Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR CRAFFU TAI A CHYMUNEDAU DIOGEL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                   DYDD MERCHER, 5 RHAGFYR, 2018 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                       SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwydar 10 Hydref 2018.  

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

4.         Swyddfa Archwilio Cymru: Adolygiad Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS) Bro Morgannwg Gan gynnwys Persbectif Tenantiaid Tai.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol -

5.         Cynllun Cyfiawnder Ieuenctid 2018-2020.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod -

6.         Strategaeth Rheoli Asedau Tai - Cabinet : 19 Tachwedd, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

7.        Cynigion y Rhaglen Gyfalaf Cychwynnol 2019/20 i 2023/24 a Monitro Cyfalaf 2018/19.

[Gweld Cofnod]

8.         Cynigion Cyllideb Refeniw Cychwynnol 2019/20 a Chyllideb Ddiwygiedig 2018/19.

[Gweld Cofnod]

9.         Cynigion Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai Cychwynnol 2019/20 a Chyllideb Ddiwygiedig 2018/19.

[Gweld Cofnod]

10.      Adroddiad Perfformiad Chwarter 2 (2018-19): Mae Fro Cynhwysol a Diogel. [Gwybodaeth Atodol]    

[Gweld Cofnod]

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

11.      Cynhwysiant Digidol.

[Gweld Cofnod]

 

12.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn   rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

28 Tachwedd, 2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Ms. A. Rudman, Ffôn: Y Barri (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau'r Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. C.A. Cave;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd S.J. Griffiths;

Y Cynghorwyr: Ms. B.E. Brooks, Miss. A.M. Collins, B.T. Gray, Mrs. S.M. Hanks, M.J.G. Morgan, Mrs. M.R. Wilkinson, M.R. Wilson a Ms. M. Wright.

 

 

1 cynrychiolydd, mewn gallu arsylwi di-bleidleisio cyfetholedig, o'r sefydliad canlynol:

 

Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg (Ms. D. Murphy)

 

a 4 Cynrychiolydd o’r Gweithgor / Panel Tenantiaid:

 

Mrs. G. Doyle

Mr. W. Hennessey

Mr. A. Raybould

Ms. H. Smith