Cyflogau, Buddion a Chefnogaeth

Rydym yn cydnabod mai ein gweithlu yw’r ased fwyaf sydd gennym.  Mae ein cyflogau’n gystadleuol ac rydym yn cynnig Fframwaith Datblygu Gyrfa mewn Gwaith Cymdeithasol i’n staff i’w helpu i ddringo’r ysgol gyflogau.

 

Cyflogau cystadleuol

Rydym yn cydnabod mai ein gweithlu yw’r ased fwyaf sydd gennym. Mae ein cyflogau’n gystadleuol ac rydym yn cynnig Fframwaith Datblygu Gyrfa mewn Gwaith Cymdeithasol i’n staff i’w helpu i ddringo’r ysgol gyflogau.

 

Mae’r cyflogau a ganlyn yn rhai blynyddol ar gyfer 2018/19, am weithio 37 awr yr wythnos (pro rata os yw’r gwaith yn rhan amser):

 

  • Gweithiwr Cymdeithasol:  £28,221 – £37,107
  • Rheolwr Ymarferwyr: £37,107 – £40,858
  • Rheolwr Tîm: £40,858 – £44,697

 

Lle gwych i fyw a gweithio a Chymorth gyda chostau adleoli

Mae’r swydd yma wedi ei lleoli ynghanol harddwch Bro Morgannwg, nepell o brifddinas Cymru, felly mae’n cynnig lle perffaith i fyw.

 

Mae’n hawdd cyrraedd Maes Awyr Caerdydd oddi yma, ynghyd â’r ffyrdd mawrion a rhwydwaith cludiant cyhoeddus prysur, ac mae ardal brydferth o gefn gwlad ar stepen y drws.

 

Y bobl sy’n byw ym Mro Morgannwg yw rhai o’r bobl hapusaf yn y Deyrnas Unedig, yn mwynhau bywyd o safon uchel sy’n cynnwys canlyniadau arholiadau gwych a thaith fer i’r gwaith.

 

 


 

 

Rydym yn cynnig hyd at £8,000 o gymorth adleoli, i’ch helpu i symud yn agosach at eich gweithle newydd (ar yr amod eich bod yn gymwys). Mae hyn yn cynnwys arian i dalu costau symud ac adleoli a allai gynnwys costau’r cwmni symud dodrefn; lwfans teithio neu le byw dros dro; cysylltu neu ddatgysylltu cyfleustodau; a ffioedd proffesiynol penodol (e.e. cyfreithwyr a chwmni gwerthu tai).

LGPS logo

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 

Rydym yn cynnig aelodaeth o’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS). Mae’r cynllun yn un diogel iawn am fod ei fuddion wedi eu diffinio a’u gwarantu’n gyfreithiol. Mae’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol wedi’i gontractio allan o Gynllun Pensiwn y Wladwriaeth ar Sail Enillion (SERPS) ac mae’n rhaid iddo, yn gyffredinol, ddarparu buddion sydd o leiaf cystal â’r buddion y byddai’r mwyafrif o aelodau yn eu derbyn pe baent yn aelodau o SERPS.

 

www.lgpsmember.org 

 

Family walking through countryside

Cynllun prynu gwyliau blynyddol 

Yn rhan o’u hymrwymiad parhaus i helpu cyflogeion i gydbwyso eu hymrwymiadau gwaith gyda’u bywyd cartref, mae Bro Morgannwg yn cynnig cynllun sy’n caniatáu i gyflogeion brynu gwyliau blynyddol ychwanegol. Gall y gweithwyr ddewis prynu naill ai 5 neu 10 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata i’r rheiny sy’n gweithio’n rhan amser).

 

Woman-Using-Laptop-At-Home

Cydbwysedd gwaith/bywyd hyblyg

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cydbwyso bywyd gwaith gyda bywyd y cartref ac rydym yn cynnig ystod o bolisïau sy’n ystyriol o deuluoedd.

 

Rydym yn darparu offer technoleg gwybodaeth sy’n cefnogi gweithio hyblyg ac yn galluogi i staff weithio o adref; yn amodol ar gytundeb eu rheolwr llinell ac anghenion y gwasanaeth.

 

Llwythi achos hawdd eu trin ac amser ar gyfer gwaith uniongyrchol

Mewn partneriaeth gyda’n gweithlu, rydym wedi adolygu ein strwythur i atgyfnerthu’r drws blaen er mwyn creu tîm pwrpasol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac i alluogi rhyddhau digon o adnoddau i gwblhau achosion cyn a gofal.  Caiff llwyth achos Gwaith Cymdeithasol ei fonitro’n ofalus er mwyn sicrhau digon o gapasiti ar gyfer gwaith uniongyrchol gyda phlant a’u teuluoedd ac i gwblhau tasgau craidd.  Mae cymorth busnes wedi ei gryfhau ymhellach er mwyn sicrhau bod digon o gymorth i Weithwyr Cymdeithasol a bod adnoddau ychwanegol yn ein Tîm Lleoliadau.

