Cost of Living Support Icon

Swyddi Gwasanaethau Plant

Nawr yn amser cyffrous iawn i ymuno â Chyngor Bro Morgannwg. Gwnewch newid nad ydych yn difaru; ymunwch â'r Gwasanaethau Cymdeithasol ym Mro Morgannwg.

 

Rydym wedi dysgu llawer o brofiadau'r flwyddyn ddiwethaf sydd wedi herio gwasanaethau cymdeithasol plant i wneud pethau'n wahanol gan ein bod wedi rheoli natur esblygol y pandemig. Rydyn ni'n defnyddio'r dysgu hwn i lywio'r model gweithredu a ffefrir gennym wrth symud ymlaen a gweld ein gweithlu a'r rhai rydyn ni'n eu cefnogi yn ganolog i hyn.

 

Cwm Col-huw

Canfu arolygiad diweddaraf ‘Inspectorate Wales’ o Wasanaethau Plant ym Mro Morgannwg -  “Awdurdod â staff rheng flaen llawn cymhelliant sy’n adrodd boddhad swydd, darpariaeth dda o hyfforddiant a chefnogaeth reoli dda ar bob lefel gan gynnwys goruchwyliaeth reolaidd.”

Mae gennym weithlu ymroddedig, rheolwyr medrus a phrofiadol a lefelau cynyddol o ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau sy'n llywio'n gadarnhaol sut rydym yn gwneud pethau, gan ddarparu model gwasanaeth sy'n ddewr a chreadigol ar yr un pryd â bod yn ddiogel ac yn effeithiol.

 

Rydym bob amser wedi bod yn uchelgeisiol ac yn datblygu ein gwasanaethau i wella ein gallu i alluogi plant, pobl ifanc a theuluoedd i fod wrth wraidd popeth a wnawn, ac ymarfer mewn ffordd flaengar a blaengar.

 

Er mwyn eich galluogi chi i fod yr ymarferydd rydych chi am fod, mae angen i ni gael y pethau sylfaenol yn gywir ac rydym yn canolbwyntio ar adeiladu ein gwasanaeth i ddatblygu dulliau sy'n seiliedig ar gryfderau, gyda fframwaith cyson ac iaith gyffredin sy'n golygu bod pawb sy'n ymwneud â phlentyn, ifanc. person a’i deulu yn gwybod yn union beth mae’r gwaith yn ceisio’i gyflawni. Rydym yn cydnabod ein gweithlu fel partneriaid ac arbenigwyr yn natblygiad ein gwasanaeth. Fel aelod parhaol o staff, byddwch yn cael y cyfle i ymwneud â datblygu ein gwasanaeth mewn ystod o feysydd yn dibynnu ar eich diddordeb. Rydym yn gweithio ‘gyda’ nid ‘i’ ein gweithlu, gan adlewyrchu ein hymagwedd systemig at ymarfer.

 

Yn galonogol, canfu arolygiad diweddaraf Arolygiaeth Gofal Cymru o Wasanaethau Plant ym Mro Morgannwg Awdurdod â staff rheng flaen llawn cymhelliant sy’n nodi boddhad swydd, darpariaeth dda o hyfforddiant a chymorth rheoli da ar bob lefel gan gynnwys goruchwyliaeth reolaidd. Rydym yn Awdurdod lle mae Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc yn elwa o gefnogaeth gorfforaethol gref ac ymroddedig ac mae gennym ni berthnasoedd rhagorol gyda phartneriaid. Mae’r amgylchedd hwn yn sicrhau bod plant yn ganolog i’r gwaith a wnawn, ac mae ein staff yn cael eu gwerthfawrogi am y cyfraniad a wnânt. Nid ydym yn cymryd hyn yn ganiataol ac rydym wedi ymrwymo i gadw a datblygu'r pethau cadarnhaol hyn.

 

Mae gan ein strwythur gwasanaeth adnoddau i gyflawni canlyniadau ac rydym wedi derbyn buddsoddiad pellach mewn ymateb i alw cynyddol. Mae hyn yn adlewyrchu gwasanaeth sy'n gwybod ac yn gallu mynegi ei fusnes, sy'n cael ei barchu am ei arbenigedd ac sy'n cael ei gefnogi gan ei Gyngor i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel i blant a theuluoedd ym Mro Morgannwg. Rydym yn gwerthfawrogi'r cyfraniad y mae pob aelod o'n gweithlu yn ei wneud ac rydym wedi ymrwymo i gyflawni gwasanaeth gwaith cymdeithasol sy'n bleserus i weithio iddo ac sy'n effeithiol wrth ei ddarparu.

 

Os yw hyn yn eich ysbrydoli i fod eisiau gwneud gwahaniaeth a bod yn rhan o’n taith yma ym Mro Morgannwg, edrychaf ymlaen at glywed gennych.

