Cost of Living Support Icon

Prentisiaethau o fewn Cyngor Bro Morgannwg

Mae prentisiaeth yn swydd wirioneddol, gyda hyfforddiant, sy'n golygu y gallwch ennill wrth i chi ddysgu ac ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

Mae pob prentisiaeth yn cynnwys elfennau o hyfforddiant yn y gwaith ac oddi arno sy'n arwain at gymwysterau cydnabyddedig. Mae'r hyfforddiant yn y gwaith yn digwydd yn y gweithle ac mae coleg neu ddarparwr hyfforddiant yn darparu'r hyfforddiant sgiliau a gwybodaeth i ffwrdd o'r gwaith.

 

 • Beth yw prentisiaeth?

  Mae prentisiaeth yn gynllun sy'n caniatáu i unigolyn weithio wrth hyfforddi ar yr un pryd tuag at gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol mewn maes gwaith perthnasol.

   

  Rydym yn recriwtio prentisiaid ar gontract tymor penodol, yn nodweddiadol unigolion sy'n chwilio am eu rôl gyntaf ac sy'n awyddus i gymysgu gweithio gyda dysgu sgiliau newydd a chael cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

   

 • Sut mae prentisiaethau'n gweithio?

  Mae prentisiaeth yn gweithio ar y sail y bydd unigolyn yn cael ei gyflogi o fewn rôl benodol ac yn derbyn yr hyfforddiant gofynnol yn y swydd ar gyfer ei rôl, yn ogystal ag ymgymryd ag astudiaeth ac asesiadau gan ddarparwr dysgu allanol i weithio tuag at, ac ennill cymhwyster yn y pen draw.

   

  Er y bydd yr unigolyn yn dysgu sgiliau allweddol ar gyfer ei rôl yn y gweithle, bydd hefyd yn treulio cryn dipyn o amser yn astudio tuag at ei gymhwyster gyda darparwr dysgu prentisiaeth. Efallai y bydd angen gwneud rhywfaint o hyn yn eich amser eich hun, felly byddwch yn barod am hynny.

   

  Mae hyd prentisiaeth yn dibynnu ar lefel y cymhwyster, sy'n amrywio o lefel 2 i lefel 7; mae'r hyd nodweddiadol rhwng 12 - 18 mis.

   

 • Sut mae prentisiaeth yn wahanol i gymwysterau proffesiynol eraill?

  Nid yw prentisiaeth yn canolbwyntio ar ennill cymhwyster proffesiynol yn unig, mae'n ymwneud â sicrhau bod yr unigolyn yn datblygu ei sgiliau, ei wybodaeth a'i ymddygiad mewn amgylchedd sy'n seiliedig ar waith, felly mynd ymlaen â'r profiad gwaith wrth symud ymlaen tuag at gymhwyster.

   

  Neilltuir asesydd gan unigolion o'r darparwr dysgu, sy'n gweithio gyda nhw trwy gydol y brentisiaeth i sicrhau bod cynnydd yn cael ei wneud a bod rhwystrau'n cael eu goresgyn. Ar ddechrau'r brentisiaeth mae'r asesydd yn gweithio gyda'r unigolyn i greu map carreg filltir wedi'i deilwra i brentisiaeth a datblygiad personol yr unigolyn.

   

  Ar ddiwedd y brentisiaeth bydd unigolion yn ennill cymhwyster prentisiaeth a gydnabyddir yn genedlaethol yn ogystal ag unrhyw gymwysterau proffesiynol sydd wedi'u cynnwys yn y safon.

   

 • Beth yw manteision gwneud prentisiaeth?

