Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR DEDDF YSTÂD YR EGLWYS YNG NGHYMRU

 

Dyddiad ac amser         DYDD LLUN, 23 MEDI, 2019 AM 4.30 P.M.

y Cyfarfod                

 

Lleoliad                       YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 1, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.      Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.      Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Mehefin, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.      Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

         (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad -

4.         Diweddariad Portffolio Buddsoddi gan Tilney Financial Planning Ltd.

[Gweld Cyflwyniad] [Gweld Perfformiad Blwyddyn]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Cyfarwyddwr Adnoddau -

5.         Ceisiadau am Gymorth Ariannol 2019/20.

[Gweld Cofnod]

6.         Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2018/19.

[Gweld Cofnod]

7.         Tir yng Nghaeau Glebe, Sili.

[Gweld Cofnod]

 

8.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad y Cyfarwyddwr Adnoddau –

9.      Tir yng Nghaeau Glebe, Sili.

[Gweld Cofnod]

 

10.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

16 Medi, 2019

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Ms. A. Rudman: (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk 

 

Aelodau’r Pwyllgor Deddf Ystâd yr Eglwys yng Nghymru –

Cadeirydd: Y Cynghorydd G.A. Cox;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Y Cynghorwyr: Mrs. J.E. Charles, R. Crowley, Mrs. P. Drake, K.P. Mahoney ac S.T. Wiliam