Buddion a Chefnogaeth

Rydym yn cydnabod mai ein hased cryfaf yw ein gweithlu ac rydym yn awyddus i gyflogi pobl sy’n rhannu ac yn gwerthfawrogi ein gwerthoedd craidd:

 

Our Core Values Welsh

 

Wrth ddewis gweithio i ni, byddwch yn ymuno â sefydliad sy’n cynnig pecyn buddiannau cyflawn, cyfathrebu agored, arweiniad cryf ac ymrwymiad i ddatblygu cyflogeion.

Y Cyngor mwyaf llwyddiannus ei waith yng Nghymru am y drydedd flwyddyn yn olynol (Ffynhonnell: Uned Ddata Leol)

Rydym yn gwerthfawrogi gweithlu amrywiol ac rydym yn gweithio tuag at amgylchedd cynhwysol lle mae pawb yn teimlo y gall gyfranogi a gwireddu ei botensial.

 

Lle Perffaith i Fyw a Gwaith

Ym Mro Morgannwg hardd ac nid nepell o’r brifddinas, mae eich lleoliad gwaith yn cynnig lle perffaith i fyw. 

Byddwch yn manteisio o gael mynediad hawdd at Faes Awyr Caerdydd, prif ffyrdd a rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus ffyniannus, yn ogystal â’r wlad hardd ar garreg eich drws.

Yn swyddogol, Bro Morgannwg yw’r lle hapusaf yng Nghymru (Ffynhonnell: Wales on Sunday)

Mae pobl sy’n byw ym Mro Morgannwg yn rhai o’r hapusaf yn y DU, yn mwynhau safon byw uchel, sy’n cynnwys cyfraddau pasio uchel mewn arholiadau a thaith fer i’r gwaith.


Rydym yn cynnig cymorth symud o hyd at £8,000 i’ch helpu i symud yn nes at eich man gwaith newydd (yn dibynnu ar gymhwysedd). Mae hyn yn talu costau gwagio a symud, a all gynnwys gwagio eiddo; lwfans llety neu deithio; datgysylltu ac ailgysylltu gwasanaethau a rhai ffioedd proffesiynol penodol (e.e. asiantaethau gwerthu tai a chyfreithwyr).

 

Cynllun Adleoli

Cynhwysiant, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Rydym yn ceisio hyrwyddo diwylliant cynhwysol i bob aelod staff. 

Felly, rydym yn eich croesawu a’ch cais waeth beth yw eich cefndir a’ch oedran; anabledd; hunaniaeth o ran rhyw; priodas neu bartneriaeth sifil; beichiogrwydd neu famolaeth; hil; lliw croen a chenedligrwydd (yn cynnwys dinasyddiaeth); tarddiad ethnig neu genedlaethol; crefydd a chred; yn cynnwys dim cred; rhyw; a chyfeiriadedd rhywiol.


Mae gennym rwydwaith LHDT+ a Chynghreiriaid ar gyfer pobl lesbaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol a grwpiau eraill o staff rhyw a rhywedd lleiafrifol (LHDT+).  Mae’n cwrdd bob mis i gynnig cymorth, cyfle i drafod problemau sy’n effeithio ar bobl LHDT+ ac adnabod ffyrdd o godi ymwybyddiaeth o faterion LHDT+.

 

Rydym wedi arwyddo Addewid Cyflogwyr Adeg Newid ac rydym yn ymrwymo i newid sut rydym yn meddwl ac yn ymddwyn mewn perthynas ag iechyd meddwl yn y gweithle a sicrhau bod cyflogeion sy’n wynebu’r problemau hyn yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth.

 

Byddwn cyn hir yn datblygu grŵp arall i hyrwyddo amgylchedd gwaith cynhwysol ac amrywiol ar gyfer ystod ehangach o staff.


Rydym yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall ac yn sefydliad Hyderus o ran Anabledd.

 Equalities workplace logos

Cynlluniau Pensiwn

Rydym yn cynnig aelodaeth o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol neu Gynllun Pensiwn Athrawon.

