Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR PENODI UWCH REOLWYR

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD MAWRTH, 12 HYDREF, 2021 AM 2.00 P.M.

 

Lleoliad                       CYFARFOD O BELL

 

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar a 25 Mehefin, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Trefniadau Recriwtio a Dewis ar gyfer y Pennaeth Cyllid / Swyddog Adran 151

[Gweld y dewis Dethol pro] [Gweld Disgrifiad Swydd a Manyleb Person]

[Gweld Cofnod]

 

5.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

6.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

6 Hydref, 2021

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi K. Bowen, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr –

Cadeirydd: Yr Arweinydd (Cynghorydd N. Moore);

Is-gadeirydd: Y Dirprwy Arweinydd (Cynghorydd L. Burnett);

Y Cynghorwyr: V.J. Bailey, R. Crowley, S.M. Hanks a J.W. Thomas

 

Gwahoddwyd yr Aelod Cabinet â chyfrifoldebau portffolio am y gwasanaeth dan sylw i ddod.