 

Arfarnu a datblygu staff 

Diolch i’r wybodaeth a geir o weithredu’r strategaeth ymgysylltu â staff, rydym wedi adnewyddu cynllun gwerthuso blynyddol Bro Morgannwg i wneud y broses yn haws ei defnyddio ac yn fwy ystyrlon o’r gweithwyr i gyd ac, yn hanfodol iawn, mae’n rhywbeth a drafodir yn barhaus rhwng y rheolwyr a’r staff.

 

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu gyrfaoedd y gweithwyr a’u hyfforddi, gan gynnig llwybr gyrfaol gwobrwyol a chynyddol sy’n agored ac yn gyfartal i bawb. Mae’r staff i gyd yn derbyn goruchwyliaeth ffurfiol yn rheolaidd ac mae rheolwyr profiadol ar gael iddynt.

Rydym yn annog ein staff i roi cynnig ar weithio mewn timau eraill yn rhan o’r broses o wella eu dysgu a’u profiad.

 

Mae Gweithwyr Cymdeithasol sydd eisiau dyrchafiad yn derbyn anogaeth i wneud hynny ac mae ein hanes o gynllunio dilyniant yn bositif iawn.

 

 

 

Arolwg Staff

Mae Arolwg Staff Blynyddol y Cyngor wedi cynhyrchu rhai canlyniadau cadarnhaol iawn ar gyfer y Gyfarwyddiaeth.  Rydym wedi gweld cynnydd yn niferoedd y staff sydd yn teimlo y cânt eu trin â pharch, y gwrandewir arnynt, y cânt eu gwerthfawrogi a’u cydnabod am eu gwaith.  Mae mwy o staff yn teimlo eu bod yn cael eu rheoli mewn modd teg a chyson ac yn glir ynghylch yr hyn sydd yn ddisgwyliedig ohonynt.  

Mae Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc wedi derbyn cynnydd gwirioneddol gadarnhaol o 26.01% yn nifer y staff sydd yn teimlo yr ymddiriedir ynddynt i fwrw ymlaen â’u gwaith, ac mae’r arolwg wedi tanlinellu Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc fel y gwasanaeth sydd yn perfformio orau yn y Gyfarwyddiaeth.  

 

 

Leadership-Cafe-logo

Leadership Café 

Rydym yn hynod falch o’n Leadership Café clodfawr sydd wedi cyflwyno ffordd newydd, anffurfiol o rwydweithio, rhannu syniadau a hybu arferion gorau i arweinwyr a phobl sydd eisiau bod yn arweinwyr ym Mro Morgannwg.

 

Mae’r Leadership Café yn croesawu arweinwyr cyfredol ac arweinwyr y dyfodol o bob rhan o’r Cyngor i fynd i ddigwyddiadau misol mewn lle cyfeillgar sy’n hawdd ymlacio ynddo. Bob mis ceir cyflwyniad diddorol gan siaradwr gwadd neu rywun sy’n arweinydd o fewn y Cyngor. Anogir y staff i gymryd rhan mewn trafodaethau sy’n ysgogi’r meddwl gyda’r bwriad o ddatblygu rheolwyr cyfredol ac annog rhai newydd.

Rhaglen Gymorth i Gyflogeion

Mae ein Rhaglen Gymorth i Gyflogeion yn cynnig cymorth emosiynol ac ymarferol gyda phroblemau yn y gwaith ac yn y cartref.

 

Mae’r gwasanaethau ar gael ar-lein a thrwy ffonio rhif Rhadffôn unrhyw bryd, ddydd neu nos. Mae cymorth ar gael mewn nifer o ffyrdd:

 

  • Gwasanaeth cwnsela dros y ffôn, sy’n darparu cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn.
  • Gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor diduedd sydd ar gael yn rhad ac am ddim, i’ch helpu i gael atebion ymarferol i gwestiynau bywyd go iawn. Ymysg y pynciau sy’n cael eu trafod mae materion personol a theuluol, rheoli cyllid/dyledion, budd-daliadau, cyflogaeth, darpariaeth gofal plant, iechyd, ysgrifennu ewyllys a phroblemau’r prynwr.
  • Gwasanaeth iechyd a lles ar-lein gyda digonedd o wybodaeth ac erthyglau sy’n cael eu diweddaru’n rheolaidd i’ch helpu i fyw’n iach.
  • Gwefan ac ap ffôn symudol sy’n cynnig cefnogaeth ryngweithiol rad ac am ddim gydag iechyd a chadw’n heini.

 

Cynhwysiad, cydraddoldeb ac amrywiaeth

Ein nod yw hybu diwylliant cynhwysol i’r staff i gyd. Felly, beth bynnag yw eich cefndir, ethnigrwydd, rhyw, crefydd neu gyfeiriadedd rhywiol, rydym yn eich croesawu chi a’ch cais

 

Cydraddoldeb