 

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Mae’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn rhan werthfawr o’r pecyn buddiannau ar gyfer cyflogeion ac mae’r manteision wedi eu diffinio a’u gwarantu gan gyfraith.  Caiff eich pensiwn ei gyfrifo bob blwyddyn a’i ychwanegu at eich cyfrif pensiwn.  Bob blwyddyn rhoddir 1/49 o’ch tâl pensiynadwy yn eich cyfrif pensiwn.  Rydych hefyd yn cael gostyngiad treth ar y cyfraniadau rydych yn eu talu ac mae’r dewis i chi gyfnewid rhan o’ch pensiwn pan fyddwch yn ei hawlio am un swm di-dreth.

 

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 

 


 

Cynllun Pensiwn Athrawon

 

Mae’r Cynllun Pensiwn Athrawon yn rhoi incwm i chi ar gyfer eich ymddeoliad; gallwch hyd yn oed gymryd rhan o’ch pensiwn fel un swm di-dreth pan fyddwch yn ymddeol.  Rydych chi a’r Cyngor yn talu cyfraniadau tuag at gost eich pensiwn.  Mae gan Bensiynau Athrawon borthol ar-lein lle cewch gofrestru a chadw cofnod o’ch pensiwn a gweld a lawrlwytho eich Datganiadau Buddion.

 

Cynllun Pensiwn Athrawon

 

Pension logos

 

Cyfleoedd Gyrfa i Bobl Ifanc

Mae’r Cyngor o hyd yn chwilio am ffyrdd o wella ar nifer y bobl ifanc 16-24 oed sy’n mynd trwy Gyfleoedd Prentisiaethau / Graddedigion.

 

Mae enghreifftiau’n cynnwys cyfleoedd prentisiaeth yn yr adrannau Rheoli Adeiladau, y Fflyd Drafnidiaeth a TGCh. Caiff y cyfleoedd hyn eu hysbysebu ar fwletin swyddi gwag y Cyngor.

 

Mae canllaw gyrfa gan y gymdeithas Llywodraeth Leol sy’n disgrifio’r gwaith y mae’r Cyngor yn ei wneud i annog pobl ifanc i ystyried gyrfa mewn llywodraeth leol.  Mae’n disgrifio’r gwaith pwysig y mae cynghorau yn ei wneud yn y llefydd y mae pobl ifanc yn byw, gweithio, dysgu, siopa, cymdeithasu ac yn ymarfer corff ynddynt.

 

Canllawiau Gyrfaoedd Cymdeithas Llywodraeth Leol

Family-walking-in-countryCynllun Prynu Gwyliau Blynyddol

Gall cyflogeion ddewis prynu 5 neu 10 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata i’r rhai sy’n gweithio rhan amser).

Fel rhan o’r ymrwymiad parhaus i helpu cyflogeion i gydbwyso eu hymrwymiadau gwaith â’u bywyd cartref, mae Bro Morgannwg yn gweithredu cynllun sy’n galluogi cyflogeion i brynu gwyliau blynyddol ychwanegol. 

Lady using a laptop

Cydbwysedd Gwaith/Bywyd Hyblyg

Rydym y cydnabod pwysigrwydd cydbwysedd rhwng y gwaith â’r bywyd cartref ac yn cynnig ystod o bolisïau sy’n cydymdeimlo â theuluoedd.

 

Rydym yn cynnig offer TG sy’n galluogi gweithio hyblyg a gweithio o’r cartref, yn amodol ar eich rheolwr llinell ac anghenion y gwasanaeth.

Siarter Staff ac Arolwg Staff 

Mae’r arolwg staff blynyddol yn ein helpu i ddeall sut mae staff yn teimlo y caiff yr ugain disgwyliad yn y Siarter Staff eu cyflawni ac mae’n helpu i lywio mentrau ymgysylltu a chynorthwyo staff yn y dyfodol.

 

Dyluniwyd y Siarter Staff mewn partneriaeth â chyflogeion, cafodd ei ddatblygu i sicrhau ein bod yn gallu parhau i gynnig y gwasanaeth gorau bosibl i’n cwsmeriaid trwy’r cyfraniad gorau bosibl gan ein holl gyflogeion. Wrth i’r heriau allanol dyfu, mae’n bwysig bod pawb yn cael y gefnogaeth a’r cyfle i wneud y cyfraniad hwnnw. 

