Swyddi Gwasanaethau Plant

Nawr yn amser cyffrous iawn i ymuno â Chyngor Bro Morgannwg. Gwnewch newid nad ydych yn difaru; ymunwch â'r Gwasanaethau Cymdeithasol ym Mro Morgannwg.

Rydym wedi dysgu llawer o brofiadau'r flwyddyn ddiwethaf sydd wedi herio gwasanaethau cymdeithasol plant i wneud pethau'n wahanol gan ein bod wedi rheoli natur esblygol y pandemig. Rydyn ni'n defnyddio'r dysgu hwn i lywio'r model gweithredu a ffefrir gennym wrth symud ymlaen a gweld ein gweithlu a'r rhai rydyn ni'n eu cefnogi yn ganolog i hyn.

 

Cwm Col-huw

Canfu arolygiad diweddaraf ‘Inspectorate Wales’ o Wasanaethau Plant ym Mro Morgannwg -  “Awdurdod â staff rheng flaen llawn cymhelliant sy’n adrodd boddhad swydd, darpariaeth dda o hyfforddiant a chefnogaeth reoli dda ar bob lefel gan gynnwys goruchwyliaeth reolaidd.”

 

Swyddi Gwag Cyfredol

Mae Bro Morgannwg yn croesawu ceisiadau am ystod o swyddi yn ei Is-adran Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc.

 

 

Cyflogau, Buddion a Chefnogaeth

Rydym yn cydnabod mai ein gweithlu yw’r ased fwyaf sydd gennym. Mae ein cyflogau’n gystadleuol ac rydym yn cynnig Fframwaith Datblygu Gyrfa mewn Gwaith Cymdeithasol i’n staff i’w helpu i ddringo’r ysgol gyflogau.

 

 • Cyflogau cystadleuol

  Mae'r cyflogau canlynol y flwyddyn ar gyfer 2020/21, yn seiliedig ar weithio 37 awr yr wythnos (pro rata os yw'n rhan amser): 

   

  • Gweithiwr Cymdeithasol: £30,451 – £38,890

  • Rheolwr Ymarferydd: £39,880 – £42,821

  • Rheolwr Tîm: £43,857 – £46,545

  Mewn ymgais gadarnhaol i gefnogi recriwtio a chadw staff yn ein Timau Derbyn a Chymorth i Deuluoedd a Chynllunio a Thrafodion Gofal, rydym yn talu ychwanegiad blynyddol o £5000 i'r Gweithwyr Cymdeithasol a'r Rheolwyr yn y Timau hynny.

   

 • Llwythi achos y gellir eu rheoli ac amser ar gyfer gwaith uniongyrchol 
  Mewn partneriaeth gyda’n gweithlu, rydym wedi adolygu ein strwythur i atgyfnerthu’r drws blaen er mwyn creu tîm pwrpasol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac i alluogi rhyddhau digon o adnoddau i gwblhau achosion cyn a gofal.  Caiff llwyth achos Gwaith Cymdeithasol ei fonitro’n ofalus er mwyn sicrhau digon o gapasiti ar gyfer gwaith uniongyrchol gyda phlant a’u teuluoedd ac i gwblhau tasgau craidd.  
   
  Mae cymorth busnes wedi ei gryfhau ymhellach er mwyn sicrhau bod digon o gymorth i Weithwyr Cymdeithasol a bod adnoddau ychwanegol yn ein Tîm Lleoliadau.
 • Cydbwysedd gwaith/bywyd hyblyg  
  Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cydbwyso bywyd gwaith gyda bywyd y cartref ac rydym yn cynnig ystod o bolisïau sy’n ystyriol o deuluoedd.

    

   

  Rydym yn darparu offer technoleg gwybodaeth sy’n cefnogi gweithio hyblyg ac yn galluogi i staff weithio o adref; yn amodol ar gytundeb eu rheolwr llinell ac anghenion y gwasanaeth.

 • Arfarnu a datblygu staff  
  Diolch i’r wybodaeth a geir o weithredu’r strategaeth ymgysylltu â staff, rydym wedi adnewyddu cynllun gwerthuso blynyddol Bro Morgannwg i wneud y broses yn haws ei defnyddio ac yn fwy ystyrlon o’r gweithwyr i gyd ac, yn hanfodol iawn, mae’n rhywbeth a drafodir yn barhaus rhwng y rheolwyr a’r staff.

   

  Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu gyrfaoedd y gweithwyr a’u hyfforddi, gan gynnig llwybr gyrfaol gwobrwyol a chynyddol sy’n agored ac yn gyfartal i bawb. Mae’r staff i gyd yn derbyn goruchwyliaeth ffurfiol yn rheolaidd ac mae rheolwyr profiadol ar gael iddynt.

   

  Rydym yn annog ein staff i roi cynnig ar weithio mewn timau eraill yn rhan o’r broses o wella eu dysgu a’u profiad.

   

  Mae Gweithwyr Cymdeithasol sydd eisiau dyrchafiad yn derbyn anogaeth i wneud hynny ac mae ein hanes o gynllunio dilyniant yn bositif iawn.

 • Rhaglen Gymorth i Gyflogeion  

  Mae ein Rhaglen Gymorth i Gyflogeion yn cynnig cymorth emosiynol ac ymarferol gyda phroblemau yn y gwaith ac yn y cartref.
   
  Mae’r gwasanaethau ar gael ar-lein a thrwy ffonio rhif Rhadffôn unrhyw bryd, ddydd neu nos. Mae cymorth ar gael mewn nifer o ffyrdd:

   

  • Gwasanaeth cwnsela dros y ffôn, sy’n darparu cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn.

  • Gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor diduedd sydd ar gael yn rhad ac am ddim, i’ch helpu i gael atebion ymarferol i gwestiynau bywyd go iawn. Ymysg y pynciau sy’n cael eu trafod mae materion personol a theuluol, rheoli cyllid/dyledion, budd-daliadau, cyflogaeth, darpariaeth gofal plant, iechyd, ysgrifennu ewyllys a phroblemau’r prynwr.

  • Gwasanaeth iechyd a lles ar-lein gyda digonedd o wybodaeth ac erthyglau sy’n cael eu diweddaru’n rheolaidd i’ch helpu i fyw’n iach.

  • Gwefan ac ap ffôn symudol sy’n cynnig cefnogaeth ryngweithiol rad ac am ddim gydag iechyd a chadw’n heini.

   

 • Parcio am ddim 
  Ar hyn o bryd mae staff yn gweithio gartref yng nghyd-destun y pandemig. Mae ein lleoliad swyddfa arferol yn elwa o faes parcio mawr gyda pharcio am ddim a mynediad uniongyrchol i'r orsaf reilffordd leol.
 • Cynllun prynu gwyliau blynyddol 

  Yn rhan o’u hymrwymiad parhaus i helpu cyflogeion i gydbwyso eu hymrwymiadau gwaith gyda’u bywyd cartref, mae Bro Morgannwg yn cynnig cynllun sy’n caniatáu i gyflogeion brynu gwyliau blynyddol ychwanegol. Gall y gweithwyr ddewis prynu naill ai 5 neu 10 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata i’r rheiny sy’n gweithio’n rhan amser).

   

   

 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol  
  LGPS logoRydym yn cynnig aelodaeth o’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS). Mae’r cynllun yn un diogel iawn am fod ei fuddion wedi eu diffinio a’u gwarantu’n gyfreithiol. Mae’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol wedi’i gontractio allan o Gynllun Pensiwn y Wladwriaeth ar Sail Enillion (SERPS) ac mae’n rhaid iddo, yn gyffredinol, ddarparu buddion sydd o leiaf cystal â’r buddion y byddai’r mwyafrif o aelodau yn eu derbyn pe baent yn aelodau o SERPS.

    

   

  www.lgpsmember.org 

 • Help gyda'r gost o adleoli 
  Rydym yn cynnig cymorth adleoli o hyd at £ 8,000, i'ch helpu i symud i Fro Morgannwg (yn amodol ar gymhwysedd). Mae hyn yn cynnwys arian i dalu costau symud ac adleoli a allai gynnwys costau’r cwmni symud dodrefn; lwfans teithio neu le byw dros dro; cysylltu neu ddatgysylltu cyfleustodau; a ffioedd proffesiynol penodol (e.e. cyfreithwyr a chwmni gwerthu tai).

"Fe wnes i symud i'r Fro oherwydd roeddwn i eisiau gweithio i awdurdod llai, roeddwn i wedi gweithio i ddinasoedd mawr o'r blaen ac roeddwn i eisiau cyfle i weithio yn rhywle lle gallwn i adeiladu perthnasoedd gyda'r bobl roeddwn i'n gweithio gyda nhw, yn weithwyr proffesiynol ac yn ddefnyddwyr gwasanaeth." - Amanda, Rheolwr Tîm

 

Er mwyn eich galluogi i fod yr ymarferydd rydych chi am fod, rydyn ni'n canolbwyntio ar adeiladu ein gwasanaeth i ddatblygu dulliau sy'n seiliedig ar gryfderau, gyda fframwaith cyson ac iaith a rennir sy'n golygu bod pawb sy'n ymwneud â phlentyn, person ifanc a'u teulu yn gwybod yn union beth yw'r mae gwaith yn ceisio ei gyflawni.

 

Rydym yn cydnabod ein gweithlu fel partneriaid ac arbenigwyr yn natblygiad ein gwasanaeth.

 

Fel aelod parhaol o staff, byddwch yn cael cyfle i gymryd rhan yn ein datblygiad gwasanaeth mewn ystod o feysydd yn dibynnu ar eich diddordeb.

 

Dim swyddi gwag?

 

Cysylltwch â ni ar unrhyw adeg i fynegi diddordeb. Nodyn: Ar hyn o bryd mae angen i chi gymhwyso fel Gweithiwr Cymdeithasol.

 

Amber Condy, Rheolwr Gweithredol

 

Karen Conway, Rheolwr Gweithredol

 

Rachel Evans, Pennaeth Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc

 

Gwybodaeth Ychwanegol: Bydd canfasio aelodau'r Cyngor, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn anghymwyso'r ymgeisydd. Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gyflogwr cyfle cyfartal, gwneir holl apwyntiadau ar sail gallu. Croesawir ceisiadau ar gyfer rhannu gwaith yn ogystal a gweithio llawn amser. Croesawir ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg. Ffurflenni cais cyflawn yn unig a dderbynnir.