Cost of Living Support Icon

Swyddi yn y Gwasanaethau Plant > Ein Gweledigaeth

Yn y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, rydym yn deall bod bywydau pobl yn gysylltiedig â'u profiadau eu hunain ac yn dylanwadu arnynt, yn ogystal â'u hamgylchiadau cymdeithasol a'u cymunedau. Mae gan bawb sefyllfaoedd gwahanol, ac rydym yn ceisio helpu plant, pobl ifanc, teuluoedd ac unigolion i ddod o hyd i ddyfodol diogel a chadarnhaol sy'n unigryw iddynt, gan eu galluogi i gyflawni'r hyn y maent am ei gyflawni mewn bywyd.

 

Asesu

Rydym yn ceisio meithrin perthynas â phobl a'u pobl arwyddocaol eraill, yn ogystal â gweithwyr proffesiynol eraill, i nodi a gweithio gyda chryfderau a gwendidau fel ein bod yn rheoli risg yn hyderus, yn lleihau'r angen am ofal a chymorth ac yn canolbwyntio ar y dyfodol. Rydym yn defnyddio ffyrdd sy'n seiliedig ar dystiolaeth i helpu plant, pobl ifanc, teuluoedd ac unigolion i nodi'r hyn sy'n bwysig iddynt a'r hyn y maent am ei gyflawni. Dyma'r asesiad.

 

Cynllun gofal a chymorth

Os oes angen, rydym yn helpu plant, pobl ifanc, teuluoedd ac unigolion i nodi pa newidiadau y maent am eu gwneud a gwneud cynllun realistig. Bydd gan y cynllun nodau penodol y mae pawb yn eu deall, ac y gallwn eu hadolygu i weld a oes cynnydd amserol yn cael ei wneud, ac a yw'r cynllun yn gweithio. Ein nod yw helpu pobl i ddatblygu eu hatebion eu hunain i broblemau, ac adeiladu dyfodol mwy disglair iddynt hwy eu hunain a'u teuluoedd.

 

Ni waeth ble rydych chi'n gweithio, mae'r egwyddorion a'r gwerthoedd hyn yn aros yr un fath, ac rydym yn ymdrechu i gadw plant, pobl ifanc a theuluoedd wrth wraidd ein hymarfer. Credwn fod y gwerthoedd hyn yn cefnogi ein gallu i ddarparu'r gwasanaethau cywir, yn y ffordd gywir, i'r bobl iawn, ar yr adeg iawn.


Mae Bro Morgannwg yn gyngor ffyniannus a difreintiedig gydag ardaloedd o angen mawr. Mae tua 28,596 o blant a phobl ifanc rhwng 0 a 18 oed yn byw o fewn ffin y Cyngor; mae ein hymrwymiad i sicrhau canlyniadau cadarnhaol i'n trigolion yn parhau i fod yn ganolog i'n ffordd o weithio.


Rydym yn hoffi bod yn wahanol a gosod tuedd ar gyfer newid cadarnhaol yn hytrach na dilyn llwybrau pobl eraill. Rydym yn ddarbodus ac yn wydn, yn ymrwymedig i ddatblygu ac yn awyddus i groesawu syniadau newydd. Gan adeiladu ar gryfderau amlwg, byddwch yn cael eich cynorthwyo gan dîm galluog ac ymroddedig, sydd â gallu amlwg i ddarparu gwasanaethau’n dda ac i helpu teuluoedd i sicrhau canlyniadau da.

 

Mae creu amgylchedd lle mae staff yn mwynhau eu gwaith, yn cael cymorth i gyflawni mewn rolau heriol ac yn cael pob cyfle i ddatblygu eu sgiliau a'u profiad sy'n ein galluogi gyda'n gilydd i hyrwyddo canlyniadau cadarnhaol i blant ac mae eu teuluoedd yn ganolog i'm rôl fel Pennaeth Gwasanaeth. Rwyf wedi ymrwymo'n llwyr i'r dasg hon ac yn gyffrous am y gwaith sy'n digwydd ym Mro Morgannwg. Rwy’n edrych ymlaen at eich croesawu i’r tîm.