Timau Gwasanaethau Plant

Mae Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Bro Morgannwg yn gweithio i hybu a diogelu lles plant a phobl ifanc mewn angen o fewn eu teuluoedd.

 

A lle nad yw hynny’n bosib, yn darparu gofal amgen o ansawdd da. Gwnawn hyn drwy helpu a chynnig cymorth i blant mewn angen y byddai eu hiechyd a’u lles yn ddioddef pe na fyddem yn darparu gwasanaethau.

 

Gweithwyr Cymdeithasol

Yn rhan o un o’n timau gwaith cymdeithasol rheng flaen, byddwch yn gyfrifol am lwyth achos cymysg ac amrywiol wedi’i ddyrannu yn unol â’ch sgiliau a’ch profiad ôl cymhwyso.   Gallwch ddisgwyl fod yn rhan o:

 

  • Asesu plant trwy waith uniongyrchol.

  • Gweithio gyda theuluoedd a sefydliadau partneriaeth.

  • Datblygu cynlluniau sy’n canolbwyntio ar blant a gweithredu ac adolygu’r rhain gyda’r plentyn, ei deulu a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n rhan o’r gwaith.

Gan ganolbwyntio ar fuddiannau plant, cewch eich cefnogi i lunio asesiadau clir ar sail tystiolaeth sy’n llywio cynllunio effeithiol.  Disgwylir i chi gynnal safonau uchel o arfer proffesiynol yn unol â deddfwriaeth, canllawiau, rheoliadau a safonau cenedlaethol perthnasol.  
 
Byddwch yn gweithio yn rhan o dîm gyda threfniadau goruchwylio rheolaidd a chefnogol ar waith.   Cewch gyfleoedd hefyd i ddatblygu eich sgiliau a’ch profiad eich hun ym Mro Morgannwg ac i barhau i symud eich gyrfa yn ei blaen.

 

 

 

Tîm Derbyn a Chymorth y Teulu

Mae’r Tîm Derbyn a Chymorth teulu yn ymgorffori swyddogaeth Dyletswydd yr Adran ac yn derbyn ymholiadau cychwynnol gan gynnwys materion amddiffyn plant. Gan weithio’n effeithiol gyda phartneriaid gyda ffocws ar wella gweithio integredig, mae’r tîm yn cynnig asesiadau a chyfarwyddo i sicrhau bod teuluoedd yn derbyn y lefel gywir o gymorth ar yr adeg gywir.  Lle caiff anghenion eu nodi parthed ymwneud y gwasanaethau statudol, caiff cynllun gofal a chymorth ei ddatblygu ac mae’r un Tîm yn parhau i gefnogi’r plant a’r teuluoedd hynny sydd yn derbyn y cymorth hwn.

 

Y Tîm Achosion Cyn a Gofal

Y Tîm achosion cyn a gofal sydd yn caniatáuffocws arwaith paratoi ac arachosion gofal, gan roi amser i aelodau’r tîm allu cynllunio’n amserol ac effeithiol ar gyfer y plant hynny sydd yn destun Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus (PLO) neu sydd ger bron y Llys.  Pan mai mabwysiadu yw cynllun y plentyn caiff y gwaith hwn ei ddal o fewn y Tîm er mwyn sicrhau cysondeb tan y daw’r Gorchymyn Mabwysiadu.

 

Mae’r Tîm Plant sy’n Derbyn Gofal

Mae’r Tîm Plant sy’n Derbyn Gofal yn cynnig tîm pwrpasol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal.  Mae’r Tîm yn cefnogi plant a phobl ifanc a gaiff eu derbyn yn wirfoddol neu sy’n destun Gorchmynion Gofal, ac eithrio’r rhai hynny sydd â chynllun i'w mabwysiadu. Mae ffocws y tîm ar alluogi plant sy’n derbyn gofal i gyflawni eu potensial trwy gyfrwng lleoliadau sefydlog, addysg briodol ac ymlyniadau cadarnhaol.  Lle bo angen cefnogaeth therapiwtig ar blant, mae hwn ar gael yn rhwydd.

  

Tîm Pymtheg a Mwy

Mae’r Tîm Dros Bymtheg yn cefnogi pobl ifanc 15 oed a hŷn sy’n derbyn gofal gan yr Awdurdod Lleol, pobl ifanc ddigartref rhwng 16 a 18 oed, a phawb sy’n gadael gofal hyd at 25 oed.  Mae ymrwymiad y tîm i ymgysylltu yn hyrwyddo ymwneud pobl ifanc nid yn unig â’u bywydau eu hunain ond wrth wella gwasanaethau i eraill.

 

Tîm Iechyd Plant ac Anabledd

Mae’r Tîm Iechyd ac Anableddau Plantyn cynnig  gwasanaethau i blant a phobl ifanc sydd ag anableddau dysgu dwys neu sylweddol, anabledd corfforol, nam ar y synhwyrau neu nam cyfathrebu dwys.  Mae cysylltiadau aml-asiantaethol cryf ganddynt, yn enwedig ag Iechyd, ac ar hyn o bryd maent yn gweithio’n rhanbarthol er budd plant anabl a’u teuluoedd.  Mae’r Tîm hefyd yn treialu ehangu’r gwasanaeth i’r rhai sydd ag anghenion ychwanegol.

 

Plant ag Anghenion Ychwanegol

 

Gwasanaeth Troseddau’r Ifanc

Mae Gwasanaeth Troseddau’r Ifanc yn bartneriaeth statudol rhwng nifer o asiantaethau sy’n gyfrifol am atal troseddu a throseddu pellach ym Mro Morgannwg. Trwy weithio’n agos gyda thimau ar draws y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifainc a’u partneriaid, mae’r gwasanaeth yn hybu gwaith ataliol sy’n ceisio atal troseddu lle bo modd.

Mae’r Tîm Lleoliadau

Mae’r Tîm Lleoliadau yn asesu a chymeradwyo lleoliadau maethu ar gyfer plant o Fro Morgannwg ar y cyd â’n Panel Maethu. Mae hyn  yn cynnwys nifer gynyddol o leoliadau gyda pherthnasau fyddai’n galluogi plant i aros o fewn y rhwydwaith teuluol ehangach.  Mae’r tîm yn cynnig cefnogaeth i ofalwyr maeth, gydag ymrwymiad i hyrwyddo recriwtio a chadw gafael ar ofalwyr lleol. Mae nodi a chomisiynu lleoliadau i blant sy’n derbyn gofal, o fewn ein hadnoddau mewnol ac o fewn y sector annibynnol lle nad oes modd nodi lleoliad mewnol yn rhan ganolog o rôl i Tîm. Mae’r Tîm yn cynnwys gwasanaeth therapiwtig sy’n gweithio gyda phlant a’u gofalwyr i hyrwyddo sefydlogrwydd lleoliadau ac atal amhariadau.

 

VVC logo

Gydweithfa Fabwysiadu Ranbarthol

Mae’r Gydweithfa Fabwysiadu Ranbarthol, a reolir gan Fro Morgannwg, yn gweithredu ar draws y Fro, yng Nghaerdydd, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful i asesu a chymeradwyo mabwysiadwyr, i ddarparu cefnogaeth, ac i ganfod teulu i blant y mae mabwysiadu’n rhan o’u cynlluniau. Mae’r Gydweithfa’n un o’r cydweithfeydd mabwysiadu rhanbarthol a geir ledled Cymru sy’n rhan o’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol.

 

Gydweithfa Fabwysiadu Ranbarthol

FACT

Teuluoedd yn Cyflawni Newidiadau

Mae Teuluoedd yn Cyflawni Newidiadau gyda’i Gilydd yn wasanaeth atal ac ymyrraeth gynnar gan y tîm Teuluoedd yn Gyntaf sy’n galluogi teuluoedd i wneud newidiadau positif, gan ostwng y nifer o deuluoedd sy’n datblygu anghenion mwy cymhleth a heriol. Mae gallu’r gwasanaeth i weithio’n effeithiol ar stepen drws, ac o flaen stepen drws y gwasanaethau plant statudol yn ganolog i waith atal effeithiol.

 

Teuluoedd yn Cyflawni Newidiadau

 

Flying-Start

Dechrau’n Deg

Mae Dechrau’n Degwedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi cefnogaeth i deuluoedd i roi cychwyn gwell i blant mewn bywyd. Ei nod yw gwella datblygiad plant, eu hiechyd a’u llesiant i baratoi ar gyfer yr ysgol mewn ffordd sy’n hybu gallu plant i gyflawni eu potensial. Mae Dechrau’n Deg yn gweithio mewn partneriaeth â gwasanaethau plant statudol lle mae plant sy’n ymwneud â’r Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc yn byw yn yr ardal Dechrau’n Deg.

 

Dechrau’n Deg