Cost of Living Support Icon

 

 GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod       PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Dyddiad ac amser

Y Cyfarfod                      DYDD IAU, 14 MEDI, 2023 AM 6.00 P.M. 

 

 

Lleoliad                          CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

[Gweld Cofnod]

 

2.       Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar

(i)       15 Mehefin, 2023;

(ii)      13 Gorffennaf, 2023

[Gweld Cofnod]

 

3.       Derbyn datganiadau o ddiddordeb a natur y fath fuddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) o dan God Ymddygiad y Cyngor.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro neu’r Gwasanaethau Democrataidd o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau -

4.       Strategaeth Ariannol 2024/25 – Cabinet: 20 Gorffennaf, 2023.

[Gweld Cofnod]

5.       Strategaeth Gyfalaf Ddrafft 2024/25 a Chynigion Rhaglen Gyfalaf Gychwynnol 2024/25 i 2028/29 – Cabinet: 20 Gorffennaf, 2023.

[Gweld Cofnod]

6.       Ymgynghoriad ar Gynnig i Gyflwyno Adeilad Newydd ar gyfer Ysgol Uwchradd Gatholig St Richard Gwyn – Cabinet: 20 Gorffennaf, 2023.

[Gweld Cofnod]

7.       Hunanasesiad Blynyddol Drafft Bro Morgannwg 2022/23 – Cabinet: 7 Medi, 2023. (Gweld Cyfeiriad)

[Gweld Cofnod]

8.       Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol: 2022/2023 – Cabinet: 7 Medi, 2023. (Gweld Cyfeiriad)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau –

9.       Monitro Refeniw Chwarter 1 2023/24.

[Gweld Cofnod]

10.     Monitro Cyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Mai, 2023

[Gweld Cofnod]

11.     Adroddiad Monitro Cynllun Cyflawni Blynyddol: Perfformiad Chwarter 1 2023/24.

[Gweld Cofnod]

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

 

12.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Prif Weithredwr

 

7 Medi, 2023

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985.

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi E. Whitaker, Ffôn: 01446 709144

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
Cadeirydd: Cynghorydd R.R. Thomas;

Is-Gadeirydd:Cynghorydd H.M. Payne;

Cynghorwyr: A. Asbrey, W. Gilligan, R.E. Godfrey, E.J. Goodjohn, W.A. Hennessy, N.P. Hodges, J. Lynch-Wilson, N.B. Marshallsea, J.M. Norman ac E. Penn.

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

R. Morteo (Yr Eglwys yng Nghymru).

Dr. M. Price (Yr Eglwys Babyddol).

L. Barrowclough (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

G. Van der Burgt (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd).

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

A. Emmerson (Fforwm Ieuenctid y Fro).

R. Goodjohn (Fforwm Ieuenctid y Fro).

G. Scott (Addysg Gymraeg).

Rôl wag (Cynradd).

Rôl wag (Cyngor Ieuenctid y Fro)

Rôl wag (Cyngor Ieuenctid y Fro)

Rôl wag (Uwchradd).

Rôl wag (Arbennig).

Rôl wag (Penaethiaid).

Rôl wag (Eglwysi Rhyddion).

 

SYLWCH: Bydd cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu cynnal yn unol â Pholisi Cyfarfodydd Aml-Leoliad y Cyngor ac mae manylion ym mharagraffau 21.2 a 21.3 ynghylch pa gyfarfodydd fydd yn cael eu cynnal ar sail hybrid ac o bell yn unig.

 

Bydd cyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg hefyd yn cael eu ffrydio'n fyw, ac eithrio pan fo materion Rhan II yn cael eu hystyried yn llwyr neu'n rhannol, yn unol â Pholisi Cyfarfodydd Aml-Leoliad y Cyngor.

 

Os ydych chi'n cymryd rhan, mae hyn yn golygu eich bod chi'n cael eich recordio'n weledol ac mewn sain gyda'r cyfarfod yn cael ei ddarlledu ar y rhyngrwyd. Gwneir hyn at ddibenion cefnogi a hyrwyddo ymgysylltiad democrataidd a budd y cyhoedd.  Byddwn yn cadw'r data am 6 mlynedd ac yna’n ei gynnig i’r archifydd yn Swyddfa Cofnodion Morgannwg i’w gadw’n barhaol.   Mae gennych yr hawl i wneud cais i gael mynediad at, cywiro, cyfyngu, gwrthwynebu neu ddileu’r data hwn. Y Rheolydd Gwybodaeth yw'r Comisiynydd Gwybodaeth a gellir cysylltu ag ef ar https://ico.org.uk/Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer y Cyngor arDPO@Valeofglamorgan.gov.uk.

 

Bydd cyfarfodydd sy'n cael eu cynnal ar sail hybrid yn cael eu cynnal yn Siambr y Cyngor ac ar-lein.  Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus yn y Siambr.  Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar gyfer ffrydio’n fyw neu at ddibenion hyfforddi.

 

Cyfarfodydd a gynhelir o Bell

 

Gall Aelod sy’n dymuno mynychu’r Swyddfeydd Dinesig e.e., o Siambr y Cyngor, er mwyn cael mynediad/mynychu cyfarfod o bell, drwy ddefnyddio dyfais y Cyngor. Gan ddefnyddio rhwydwaith TGCh y Cyngor i ymuno â’r cyfarfod wneud hynny.  Hysbysu'r Gwasanaethau Democrataidd cyn y cyfarfod yn enwedig pan gynhelir y cyfarfod gyda'r nos fel y gellir hysbysu diogelwch adeiladau.

 

Bydd aelodau o'r cyhoedd a allai ddymuno arsylwi darllediad byw o drafodion cyfarfod a gynhelir ar sail cyfarfod o bell ac nad ydynt yn gallu gwneud hynny o gartref, yn gallu gweld y darllediad byw o ardal ddynodedig yn y Swyddfeydd Dinesig. yn y Barri, yn amodol ar dderbyn hysbysiad o bresenoldeb dim hwyrach nag un diwrnod gwaith cyn dyddiad y cyfarfod.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709144

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx