Swyddi Gwasanaethau Plant

Vale Waves

Mae Bro Morgannwg yn croesawu ceisiadau am amrywiaeth o swyddi yn ei hadran Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc.

Mae hwn yn gyfle gwych i ymwreiddio mewn Awdurdod sydd â hanes da o wneud gwahaniaeth a pherfformio gwych.

 

Mae gan y Gyfarwyddiaeth amrywiaeth eang o ddyletswyddau a chyfrifoldebau statudol.

 

Ei phrif rôl yw amddiffyn a chefnogi plant ac oedolion bregus, ateb eu hanghenion gofal cymdeithasol, a’u helpu i sicrhau bywyd o’r safon orau bosib.

 

Gwneud cais ar-lein nawr

 

Croeso

Rachel-Evans“Rwy'n falch iawn o'ch croesawu i'n tudalennau recriwtio ac rwy’n eich annog i'w harchwilio'n llawn.

 

Mae’n adeg gyffrous iawn i chi ymuno â Chyngor Bro Morgannwg. Rydym wedi dysgu llawer o brofiadau'r flwyddyn ddiwethaf sydd wedi herio gwasanaethau cymdeithasol plant i wneud pethau'n wahanol wrth i ni reoli natur ddatblygol y pandemig. Rydym yn defnyddio'r gwersi hyn i lywio ein model gweithredu dewisol wrth symud ymlaen ac i ystyried ein gweithlu a'r rhai rydym yn eu cefnogi yn ganolog i hyn.

 

Mae gennym weithlu ymroddedig, rheolwyr medrus a phrofiadol a lefelau cynyddol o ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau sy'n llywio'n gadarnhaol sut rydym yn gwneud pethau, gan ddarparu model gwasanaeth sy'n feiddgar ac yn greadigol ar yr un pryd â bod yn ddiogel ac yn effeithiol.

 

Rydym bob amser wedi bod yn uchelgeisiol ac rydym yn datblygu ein gwasanaethau i wella ein modd i alluogi plant, pobl ifanc a theuluoedd i fod wrth wraidd popeth a wnawn, ac i ymarfer mewn ffordd arloesol a blaengar.

 

Er mwyn eich galluogi i fod yr ymarferydd yr ydych am fod, mae angen i ni gael y pethau sylfaenol yn iawn ac rydym yn canolbwyntio ar adeiladu ein gwasanaeth i ddatblygu dulliau sy'n seiliedig ar gryfderau, gyda fframwaith cyson ac iaith a rennir sy'n golygu bod pawb sy'n ymwneud â phlentyn, person ifanc a'u teulu yn gwybod yn union beth mae'r gwaith yn ceisio'i gyflawni. Rydym yn cydnabod ein gweithlu fel partneriaid ac arbenigwyr yn natblygiad ein gwasanaeth. Fel aelod parhaol o staff, cewch gyfle i gymryd rhan yn natblygiad ein gwasanaeth mewn amrywiaeth o feysydd gan ddibynnu ar eich diddordeb. Rydym yn gweithio 'gyda' nid 'i' ein gweithlu, gan adlewyrchu ein dull systemig o ymarfer.

 

Mae’n galonogol bod canfyddiadau arolwg diweddar Arolygiaeth Gofal Cymru o’r Gwasanaethau Plant yn dangos Awdurdod gyda staff rheng flaen llawn cymhelliant sy’n dwyn boddhad o’u swydd, darpariaeth hyfforddiant dda a chymorth da gan reolwyr ar bob lefel gan gynnwys goruchwyliaeth reolaidd. Rydym yn Awdurdod lle mae Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc yn cael budd o gymorth corfforaethol cryf ac ymrwymedig ac mae gennym berthnasoedd arbennig â phartneriaid. Mae’r amgylchedd yn sicrhau bod plant yn ganolog i’r gwaith a wnawn ac mae ein staff yn cael eu gwerthfawrogi am eu cyfraniad. Nid ydym yn cymryd hyn yn ganiataol ac rydym wedi ymrwymo i gadw a datblygu'r pethau cadarnhaol hyn.

 

Mae gan ein strwythur gwasanaeth adnoddau i gyflawni canlyniadau ac rydym wedi cael buddsoddiad pellach mewn ymateb i alw cynyddol. Mae hyn yn adlewyrchu gwasanaeth sy'n gwybod ac yn gallu mynegi ei fusnes, sy'n cael ei barchu am ei arbenigedd a'i gefnogi gan ei Gyngor i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel i blant a theuluoedd ym Mro Morgannwg. Rydym yn gwerthfawrogi'r cyfraniad y mae pob aelod o'n gweithlu yn ei wneud ac rydym wedi ymrwymo i gyflawni gwasanaeth gwaith cymdeithasol sy'n bleserus i weithio iddo ac yn effeithiol wrth ei ddarparu.

 

Os yw hyn yn eich ysbrydoli i fod eisiau gwneud gwahaniaeth a bod yn rhan o'n taith yma ym Mro Morgannwg, edrychaf ymlaen at glywed gennych.”

 

- Rachel Evans, Pennaeth y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc

 

Peidiwch â chymryd ein gair amdano yn unig ... cwrdd â rhai o'n staff, ein gofalwyr maeth a'n plant, pobl ifanc a'u teuluoedd:

 

"Adleolais i’r Fro am fy mod am weithio i awdurdod llai, ac wedi gweithio i ddinasoedd mawr o’r blaen ac am gael cyfle i weithio’n rhywle lle y gallwn feithrin perthnasau â’r bobl roeddwn i’n gweithio gyda nhw, boed yn weithwyr proffesiynol ac yn ddefnyddwyr gwasanaethau.” - Amanda, Rheolwr Tîm

 

 

Gwybodaeth Gwasanaethau 

Dim swyddi gwag? Cysylltwch â ni ar unrhyw adeg i fynegi diddordeb. Nodyn: Ar hyn o bryd mae angen i chi gymhwyso fel Gweithiwr Cymdeithasol.

 

Amber Condy, Rheolwr Gweithredol

 

Karen Conway, Rheolwr Gweithredol

 

Rachel Evans, Pennaeth Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc

Gwybodaeth Ychwanegol: Bydd canfasio aelodau'r Cyngor, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn anghymwyso'r ymgeisydd. Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gyflogwr cyfle cyfartal, gwneir holl apwyntiadau ar sail gallu. Croesawir ceisiadau ar gyfer rhannu gwaith yn ogystal a gweithio llawn amser. Croesawir ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg. Ffurflenni cais cyflawn yn unig a dderbynnir.