Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod     PWYLLGOR CRAFFU TAI A CHYMUNEDAU DIOGEL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                      DYDD MERCHER, 10 HYDREF, 2018 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                          SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwydar 12 Medi, 2018.  

 

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriad –

4.         Rhaglen Datblygu Tai - Hayeswood Road, y Barri – Y Cabinet: 17 Medi, 2018.  [Gweld Call-ins: Y Cynghorydd MahoneyY Cynghorydd N Moore]

[Sylwadau Ysgrifenedig 1] [Sylwadau Ysgrifenedig 2] [Sylwadau Ysgrifenedig 3] [Sylwadau Ysgrifenedig 4] [Sylwadau Ysgrifenedig 5]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

5.         Monitro Cyllid a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Awst, 2018.

[Gweld Cofnod]

6.         Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 (2018-19): Mae Fro Cynhwysol a Diogel.

[Gweld Cofnod]     

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

7.         Strategaeth Gwasanaeth Cwsmer (Tai) – Adroddiad Monitro Chwe Mis.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr – 

8.         Tracio Penderfyniadau Craffu am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith wedi'i Diweddaru 2018/19 yr 2il Chwarter.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn   rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

3 Hydref, 2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Ms. A. Rudman, Ffôn: Y Barri (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau'r Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. C.A. Cave;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd S.J. Griffiths;

Y Cynghorwyr: Ms. B.E. Brooks, Miss. A.M. Collins, B.T. Gray, Mrs. S.M. Hanks, M.J.G. Morgan, Mrs. M.R. Wilkinson, M.R. Wilson a Ms. M. Wright.

 

 

1 cynrychiolydd, mewn gallu arsylwi di-bleidleisio cyfetholedig, o'r sefydliad canlynol:

 

     Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg (Ms. D. Murphy)

 

a 4 Cynrychiolydd o’r Gweithgor / Panel Tenantiaid:

 

     Mrs. G. Doyle

     Mr. W. Hennessey

     Mr. A. Raybould

     Ms. H. Smith