Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR SAFONAU

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD IAU, 17 MAI, 2018 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                         YSTAFELL BWYLLGOR RHIF1, SWYDDFEYDD     DINESIG

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Penodi Gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Penodi Is-gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

4.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Mawrth, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Swyddog Monitro –

6.         Ceisiadau am Ganiatâd.

[Gweld Cofnod]

7.         Pwerau Dirprwyedig i ystyried ceisiadau am Ganiatâd.

[Gweld Cofnod]

8.         Adroddiad Archwilio Moeseg 2017/18.

[Gweld Cofnod]

9.         Adolygiad Annibynnol o Gynghorau Tref a Chymuned.

[Gweld Cofnod]

10.       Ymchwiliadau Ombwdsmon Parhaus Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru.

[Gweld Cofnod]

 

11.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau Swyddog Monitro –

12.       Ymchwiliadau Ombwdsmon Parhaus Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru.

[Gweld Cofnod

 

13.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

11 Mai, 2018

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir: Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mrs. K. Bowen (Ffôn: 01446 709856).

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Safonau

Y Cynghorwyr: L. Burnett, R. Crowley a B.T. Gray.

 

Aelodau Annibynnol:

Mr. A. Lane  (Cadeirydd)

Mr. D. Carsley (Is-Gadeirydd)

Mrs. P. Hallett

Mr. R. Hendicott

Mrs. L. Tinsley

 

Cynrychiolydd Cynghorau Tref a Chymuned:

Y Cynghorydd M. Cuddy