 

Rachel Evans
Pennaeth Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc

 

Swyddi Gwag Cyfredol

Mae Bro Morgannwg yn croesawu ceisiadau am ystod o swyddi yn ei Is-adran Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc.

 


Cyflogau, Buddion a Chefnogaeth

Rydym yn cydnabod mai ein gweithlu yw’r ased fwyaf sydd gennym. Mae ein cyflogau’n gystadleuol ac rydym yn cynnig Fframwaith Datblygu Gyrfa mewn Gwaith Cymdeithasol i’n staff i’w helpu i ddringo’r ysgol gyflogau.

 

 • Cyflogau cystadleuol

  Mae'r cyflogau canlynol y flwyddyn ar gyfer 2022/23, yn seiliedig ar weithio 37 awr yr wythnos (pro rata os yw'n rhan amser): 

   

  • Gweithiwr Cymdeithasol: £32,909 – £36,298

  • Rheolwr Ymarferydd: £42,503 – £45,495

  • Rheolwr Tîm: £46,549 – £49,590

  Mewn ymgais gadarnhaol i gefnogi recriwtio a chadw staff yn ein Timau Derbyn a Chymorth i Deuluoedd a Chynllunio a Thrafodion Gofal, rydym yn talu ychwanegiad blynyddol o £5000 i'r Gweithwyr Cymdeithasol a'r Rheolwyr yn y Timau hynny.

   

 • Llwythi achos y gellir eu rheoli ac amser ar gyfer gwaith uniongyrchol 
  Mewn partneriaeth â’n gweithlu, rydym wedi adolygu ein strwythur i ychwanegu capasiti a gwydnwch ar draws ein timau a gwella lefelau cymorth i ymarferwyr a rheolwyr.


  Rydym wedi ychwanegu tîm gofal a chymorth ychwanegol, creu a recriwtio i 14 o swyddi Swyddogion Gofal Cymdeithasol newydd, ehangu ein cyflenwad Rheolwr Gweithredol i dair, rhoi mwy o adnoddau i’n Tîm Cymorth Busnes ac mae gennym gynlluniau i ychwanegu nifer o swyddi Gweithwyr Cymorth ar draws ein timau i gwella ein gallu i drefnu cefnogaeth yn gyflym, o fewn oriau a thu allan i oriau.


  Mae llwythi gwaith yn cael eu monitro’n ofalus i sicrhau capasiti ar gyfer gwaith uniongyrchol gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd/gofalwyr, ochr yn ochr â chwblhau tasgau craidd.

 • Cydbwysedd gwaith/bywyd hyblyg  
  Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cydbwyso bywyd gwaith gyda bywyd y cartref ac rydym yn cynnig ystod o bolisïau sy’n ystyriol o deuluoedd.

   

  Rydym yn darparu offer TG sy'n cefnogi gweithio ystwyth ac sy'n galluogi gweithio gartref ac rydym wedi dysgu llawer o brofiad y pandemig wrth lywio ein model gweithredu dewisol.

 • Arfarnu a datblygu staff  
  Wedi’i lywio gan y strategaeth ymgysylltu â chyflogeion, mae cynllun gwerthuso blynyddol Bro Morgannwg yn cefnogi deialog ystyrlon rhwng unigolion a’u rheolwyr llinell. Mae'r holl staff hefyd yn cael goruchwyliaeth ffurfiol reolaidd a mynediad at reolwyr profiadol.


  Rydym wedi ymrwymo i hyfforddiant a datblygiad gyrfa, gan gynnig llwybr gyrfa gwerth chweil a blaengar sy'n agored ac yn deg i bawb. Cefnogir staff newydd gymhwyso i gwblhau'r Rhaglen Gadarnhau fel rhan o'r fframwaith Dysgu ac Addysgu Proffesiynol Parhaus (DAPP). Mae'r fframwaith hefyd yn darparu cyfres o raglenni sydd wedi'u cynllunio i gefnogi llwybrau gyrfa ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol yng Nghymru wrth iddynt ddatblygu'n ymarferol. Rydym yn annog ein staff i fanteisio ar gyfleoedd i archwilio gweithio mewn timau eraill fel rhan o wella eu dysgu a’u profiad.


  Anogir Gweithwyr Cymdeithasol sydd am geisio dyrchafiad i wneud hynny ac mae gennym hanes cadarnhaol o gynllunio ar gyfer olyniaeth.

 • Rhaglen Gymorth i Gyflogeion  

  Mae ein Rhaglen Gymorth i Gyflogeion yn cynnig cymorth emosiynol ac ymarferol gyda phroblemau yn y gwaith ac yn y cartref.
   
