Cost of Living Support Icon

  

Notice of Meeting    PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Date and time

of Meeting              DYDD LLUN, 18 MEDI, 2017 AM 6.00 P.M.

 

Venue                     SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

PART I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 17 Gorffennaf 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).  

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.         Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc – Adolygiad Lleoli Blynyddol – Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol: 10 Gorffennaf, 2017.

[Gweld Cofnod]

5.         Adroddiad Blynyddol Diogelu Corfforaethol 2016/17 – Cabinet: 31 Gorffennaf, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau

6.         Adroddiad Hyfforddi Llywodraethwyr ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2016/17.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

7.         Uned Cyfeirio Disgyblion Cyfnod Allweddol 3 ac Addysg Heblaw yn yr Ysgol – Cabinet: 4 Medi, 2017.

[Gweld Cofnod]

  

Adroddiadau'r Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau

8.         Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 (2017-18): Bro Uchelgeisiol a Bywiog yn Ddiwylliannol.

[Gweld Cofnod]

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

9.        Craffu Cydgysylltiedig ar y Cyd Gwasanaeth Addysg ar y Consortiwm Canolog y De.

[Gweld Cofnod]

10.      Adroddiad Blynyddol Drafft y Pwyllgorau Craffu Mai 2016 i Ebrill 2017.

[Gweld Cofnod] [Gweld Gwybodaeth Atodol a Gyflwynwyd yn y Cyfarfod]

11.      Tracio Penderfyniadau Craffu Argymhellion y Chwarter Cyntaf ac Amserlen Rhaglen Waith wedi’i Diweddaru 2017/18.

[Gweld Cofnod]

 

12.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

11 Medi, 2017

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Karen Brown, Ffôn: 01446 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
Cadeirydd: Y Cynghorydd L. Burnett;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd A. Hampton;

Y Cynghorwyr: Ms. R.M. Birch, B.T. Gray, N.P. Hodges, M. Lloyd, M.J.G. Morgan, Mrs. J.M. Norman, Mrs. S.D. Perkes ac Mrs. M. Wright.

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Mr. P. Burke (Yr Eglwys Babyddol).

Rôl wag (Yr Eglwys yng Nghymru).

Dr. C. Brown (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

Mrs. J. Lynch-Wilson (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

 

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

Rôl wag                     (Addysg Gymraeg).

Rôl wag                     (Uwchradd).

Rôl wag                     (Cynradd).

Mr. N. Want               (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                     (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                     (Arbennig).

Rôl wag                     (Penaethiaid).

Rôl wag                     (Eglwysi Rhyddion).