Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR PENODI UWCH REOLWYR

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU, 20 MEHEFIN, 2019 AM 10.30 A.M.

 

Lleoliad                     YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 1, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar a 11 Mehefin, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Trefniadau Recriwtio a Dethol ar gyfer y Pennaeth Polisi a Thrawsnewid Busnes.

[Gweld Cofnod]

5.         Trefniadau Recriwtio a Dethol ar Gyfer Pennaeth Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

7.         Trefniadau Recriwtio a Dethol ar gyfer y Pennaeth Polisi a Thrawsnewid Busnes – Cyfweliad.

[Gweld Cofnod]

8.         Trefniadau Recriwtio a Dethol ar Gyfer Pennaeth Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

13 Mehefin, 2019

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mrs. K. Bowen, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr –

Cadeirydd: Yr Arweinydd (Y Cynghorydd N. Moore);

Is-gadeirydd: Y Dirprwy Arweinydd (Y Cynghorydd L. Burnett);

Y Cynghorwyr: V.J. Bailey, R. Crowley, B.T. Gray a Mrs. S.M. Hanks