  Mae’r gwasanaethau ar gael ar-lein a thrwy ffonio rhif Rhadffôn unrhyw bryd, ddydd neu nos. Mae cymorth ar gael mewn nifer o ffyrdd:

   

  • Gwasanaeth cwnsela dros y ffôn, sy’n darparu cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn.

  • Gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor diduedd sydd ar gael yn rhad ac am ddim, i’ch helpu i gael atebion ymarferol i gwestiynau bywyd go iawn. Ymysg y pynciau sy’n cael eu trafod mae materion personol a theuluol, rheoli cyllid/dyledion, budd-daliadau, cyflogaeth, darpariaeth gofal plant, iechyd, ysgrifennu ewyllys a phroblemau’r prynwr.

  • Gwasanaeth iechyd a lles ar-lein gyda digonedd o wybodaeth ac erthyglau sy’n cael eu diweddaru’n rheolaidd i’ch helpu i fyw’n iach.

  • Gwefan ac ap ffôn symudol sy’n cynnig cefnogaeth ryngweithiol rad ac am ddim gydag iechyd a chadw’n heini.

   

 • Parcio am ddim 
  Ar hyn o bryd mae staff yn gweithio gartref yng nghyd-destun y pandemig. Mae ein lleoliad swyddfa arferol yn elwa o faes parcio mawr gyda pharcio am ddim a mynediad uniongyrchol i'r orsaf reilffordd leol.
 • Cynllun prynu gwyliau blynyddol 

  Yn rhan o’u hymrwymiad parhaus i helpu cyflogeion i gydbwyso eu hymrwymiadau gwaith gyda’u bywyd cartref, mae Bro Morgannwg yn cynnig cynllun sy’n caniatáu i gyflogeion brynu gwyliau blynyddol ychwanegol. Gall y gweithwyr ddewis prynu naill ai 5 neu 10 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata i’r rheiny sy’n gweithio’n rhan amser).

   

   

 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol  
  LGPS logoRydym yn cynnig aelodaeth o’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS). Mae’r cynllun yn un diogel iawn am fod ei fuddion wedi eu diffinio a’u gwarantu’n gyfreithiol. Mae’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol wedi’i gontractio allan o Gynllun Pensiwn y Wladwriaeth ar Sail Enillion (SERPS) ac mae’n rhaid iddo, yn gyffredinol, ddarparu buddion sydd o leiaf cystal â’r buddion y byddai’r mwyafrif o aelodau yn eu derbyn pe baent yn aelodau o SERPS.

    

   

  www.lgpsmember.org 

 • Help gyda'r gost o adleoli 
  Rydym yn cynnig cymorth adleoli o hyd at £ 8,000, i'ch helpu i symud i Fro Morgannwg (yn amodol ar gymhwysedd). Mae hyn yn cynnwys arian i dalu costau symud ac adleoli a allai gynnwys costau’r cwmni symud dodrefn; lwfans teithio neu le byw dros dro; cysylltu neu ddatgysylltu cyfleustodau; a ffioedd proffesiynol penodol (e.e. cyfreithwyr a chwmni gwerthu tai).

"Fe wnes i symud i'r Fro oherwydd roeddwn i eisiau gweithio i awdurdod llai, roeddwn i wedi gweithio i ddinasoedd mawr o'r blaen ac roeddwn i eisiau cyfle i weithio yn rhywle lle gallwn i adeiladu perthnasoedd gyda'r bobl roeddwn i'n gweithio gyda nhw, yn weithwyr proffesiynol ac yn ddefnyddwyr gwasanaeth." - Amanda, Rheolwr Tîm

 

Er mwyn eich galluogi i fod yr ymarferydd rydych chi am fod, rydyn ni'n canolbwyntio ar adeiladu ein gwasanaeth i ddatblygu dulliau sy'n seiliedig ar gryfderau, gyda fframwaith cyson ac iaith a rennir sy'n golygu bod pawb sy'n ymwneud â phlentyn, person ifanc a'u teulu yn gwybod yn union beth yw'r mae gwaith yn ceisio ei gyflawni.

 

Rydym yn cydnabod ein gweithlu fel partneriaid ac arbenigwyr yn natblygiad ein gwasanaeth.

 

Fel aelod parhaol o staff, byddwch yn cael cyfle i gymryd rhan yn ein datblygiad gwasanaeth mewn ystod o feysydd yn dibynnu ar eich diddordeb.

 

Dim swyddi gwag?

 

Cysylltwch â ni ar unrhyw adeg i fynegi diddordeb. Nodyn: Ar hyn o bryd mae angen i chi gymhwyso fel Gweithiwr Cymdeithasol.

 

Lucy Treby, Swyddog Datblygu Gwasanaeth