Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    CYFARFOD BLYNYDDOL CYDBWYLLGOR Y GWASANAETHAU

                                   RHEOLIADOL A RENNIR   

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD MAWRTH, 29 MEDI, 2020 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                        CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Penodi Cadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Penodi Is-gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

 

4.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Rhagfyr 2019.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Pennaeth Cyllid / Swyddog Adran 151 -

6.         Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol y Cyd-bwyllgor 2019/20.  [Gweld Gwybodaeth Ddiwygiedig]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai -

7.         Cynllun Busnes Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir.

[Gweld Cofnod]

8.         Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir.

[Gweld Cofnod]

9.         Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir - Cynllun Gwasanaeth Gorfodi Cyfraith Bwyd 2020/21.

[Gweld Cofnod]

10.      Trosolwg a Diweddariad o'r Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir.

[Gweld Cofnod]

 

11.      Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

          (i)     Archwilio Cymru - Ymholiadau Archwilio i'r Rhai sy'n Gyfrifol am Lywodraethu a Rheoli.

[Gweld Cofnod]

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.       Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

23 Medi, 2020

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Gymraeg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985 –

Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at

Mr. G. Davies, Rhif ffôn: Y Barri (01446) 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

  • Cynghorwyr Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr – Y Cynghorwyr D. Patel a D. Lewis
  • Cyngor Caerdydd – Y Cynghorwyr M. Michael a Ms. N. Mackie
  • Cyngor Bro Morgannwg – Y Cynghorwyr J.W. Thomas a E. William

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709249.