Cost of Living Support Icon

Cyflogau, Buddion a Chefnogaeth

Rydym yn cydnabod mai ein gweithlu yw’r ased fwyaf sydd gennym.  Mae ein cyflogau’n gystadleuol ac rydym yn cynnig Fframwaith Datblygu Gyrfa mewn Gwaith Cymdeithasol i’n staff i’w helpu i ddringo’r ysgol gyflogau.

 Pier

 

Bro Morgannwg - lle gwych i fyw a gweithio 

Rydym yn cydnabod efallai na fydd rhai ymgeiswyr yn gyfarwydd â Bro Morgannwg, sir fwyaf deheuol Cymru.

 

Mae’r swydd yma wedi ei lleoli ynghanol harddwch Bro Morgannwg, nepell o brifddinas Cymru, felly mae’n cynnig lle perffaith i fyw.

 

Mae’n hawdd cyrraedd Maes Awyr Caerdydd oddi yma, ynghyd â’r ffyrdd mawrion a rhwydwaith cludiant cyhoeddus prysur, ac mae ardal brydferth o gefn gwlad ar stepen y drws.

 

Y bobl sy’n byw ym Mro Morgannwg yw rhai o’r bobl hapusaf yn y Deyrnas Unedig, yn mwynhau bywyd o safon uchel sy’n cynnwys canlyniadau arholiadau gwych a thaith fer i’r gwaith.

 

Am ragor o wybodaeth ar yr hyn mae Bro Morgannwg yn cynnig gweler www.visitthevale.com

 

 

 • Cyflogau cystadleuol

  Mae'r cyflogau canlynol y flwyddyn ar gyfer 2022/23, yn seiliedig ar weithio 37 awr yr wythnos (pro rata os yw'n rhan amser): 

   

  • Gweithiwr Cymdeithasol: £32,909 – £41,496

  • Rheolwr Ymarferydd: £42,503 – £45,495

  • Rheolwr Tîm: £46,549 – £49,590

  Mewn ymgais gadarnhaol i gefnogi recriwtio a chadw staff yn ein Timau Derbyn a Chymorth i Deuluoedd a Chynllunio a Thrafodion Gofal, rydym yn talu ychwanegiad blynyddol o £5000 i'r Gweithwyr Cymdeithasol a'r Rheolwyr yn y Timau hynny.

   

 • Llwythi achos y gellir eu rheoli ac amser ar gyfer gwaith uniongyrchol 
  Mewn partneriaeth â’n gweithlu, rydym wedi adolygu ein strwythur i ychwanegu capasiti a gwydnwch ar draws ein timau a gwella lefelau cymorth i ymarferwyr a rheolwyr.


  Rydym wedi ychwanegu tîm gofal a chymorth ychwanegol, creu a recriwtio i 14 o swyddi Swyddogion Gofal Cymdeithasol newydd, ehangu ein cyflenwad Rheolwr Gweithredol i dair, rhoi mwy o adnoddau i’n Tîm Cymorth Busnes ac mae gennym gynlluniau i ychwanegu nifer o swyddi Gweithwyr Cymorth ar draws ein timau i gwella ein gallu i drefnu cefnogaeth yn gyflym, o fewn oriau a thu allan i oriau.


  Mae llwythi gwaith yn cael eu monitro’n ofalus i sicrhau capasiti ar gyfer gwaith uniongyrchol gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd/gofalwyr, ochr yn ochr â chwblhau tasgau craidd.

 • Cydbwysedd gwaith/bywyd hyblyg 
  Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cydbwyso bywyd gwaith gyda bywyd y cartref ac rydym yn cynnig ystod o bolisïau sy’n ystyriol o deuluoedd.

   

  Rydym yn darparu offer TG sy'n cefnogi gweithio ystwyth ac sy'n galluogi gweithio gartref ac rydym wedi dysgu llawer o brofiad y pandemig wrth lywio ein model gweithredu dewisol. Mae gennym dechnoleg llais i destun sy’n galluogi gweithwyr i recordio’n gyflym ac yn hawdd ar ffeiliau plant ac rydym wrthi’n symleiddio ein gwaith papur i ryddhau gweithwyr i dreulio amser yn uniongyrchol gyda theuluoedd.