  Prentisiaeth yw'r llwybr mwyaf uniongyrchol i'r gweithle ac mae yna lawer o fuddion:

  • Ennill cyflog a gwyliau â thâl

  • Gweithio ochr yn ochr â staff profiadol

  • Ennill sgiliau sy'n benodol i'r swydd

  • Cyfleoedd dilyniant rhagorol - i astudio ymhellach neu yn y gweithle

  • Mwy o botensial ennill yn y dyfodol - mae prentisiaid yn mwynhau codiadau cyflog amlwg wrth orffen eu prentisiaeth ac ar eu henillion dros eu hoes

 • Pam gwneud prentisiaeth gyda Chyngor Bro Morgannwg?
  Yn ychwanegol at y gefnogaeth a gewch gan eich rheolwr a'ch darparwr dysgu, bydd gennych hefyd fynediad i'n system ddysgu ar-lein, iDev. Mae iDev yn darparu amrywiaeth o wahanol ddysgu i chi fynd yn sownd ynddo; ac os hoffech drafod eich dysgu ag eraill, dewch i'n digwyddiadau Caffi Dysgu rheolaidd i siarad â phobl o'r un anian, am bynciau o'r un anian.
 • Enghreifftiau o brentisiaethau a grëwyd yn ddiweddar yn y Cyngor

  Ymhlith yr enghreifftiau mae:

  • Swyddog Rheoli Adeiladu Prentis

  • Prentis Swyddog TGCh

  • Prentis Dysgu a Datblygu Digidol

  • Prentis Trysorlys

  • Gweinyddwr Cyfreithiol Prentis

  • Pwerwr Cerbydau Modur Prentis

  • Gweithiwr Gofal Plant Prentis - Dechrau'n Deg

Cewch glywed gan gydweithwyr am eu profiad o brentisiaethau

 

 • Prentis Gweithiwr Gofal Plant Dechrau’n Deg

  Draw yn ein Canolfan Dechrau'n Deg ar Ffordd Skomer, mae ein prentis Lefel 2 wedi mynd ymlaen i astudio ar lefel 3 mewn gofal plant. Mae'r rheolwyr Sue O’Neill a Jo Flaherty yn dweud wrthym am lwyddiannau llogi prentis i'w rôl:

   

  “Roedd cael y cyfle i recriwtio prentis gofal plant i'n tîm gofal plant o fudd i'r prentis ac i ninnau.

   

  "Roeddem yn gallu darparu amgylchedd i'n prentis ddysgu'r sgiliau a'r profiadau sydd eu hangen i gyflawni eu cymhwyster, tra hefyd yn darparu profiad o weithio gyda phlant. Roedd bod mewn amgylchedd gwaith wedi galluogi ein prentis i ennill sgiliau gwerthfawr i bobl a'u paratoi ar gyfer y byd gwaith.

   

  "Yn fuan daeth ein prentis yn aelod o dîm ac roedd yn gallu cyrchu llu o hyfforddiant yn fewnol ar iDev ac yn allanol. Roedd hyn yn cynnwys Hanfodion GDPR, Cymorth Cyntaf Pediatreg a Diogelu.

   

  "I'n hunain, roedd y buddion yn ymarferol. Roedd ein gweithwyr gofal plant presennol yn gallu mentora a chefnogi ein prentis a dangos arfer gorau. Roedd mentora yn darparu cyfleoedd i'n staff gofal plant uwchsgilio ac adeiladu ar eu hyder eu hunain.

   

  "Pan ddechreuodd ein prentis roedd ei phrentisiaeth Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant yn gallu ei chynnwys yn y cymarebau oedolion i blant fel y'u nodwyd gan ein cofrestriad gyda CIW, gan leddfu pwysau ar ein tîm a datblygu sgiliau'r prentis ymhellach. Daeth yn fuan. yn rhan hanfodol o'r tîm, gan rannu syniadau ar ddarparu amgylchedd ysgogol i'n plant. "

   

Camau nesaf

 • Chwilio am rolau Prentisiaid o fewn y cyngor - gallwch sefydlu rhybuddion swydd!

Tudalen Swyddi Cyngor Bro Morgannwg

 • Edrychwch ar adnoddau eraill sy'n ymwneud â phrentisiaethau

Buddion Cyngor Morgannwg

Gyrfa Cymru

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2020

 • Cysylltwch â ni i drafod cyfleoedd

 • recruitment@valeofglamorgan.gov.uk