Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod     PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Dyddiad ac amser

Y Cyfarfod                     DYDD IAU, 8 GORFFENNAF, 2021 AM 5.00 P.M.

 

Lleoliad                         CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Mehefin, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).  

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriad –  

4.         Ymateb i Ymgynghoriad: Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol Drafft Llywodraeth Cymru (REAP) – Cabinet: 7 Mehefin, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau –

5.         Effaith Pandemig Coronafirws ar Iechyd Cymdeithasol, Emosiynol a Meddwl Plant a Phobl Ifanc ym Mro Morgannwg a throsolwg o'r gefnogaeth a ddarperir gan yr Awdurdod Lleol.

[Gweld Cofnod]

6.         Cwricwlwm i Gymru: Y daith i 2022

[Gweld Cofnod]

7.         Adroddiad Monitro Cynllun Cyflenwi Blynyddol: Perfformiad Chwarter 4 (Diwedd Blwyddyn) 2020/21.

[Gweld Cofnod]

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

8.         Cau Cyfrifon 2020/21.

[Gweld Cofnod]

9.         Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Mai 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Rheolwr Gyfarwyddwr – 

10.      Olrhain Argymhelliad Craffu Chwarter 1af 2021/22 ac Amserlen Blaenraglen Waith y Pwyllgor wedi'i Diweddaru 2021/22.

[Gweld Cofnod]

 

11.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

1 Gorffennaf, 2021

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Ms. C. Lindsey, Ffôn: 01446 709144

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
 

Cadeirydd: Cynghorydd G.C. Kemp;

Is-Gadeirydd: Cynghorydd Ms. R.M. Birch;

Cynghorwyr: S.J. Griffiths, N.P. Hodges, T.H. Jarvie, Mrs. J.M. Norman, A.C. Parker, Mrs. S.D. Perkes, L.O. Rowlands a N.C. Thomas

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Dr. M. Price                           (Yr Eglwys Babyddol).

Mr. A. Rickett                        (Yr Eglwys yng Nghymru).

Mrs. J. Lynch-Wilson              (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

Rôl wag                                (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

Mr. H. Gapper                       (Addysg Gymraeg).

Mr. Isaac Cramb                   (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Mr. Thomas Froud                 (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                               (Cynradd).

Rôl wag                               (Uwchradd).

Rôl wag                               (Arbennig).

Rôl wag                               (Penaethiaid).

Rôl wag                               (Eglwysi Rhyddion).

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709249.