Cost of Living Support Icon

  

Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR SAFONAU

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD IAU, 21 MEDI, 2017 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                         YSTAFELL BWYLLGOR RHIF3, SWYDDFEYDD     DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Penodi Cadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Penodi Is-gadeirydd (os oes angen).

[Gweld Cofnod]

 

3.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Gorffennaf 2017.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Swyddog Monitro –

6.         Cofnodion y Pwyllgor Penodi Par. Pwyllgor Safonau – 13 Gorffennaf 2017 a 31 Gorffennaf 2017 – I’w Nodi.

[Gweld Cofnod]

7.         Ceisiadau am Oddefeb.

[Gweld Cofnod]

8.         Cod Ymddygiad Swydd Hyfforddi 2017 Etholiadau Llywodraeth Leol ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned.

[Gweld Cofnod]

      

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

14 Medi 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir: Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mrs. K. Bowen (Ffôn: 01446 709856).

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Safonau

Y Cynghorwyr: B.T. Gray, Mrs. A. Moore and Mrs. R. Nugent-Finn.

 

Aelodau Annibynnol:

Mr. D. Carsley

Mr. A.G. Hallett

Mr. R. Hendicott

Mr. A. Lane

Mrs. L. Tinsley

 

Cynrychiolydd Cynghorau Tref a Chymuned:

Councillor M. Cuddy