 

Mae arolwg blynyddol (a lansiwyd yn 2016) wedi ei gynnal fesul blwyddyn i fesur lefelau ymgysylltiad staff ac effeithiolrwydd Siarter Staff y Cyngor. Dangosodd canlyniadau arolwg staff 2017:

  • ‘Ymddiriedir ynof i fwrw ymlaen â’m gwaith’ oedd y disgwyliad a gafodd y sgôr uchaf, sef 92.5%

  • Bu cynnydd yng nghyfartaledd cyfraddau’r ymatebion ‘cadarnhaol’ mewn 15 o’r 20 disgwyliad ar y Siarter Staff.

  • Bu cynnydd yng nghyfraddau dychwelyd yr arolwg o 48% i 57% ers y flwyddyn flaenorol. 

Bydd gwaith ynghlwm ag ymgysylltiad yn parhau i fod yn flaenoriaeth uchel a bydd y canlyniadau’n helpu i roi gwybodaeth a llywio blaenoriaethau ymgysylltu â staff yn y dyfodol.

 

Staff Awards logoGwobrau Staff Blynyddol

Mae Digwyddiad Gwobrau Blynyddol i Gyflogeion newydd sbon wedi ei lansio yn 2018, sy’n dathlu ac yn cydnabod ymrwymiad ac ymroddiad staff Bro Morgannwg.

Ystyriwyd chwe chategori i gyd: Gwobr Arloesi a Syniad Gwych; Gwobr Gwasanaeth Cwsmeriaid/Cyfraniad; Gwobr Tîm y Flwyddyn; Gwobr Llwyddiant Oes; Gwobr Rheolwr y Flwyddyn a Gwobr Cyflogai’r Flwyddyn. 

 

Bu’r digwyddiad yn llwyddiant mawr ac yn y dyfodol, bydd y tîm Gwobrau’n ceisio parhau’r fenter gydnabod hon.

Training Session

Gwerthuso a Datblygu Staff 

Rydym yn ymrwymo i hyfforddiant a datblygu gyrfaoedd, cynnig llwybr gyrfa gwerth chweil, sy’n datblygu ac sy’n agored ac yn deg i bawb.

 

Mae cynllun gwerthuso blynyddol Bro Morgannwg wedi ei ddiwygio i gynnwys gwybodaeth o’r strategaeth ymgysylltu â chyflogeion i wneud y broses yn haws ei defnyddio ac yn fwy ystyrlon i bob cyflogai ac yn hanfodol, yn rhan o’r drafodaeth barhaus rhwng rheolwyr a staff. 

Leadership-Cafe-logo

Caffi Arweinyddiaeth

Mae’r Caffi Arweinwyr yn annog staff i gymryd rhan mewn trafodaethau heriol â’r nod o ddatblygu rheolwyr presennol ac annog rhai newydd.

Mae’r Caffi Arweinwyr yn annog staff i gymryd rhan mewn trafodaethau heriol â’r nod o ddatblygu rheolwyr presennol ac annog rhai newydd.

 

Mae’r Caffi Arweinwyr yn croesawu arweinwyr presennol a’r dyfodol drwy’r Cyngor i fynychu digwyddiadau misol mewn lleoliad cyfeillgar a braf. Bob mis mae cyflwyniad diddorol gan siaradwr gwadd neu arweinydd presennol o fewn y Cyngor.

Rhaglen Cymorth i Gyflogeion

Mae ein Rhaglen Cymorth i Gyflogeion yn cynnig cymorth emosiynol ac ymarferol ar gyfer problemau yn y gwaith a gartref. 

 

Mae’r gwasanaethau ar gael ar-lein a thrwy ffonio rhif Rhadffon ar unrhyw adeg o’r dydd neu nos. 

Mae cymorth ar gael mewn amryw o ffyrdd:

  • Gwasanaeth cwnsela dros y ffôn, cynnig cyngor, gwybodaeth a chymorth 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn (gellir cynnig cwnsela wyneb yn wyneb hefyd yn dilyn asesiad clinigol)
  • Mynediad at wybodaeth, cymorth a chymorth diduedd, am ddim i’ch helpu i ddod o hyd i atebion ymarferol i gwestiynau bywyd. Mae testunau cyffredin yn cynnwys problemau teuluol a phersonol, rheoli arian/dyled, budd-daliadau, cyflogaeth, darpariaeth gofal plant, iechyd, ysgrifennu ewyllys a materion defnyddwyr
  • Gwasanaeth iechyd a lles ar-lein gydag ystod eang o adnoddau ar ffurf erthyglau a gwybodaeth sy’n cael eu diweddau’n rheolaidd i’ch helpu i reoli ffordd iach o fyw.
  • Gwefan ac ap ffôn sy’n cynnig cymorth iechyd a ffitrwydd personol

 

Iechyd a Lles

Mae gan bob gweithiwr hawl i weithio mewn amgylcheddau lle mae risgiau i'w hiechyd a'u diogelwch yn cael eu rheoli'n briodol.

 

Rydym wedi neilltuo gwasanaethau mewnol mewn perthynas ag Iechyd Galwedigaethol, Iechyd a Diogelwch a Thrin a Chario sy'n darparu cefnogaeth a chymorth mewn perthynas â'ch iechyd, eich diogelwch a'ch lles. Mae enghreifftiau o wasanaethau o'r fath yn cynnwys: rheoli absenoldeb salwch, gwyliadwriaeth iechyd, hyfforddiant penodol i swydd, datblygu polisi, cymorth asesu risg, asesiadau yn y gweithle, ymchwiliadau damweiniau, asesiadau risg tân, archwiliadau iechyd a diogelwch, ac ati.

 

Cynllun Benthyciad Car

Os oes angen prynu car arnoch, mae cynllun benthyciad car cystadleuol ar gael i’r holl staff.

 

Parcio am ddim: Mae lleoliad ein swyddfeydd yn cynnwys maes parcio mawr sydd â pharcio am ddim a mynediad i’r orsaf drenau leol.

Gofalwyr sy’n Gweithio

Mae ein polisi gofalwyr yn cynnwys nifer o fanteision i gyflogeion yn dibynnu ar eu hamgylchiadau personol.

 

Mae’r polisi hwn yn ceisio mynd i’r afael ag anghenion gofalwyr sy’n gweithio i Gyngor Bro Morgannwg. Mae’r Cyngor yn ceisio cynorthwyo cyflogeion sydd â chyfrifoldebau gofalu a rhoi’r gallu iddynt gydbwyso’r rhain yn effeithiol â’u cyfrifoldebau cyflogaeth.

 

Gofalwyr sy’n Gweithio

Y Gymraeg

Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle ac yn credu mewn amgylchedd dwyieithog lle mae sgiliau Cymraeg yn y gwaith yn cael eu gwerthfawrogi a’u hannog yn weithredol.


Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn rhoi statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru, sy’n golygu na ddylai’r Gymraeg gael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg. At hynny, mae’r mesur wedi creu Comisiynydd y Gymraeg sydd â’r pŵer i osod ‘safonau’ ar sefydliadau penodol sy’n esbonio sut disgwylir iddynt ddefnyddio’r Gymraeg. Gall y Comisiynydd hefyd wneud darpariaeth dan y mesur i ymchwilio i achosion o dorri safonau neu unrhyw ymyrraeth â’r rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg. Mae dyletswydd ar Awdurdodau Lleol yng Nghymru a nifer o gyrff cyhoeddus i gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg a gyhoeddwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg.


Byddwn yn annog pob aelod o staff i ddefnyddio ei sgiliau Cymraeg ac yn ceisio rhoi cymorth a chyfleoedd i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg ddefnyddio’r iaith yn y gwaith. At hynny, mae gan bob aelod o staff yr hawl i fynychu cyrsiau ar amser gwaith ac i’r Cyngor dalu ei ffioedd.


Mae’r dudalen amgaeedig i siaradwyr Cymraeg yn amlinellu’r hawliau a nodir dan y Safonau.


At hynny, mae’n hanfodol, wrth ddelio ag aelodau o’r cyhoedd, fod y defnydd o’r Gymraeg yn cael ei groesawu a bod popeth sy’n cael ei gyhoeddi yn ddwyieithog.

 

Gwybodaeth ychwanegol

Os oes angen rhagor o wybodaeth am Gyngor Bro Morgannwg arnoch, cysylltwch â ni: