Notice of Meeting               PWYLLGOR PENODIADAU:PWYLLGOR SAFONAU

 

Date and time

of Meeting                        DYDD IAU, 20 RHAGFYR, 2018 AC 11.15 A.M.

 

Venue                               YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 3, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Penodi Cadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

3.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 31 Gorffennaf, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

5.         Cofnodion y Pwyllgor Penodiadau parthed Pwyllgor Safonau o 6 Rhagfyr, 2018 ynghylch penodi Aelodau Annibynnol i Bwyllgor Safonau'r Cyngor.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

7.         Rhan II Cofnodion y Pwyllgor Penodiadau parthed Pwyllgor Safonau 6 Rhagfyr, 2018 ynghylch y cyfweliadau ar gyfer penodi aelodau annibynnol i wasanaethu ar y Pwyllgor Safonau, ynghyd â'r ffurflenni cais.

            -       Derbyn diweddariad ar lafar gan y Swyddog Monitro.

            -      Ystyried argymhellion y Panel a phenderfynu penodiad dau Aelodau Annibynnol i'r Pwyllgor Safonau, ynghyd â thelerau'r swyddfa.

[Gweld Cofnod]

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

 

14 Rhagfyr, 2018

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndir - yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau of

Mrs. K. Bowen (Tel: 01446 709856),

Cyfeiriad ebost democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I'r Aelodau o'r Pwyllgor Penodiadau

Cynghorwyr: L. Burnett, R. Crowley ac B.T. Gray