 • Parcio am ddim
  Ar hyn o bryd mae staff yn gweithio gartref yng nghyd-destun y pandemig. Mae ein lleoliad swyddfa arferol yn elwa o faes parcio mawr gyda pharcio am ddim a mynediad uniongyrchol i'r orsaf reilffordd leol.
 • Cymorth gyda chostau adleoli 
  Rydym yn cynnig cymorth adleoli o hyd at £ 8,000, i'ch helpu i symud i Fro Morgannwg (yn amodol ar gymhwysedd). Mae hyn yn cynnwys arian i dalu costau symud ac adleoli a allai gynnwys costau’r cwmni symud dodrefn; lwfans teithio neu le byw dros dro; cysylltu neu ddatgysylltu cyfleustodau; a ffioedd proffesiynol penodol (e.e. cyfreithwyr a chwmni gwerthu tai).
 •  Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  LGPS logoRydym yn cynnig aelodaeth o’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS). Mae’r cynllun yn un diogel iawn am fod ei fuddion wedi eu diffinio a’u gwarantu’n gyfreithiol. Mae’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol wedi’i gontractio allan o Gynllun Pensiwn y Wladwriaeth ar Sail Enillion (SERPS) ac mae’n rhaid iddo, yn gyffredinol, ddarparu buddion sydd o leiaf cystal â’r buddion y byddai’r mwyafrif o aelodau yn eu derbyn pe baent yn aelodau o SERPS.

   

   

  www.lgpsmember.org 

 • Cynhwysiant, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 
   

  Rydym yn ceisio hyrwyddo diwylliant cynhwysol i bob aelod staff.

   

  Felly, rydym yn eich croesawu a’ch cais waeth beth yw eich cefndir a’ch oedran; anabledd; hunaniaeth o ran rhyw; priodas neu bartneriaeth sifil; beichiogrwydd neu famolaeth; hil; lliw croen a chenedligrwydd (yn cynnwys dinasyddiaeth); tarddiad ethnig neu genedlaethol; crefydd a chred; yn cynnwys dim cred; rhyw; a chyfeiriadedd rhywiol.


  Mae gennym rwydwaith LHDT+ a Chynghreiriaid ar gyfer pobl lesbaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol a grwpiau eraill o staff rhyw a rhywedd lleiafrifol (LHDT+).  Mae’n cwrdd bob mis i gynnig cymorth, cyfle i drafod problemau sy’n effeithio ar bobl LHDT+ ac adnabod ffyrdd o godi ymwybyddiaeth o faterion LHDT+.

   

  Rydym wedi arwyddo Addewid Cyflogwyr Adeg Newid ac rydym yn ymrwymo i newid sut rydym yn meddwl ac yn ymddwyn mewn perthynas ag iechyd meddwl yn y gweithle a sicrhau bod cyflogeion sy’n wynebu’r problemau hyn yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth.

   

  Byddwn cyn hir yn datblygu grŵp arall i hyrwyddo amgylchedd gwaith cynhwysol ac amrywiol ar gyfer ystod ehangach o staff.


  Rydym yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall ac yn sefydliad Hyderus o ran Anabledd.

   Equalities workplace logos

 •  Arfarnu a datblygu staff
  Wedi’i lywio gan y strategaeth ymgysylltu â chyflogeion, mae cynllun gwerthuso blynyddol Bro Morgannwg yn cefnogi deialog ystyrlon rhwng unigolion a’u rheolwyr llinell. Mae'r holl staff hefyd yn cael goruchwyliaeth ffurfiol reolaidd a mynediad at reolwyr profiadol.


  Rydym wedi ymrwymo i hyfforddiant a datblygiad gyrfa, gan gynnig llwybr gyrfa gwerth chweil a blaengar sy'n agored ac yn deg i bawb. Cefnogir staff newydd gymhwyso i gwblhau'r Rhaglen Gadarnhau fel rhan o'r fframwaith Dysgu ac Addysgu Proffesiynol Parhaus (DAPP). Mae'r fframwaith hefyd yn darparu cyfres o raglenni sydd wedi'u cynllunio i gefnogi llwybrau gyrfa ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol yng Nghymru wrth iddynt ddatblygu'n ymarferol. Rydym yn annog ein staff i fanteisio ar gyfleoedd i archwilio gweithio mewn timau eraill fel rhan o wella eu dysgu a’u profiad.


  Anogir Gweithwyr Cymdeithasol sydd am geisio dyrchafiad i wneud hynny ac mae gennym hanes cadarnhaol o gynllunio ar gyfer olyniaeth.

 • Rhaglen Gymorth i Gyflogeion 

  Mae lles staff yn hollbwysig i'r Is-adran ac i'r Cyngor ehangach a hyrwyddir lles ym mhob maes gwasanaeth drwy Hyrwyddwyr Lles.

   

  Mae ein Rhaglen Gymorth i Gyflogeion yn cynnig cymorth emosiynol ac ymarferol gyda phroblemau yn y gwaith ac yn y cartref.
   
  Mae’r gwasanaethau ar gael ar-lein a thrwy ffonio rhif Rhadffôn unrhyw bryd, ddydd neu nos. Mae cymorth ar gael mewn nifer o ffyrdd:

   

  • Gwasanaeth cwnsela dros y ffôn, sy’n darparu cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn.

  • Gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor diduedd sydd ar gael yn rhad ac am ddim, i’ch helpu i gael atebion ymarferol i gwestiynau bywyd go iawn. Ymysg y pynciau sy’n cael eu trafod mae materion personol a theuluol, rheoli cyllid/dyledion, budd-daliadau, cyflogaeth, darpariaeth gofal plant, iechyd, ysgrifennu ewyllys a phroblemau’r prynwr.

  • Gwasanaeth iechyd a lles ar-lein gyda digonedd o wybodaeth ac erthyglau sy’n cael eu diweddaru’n rheolaidd i’ch helpu i fyw’n iach.

  • Gwefan ac ap ffôn symudol sy’n cynnig cefnogaeth ryngweithiol rad ac am ddim gydag iechyd a chadw’n heini.

   

 • Cynllun prynu gwyliau blynyddol 
  Family-walking-in-countryYn rhan o’u hymrwymiad parhaus i helpu cyflogeion i gydbwyso eu hymrwymiadau gwaith gyda’u bywyd cartref, mae Bro Morgannwg yn cynnig cynllun sy’n caniatáu i gyflogeion brynu gwyliau blynyddol ychwanegol. Gall y gweithwyr ddewis prynu naill ai 5 neu 10 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata i’r rheiny sy’n gweithio’n rhan amser).

 

 • Siarter ac Arolwg Staff

  Mae Siarter Staff y Cyngor wedi cael ei dylunio i sicrhau ein bod yn gallu parhau i gynnig y gwasanaeth gorau posibl i’n cwsmeriaid trwy’r cyfraniad gorau posibl gan ein holl gyflogeion. Wrth i’r heriau allanol gynyddu, mae’n bwysig bod pawb yn cael y gefnogaeth a’r cyfle i wneud y cyfraniad hwnnw. Mae’r Siarter yn nodi fframwaith o ddisgwyliadau ar y cyd i’r Cyngor a’r holl gyflogeion i ateb y galw yn ystod y blynyddoedd nesaf. Mae'n ceisio nodi'r cymorth y gall ein gweithwyr ei ddisgwyl yn rhesymol ynghyd â'r cyfrifoldebau a'r rhinweddau a ddisgwylir yn gyfnewid am hynny.

   

  Mae Arolwg Staff Blynyddol y Cyngor wedi arwain at ganlyniadau cadarnhaol iawn i'r Gyfarwyddiaeth. Rydym wedi gweld cynnydd yn niferoedd y staff sydd yn teimlo y cânt eu trin â pharch, y gwrandewir arnynt, y cânt eu gwerthfawrogi a’u cydnabod am eu gwaith. Mae mwy o staff yn teimlo eu bod yn cael eu rheoli mewn modd teg a chyson ac yn glir ynghylch yr hyn sydd yn ddisgwyliedig ohonynt.

   

  Mae Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc wedi derbyn cynnydd gwirioneddol gadarnhaol o yn nifer y staff sydd yn teimlo yr ymddiriedir ynddynt i fwrw ymlaen â’u gwaith, ac mae’r arolwg wedi tanlinellu Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc fel y gwasanaeth sydd yn perfformio orau yn y Gyfarwyddiaeth.

 • Caffi Dysgu 
   Rydym yn hynod falch o'n Caffi Dysgu arobryn sydd wedi cyflwyno ffordd newydd, anffurfiol i arweinwyr presennol ac uchelgeisiol ym Mro Morgannwg rwydweithio, rhannu syniadau a hyrwyddo arfer gorau.

   

   

  Mae'r Caffi Dysgu yn croesawu arweinwyr presennol ac arweinwyr y dyfodol o bob rhan o'r Cyngor i fynychu digwyddiadau misol mewn lleoliad cyfeillgar a hamddenol. Bob mis mae cyflwyniad diddorol gan siaradwr gwadd neu arweinydd cyfredol o fewn y Cyngor.

   

  Anogir staff i gymryd rhan mewn trafodaethau sy'n ysgogi'r meddwl gyda'r nod o ddatblygu rheolwyr cyfredol ac annog rhai newydd.

   

  Mae'r Caffi Dysgu wedi addasu i'r ffyrdd cyfredol o weithio ac mae'n gweithredu fwy neu lai.

 • Gofal Iechyd 
  Mae gennym Wasanaeth Iechyd Galwedigaethol pwrpasol sy'n darparu cefnogaeth a chymorth mewn perthynas â'ch iechyd, diogelwch a lles.
 • Cynllun Benthyciad Car 
  Os oes angen i chi brynu car, mae cynllun benthyca ceir cystadleuol ar gael i'r holl staff.

 

 

 

Core Values: Ambitious, Open, Together, Proud