Ein Gweledigaeth

Mae Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc: Cyngor Bro Morgannwg yn rhagweithiol ac yn ymroddedig i gynnig y gwasanaethau gorau i’w dinasyddion a bodloni eu hanghenion.

Rachel-Evans

“Mae’n bleser mawr gennyf eich croesawu i’n tudalennau recriwtio a gobeithio y byddwch yn pori drwyddynt yn fanwl. Mae’n amser cyffrous iawn i ymuno â Bro Morgannwg. Rydym yn hynod falch o’n statws fel y Cyngor sy’n perfformio orau yng Nghymru ac rydym yn uchelgeisiol ynglŷn ag adeiladu ar y llwyddiant hwnnw.

 

Canfu arolwg diweddar Arolygiaeth Gofal Cymru o’r Gwasanaethau Plant Awdurdod â staff rheng flaen llawn cymhelliant sy’n cael boddhad o’u swydd, darpariaeth hyfforddiant dda a chymorth da gan reolwyr ar bob lefel gan gynnwys goruchwyliaeth reolaidd.  Rydym yn Awdurdod lle mae Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc yn cael budd o gymorth corfforaethol cryf ac ymrwymedig ac mae gennym berthnasau arbennig â phartneriaid.  Mae’r amgylchedd yn sicrhau bod plant yn ganolog i’r gwaith a wnawn ac mae ein staff yn cael eu gwerthfawrogi am eu cyfraniad.

 

Mewn partneriaeth gyda’n gweithlu, rydym wedi adolygu ein strwythur i atgyfnerthu’r drws blaen er mwyn creu tîm pwrpasol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac i alluogi rhyddhau digon o adnoddau i gwblhau gwaith achosion cyn a gofal. Caiff llwyth achos Gwaith Cymdeithasol ei fonitro’n ofalus er mwyn sicrhau digon o gapasiti ar gyfer gwaith uniongyrchol gyda phlant a’u teuluoedd ac i gwblhau tasgau craidd.  Mae cymorth busnes wedi ei gryfhau ymhellach er mwyn sicrhau bod digon o gymorth i Weithwyr Cymdeithasol a bod adnoddau ychwanegol yn ein Tîm Lleoliadau.

 

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru wedi ein cymeradwyo am y gwaith rydym yn ei wneud i ymateb i’r heriau rydym wedi’u nodi gan ddod i’r casgliad bod yr Awdurdod mewn sefyllfa gref i ddatblygu ein gwasanaeth i blant a’u teuluoedd ymhellach.

 

Os yw hyn yn eich ysbrydoli i wneud gwahaniaeth ac ymuno â ni yn ein gwaith yma ym Mro Morgannwg, edrychaf ymlaen at glywed gennych.” – Rachel Evans, Pennaeth Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn rhagweithiol ac yn ymroddedig i gynnig y gwasanaethau gorau i’w ddinasyddion ac i fodloni eu hanghenion.

 

Rydym yn targedu ein ffocws ar ddarparu gwasanaethau da i’r rheiny sy’n eu derbyn nhw o fewn ein gwerthoedd craidd, sef ymgysylltiad, eglurder a grymuso. Credwn fod y gwerthoedd yma’n cefnogi ein gallu i ddarparu’r gwasanaethau cywir, yn y ffordd gywir, i’r bobl gywir, ar yr amser cywir.

 

 

Mae Bro Morgannwg yn ardal lle ceir ffyniant ynghyd ag elfennau difreintiedig ac angen mawr. Mae oddeutu 28,596 o blant a phobl ifanc 0 i 18 oed yn byw o fewn ffiniau’r Cyngor; mae ein hymrwymiad i sicrhau canlyniadau positif i’n trigolion yn parhau’n ganolog i’n ffordd ni o weithio.

 

Rydym yn hapus i fod yn wahanol ac i osod y patrwm ar gyfer newid positif yn hytrach na dilyn llwybrau pobl eraill. Rydym yn amcanus ac yn hydwyth, yn ymroddedig i wella ac yn awyddus i groesawu syniadau newydd. Trwy adeiladu ar ein cryfderau sydd wedi derbyn cydnabyddiaeth eang, gallwn eich cefnogi gyda thîm abl ac ymroddedig sydd â gallu amlwg i ddarparu gwasanaethau gwych ac i helpu teuluoedd i gael canlyniadau da.

 

Peidiwch â bodloni ar wrando arnom ni….dewch i gwrdd â rhai o’n staff, ein gofalwyr maethu a defnyddwyr ein gwasanaeth:

 

 

 

Rydym wedi gwneud cynnydd da wrth roi Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ar waith ac yn dal i ganolbwyntio ar gynllunio a hyrwyddo gwasanaethau ataliol a chydweithio â theuluoedd.  Cydnabyddwn ein cyflawniadau, lle gallwn ddatblygu ymhellach ac rydym yn glir i ba gyfeiriad yr ydym am fynd i gydbwyso’r angen i wella gwasanaethau’n barhaus â realiti moel pwysau ar adnoddau.

 

Ar hyn o bryd mae ein ffocws ar wella gwaith integredig ymhellach ar garreg y drws, a chyn hynny, er mwyn ein galluogi i gefnogi plant a theuluoedd yn gynharach,gan roi newidiadau cadarnhaol ar waith ynghylch y modd y darparwn wasanaethau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n destun i achosion cyn a gofal, ac yn bwrw ymlaen gyda’n cynlluniau i ateb anghenion lleoli. Byddwch chi’n cymryd rhan yn y gwaith o helpu’r Cyngor a’i bartneriaid i ddatblygu ei raglen o newid, sef rhaglen a luniwyd i gynnig ystod o wasanaethau i blant a theuluoedd sy’n fwy ymatebol i angen ac yn fwy cynaliadwy.

 

Mae’r gwaith o greu amgylchedd lle mae staff yn mwynhau eu gwaith, yn cael eu cefnogi i ddarparu o fewn rolau heriol ac anodd, ac yn cael pob cyfle i ddatblygu eu sgiliau a’u profiad sy’n ein galluogi ni ynghyd i hybu canlyniadau positif i blant a’u teuluoedd, yn ganolog i fy rôl innau fel Pennaeth y Gwasanaeth. Rwyf wedi ymrwymo’n llawn i’r dasg yma ac yn hynod frwdfrydig ynghylch y gwaith sy’n digwydd ym Mro Morgannwg. Edrychaf ymlaen at eich croesawu i’r tîm.