Cost of Living Support Icon

 

Yn anffodus, oherwydd anawsterau technegol, ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu ar-lein / ei ffrydio'n fyw. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod     PWYLLGOR PENODI UWCH REOLWYR

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                     DYDD GWENER, 17 RHAGFYR, 2021 AM 9.30 A.M.

 

Lleoliad                        SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

(GOFYNNIR I AELODAU NODYN Y LLEOLIAD AM Y CYFARFOD HON)

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.       Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar a 20 Mehefin, 2019 a 12 Hydref, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.       Trefniadau Recriwtio a Dewis ar gyfer y 3 Swydd Aelod Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

[Gweld Cofnod]

5.       Trefniadau Recriwtio a Dewis ar gyfer y Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol a Chyfarwyddwr Lle.

[Gweld Cofnod]

6.       Trefniadau Recriwtio a Dewis ar gyfer y Pennaeth Cyllid / Swyddog Adran 151.

[Gweld Cofnod]

 

7.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

8.       Trefniadau Recriwtio a Dewis ar gyfer y Pennaeth Cyllid / Swyddog Adran 151.

[Gweld Cofnod]

 

9.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

10 Rhagfyr, 2021

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi K. Bowen, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr –

Cadeirydd: Yr Arweinydd (Cynghorydd N. Moore);

Is-gadeirydd: Y Dirprwy Arweinydd (Cynghorydd L. Burnett);

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, R. Crowley, S.M. Hanks a J.W. Thomas

 

Gwahoddwyd yr Aelod Cabinet â chyfrifoldebau portffolio am y gwasanaeth dan sylw i ddod.

 

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx