordeb" lle bo hynny'n briodol.  Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709855.

 

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx