Swyddi yn y Gwasanaethau Plant

Vale Waves

Mae Bro Morgannwg yn croesawu ceisiadau am amrywiaeth o swyddi yn ei hadran Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc.

 

Mae hwn yn gyfle gwych i ymwreiddio mewn Awdurdod sydd â hanes da o wneud gwahaniaeth a pherfformio gwych.

 

Mae gan y Gyfarwyddiaeth amrywiaeth eang o ddyletswyddau a chyfrifoldebau statudol.

 

Ei phrif rôl yw amddiffyn a chefnogi plant ac oedolion bregus, ateb eu hanghenion gofal cymdeithasol, a’u helpu i sicrhau bywyd o’r safon orau bosib.

 

Swyddi Gwag Gweithwyr Cymdeithasol Cyfredol 

 

 

"Adleolais i’r Fro am fy mod am weithio i awdurdod llai, ac wedi gweithio i ddinasoedd mawr o’r blaen ac am gael cyfle i weithio’n rhywle lle y gallwn feithrin perthnasau â’r bobl roeddwn i’n gweithio gyda nhw, boed yn weithwyr proffesiynol ac yn ddefnyddwyr gwasanaethau.”- Amdan, Rheolwr Tîm

 

Cyswllt

Cysylltwch â ni ar unrhyw adeg i fynegi diddordeb. Sylwer: Mae'n rhaid i chi fod yn gymwys fel Gweithiwr Cymdeithasol ar hyn o bryd.

 

Amber Condy, Rheolwr Gweithredol

 

Karen Conway, Rheolwr Gweithredol

 

Rachel Evans, Pennaeth Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc

 

 

 

You Tube Video

 

Gwybodaeth Ychwanegol: Bydd canfasio aelodau'r Cyngor, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn anghymwyso'r ymgeisydd. Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gyflogwr cyfle cyfartal, gwneir holl apwyntiadau ar sail gallu. Croesawir ceisiadau ar gyfer rhannu gwaith yn ogystal a gweithio llawn amser. Croesawir ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg. Ffurflenni cais cyflawn yn unig a dderbynnir.