Cost of Living Support Icon

 

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR CRAFFU TAI A CHYMUNEDAU DIOGEL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD MERCHER, 9 RHAGFYR, 2020 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                       CYFARFOD O BELL

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwydar 11 Tachwedd, 2020.  

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau -

4.         Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol: 2019/20 - Cabinet: 30 Tachwedd, 2020. (Cyfeiriad i ddilyn)

[Gweld Cofnod]

5.         Cynllun Cyflenwi Blynyddol Cyngor Bro Morgannwg (Cynllun Gwella Rhan 1) 2021-22 - Cabinet: 30 Tachwedd, 2020. (Cyfeiriad i ddilyn)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai -

6.         Adroddiad Monitro Cynllun Cyflenwi Blynyddol: Perfformiad Chwarter 2 2020/21. [Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

(Atgoffir yr aelodau i hysbysu'r Adran Gwasanaethau Democrataidd a Craffu erbyn hanner dydd fan bellaf ar ddiwrnod y cyfarfod os oes angen presenoldeb swyddogion ar gyfer Monitro Perfformiad)

7.         Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 30 Medi 2020.

[Gweld Cofnod]

8.         Cynigion Cychwynnol Cyllideb Refeniw 2021/22.

[Gweld Cofnod]

9.         Cynigion Rhaglen Gyfalaf Cychwynnol 2021/22 i 2025/26.

[Gweld Cofnod]

10.       Cynigion Cyllideb Cychwynnol Cyfrif Refeniw Tai (HRA) 2021/22 a Chyllideb Ddiwygiedig 2020/21.

[Gweld Cofnod]

11.      Adroddiad Diweddaru Strategaethau Tai.

[Gweld Cofnod]

 

12.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

2 Rhagfyr, 2020

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mr. M. Thomas, Ffôn: Y Barri (01446) 709279

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau'r Pwyllgor Craffu Cartref a Chymunedau Diogel

Cadeirydd: Cynghorydd Mrs. S.D. Perkes;

Is-Gadeirydd: Cynghorydd Ms. J. Aviet;

Cynghorwyr: J.C. Bird, Ms. B.E. Brooks, Mrs. C.A. Cave, Miss. A.M. Collins, Mrs. S.M. Hanks, Mrs. R. Nugent-Finn, A.C. Parker a L.O. Rowlands

 

1 cynrychiolydd, mewn gallu arsylwi di-bleidleisio cyfetholedig, o'r sefydliad canlynol:

 

Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg

 

a 4 Cynrychiolydd o’r Gweithgor / Panel Tenantiaid:

 

Mrs. W. Davies

Mrs. G. Doyle

Mr. A. Raybould

Ms. H. Smith

           

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709279.