Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod     PWYLLGOR PENODI UWCH REOLWYR

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                     DYDD IAU, 20 IONAWR, 2022 AM 2.00 P.M.

 

Lleoliad                        CYFARFOD O BELL   

 

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.       Cofnodion y cyfarfodydd ar 17 Rhagfyr, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.       Trefniadau Recriwtio a Dewis ar gyfer y 3 Swydd Aelod Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

Gweld Cofnod]

 

5.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

6.       Trefniadau Recriwtio a Dewis ar gyfer y 3 Swydd Aelod Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

Gweld Cofnod]

 

7.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

13 Ionawr, 2022

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi G. Davies, Ffôn: Y Barri (01446) 709856249 bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr –

Cadeirydd: Yr Arweinydd (Cynghorydd N. Moore);

Is-gadeirydd: Y Dirprwy Arweinydd (Cynghorydd L. Burnett);

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, R. Crowley, S.M. Hanks a J.W. Thomas

 

Gwahoddwyd yr Aelod Cabinet â chyfrifoldebau portffolio am y gwasanaeth dan sylw i ddod.

 

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx