Cost of Living Support Icon

Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU 

Mae'r Llywodraeth yn ceisio cais gan Fro Morgannwg ar gyfer ei Chronfa Adnewyddu Cymunedol. 

 

Cyhoeddodd y Llywodraeth fuddsoddiad o £220 miliwn yng Nghronfa Adnewyddu Cymunedol y DU (UKCRF) yn ei chyllideb ar 3 Mawrth 2021. Bydd y Gronfa yn cefnogi pobl a chymunedau sydd â'r angen mwyaf ledled y DU, gan greu cyfleoedd i dreialu dulliau newydd a syniadau arloesol ar lefel leol. Dim ond ar gyfer y flwyddyn gyfredol y mae'r cyllid ar gael a bydd yn paratoi'r ffordd ar gyfer Cronfa Ffyniant a Rennir y Llywodraeth, a fydd yn cael ei lansio y flwyddyn nesaf.

 

Er nad yw Bro Morgannwg wedi'i dynodi o fewn y 100 lle blaenoriaeth uchaf, gwahoddir ceisiadau o hyd o hyd at £3m ar gyfer Bro Morgannwg.  Bydd UKCRF yn cael ei reoli gan 'awdurdodau arweiniol', Cyngor Bro Morgannwg yw'r awdurdod arweiniol ar gyfer Bro Morgannwg.

 

Anogir cynigion prosiectau o ardaloedd trefol a gwledig a dylent gyd-fynd â phedair thema a nodwyd a blaenoriaethau lleol:

 • Buddsoddi mewn sgiliau

 • Buddsoddi mewn busnesau lleol

 • Buddsoddi mewn cymunedau a lle

 • Cefnogi pobl i gael gwaith

Mae prosbectws y Llywodraeth yn nodi rhagor o fanylion am amcanion y gronfa, y mathau o brosiectau y mae'n bwriadu eu cefnogi a sut y bydd yn gweithredu – Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU – Prosbectws  


Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn gwahodd ceisiadau gan sefydliadau sy'n cefnogi'r themâu uchod ac sy'n unol â'n blaenoriaethau lleol fel y'u nodir yng Nghynllun Llesiant 'Ein Bro - Ein Dyfodol'  

 

Angen help i lunio eich cynnig?

Yn dilyn ein gweminar ddydd Gwener 23 Ebrill gallwch nawr weld y cyflwyniad: 

 

   

 

Dyddiadau allweddol 

 • 12 Ebrill - Lansio gwefan Cronfa Adnewyddu Cymunedol a galwad agored am geisiadau

 • 23 Ebrill - Digwyddiad Gweminar/Ar-lein i amlinellu'r broses ymgeisio

 • Wythnos 26 Ebrill/7 Mai – Cymorthfeydd yn cael eu cynnal 

 • 10 Mai – Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cyflwyniadau lleol

 • 18 

  Mehefin – Dyddiad cau i'r awdurdod arweiniol gyflwyno cais i'r Llywodraeth

 • Diwedd Gorffennaf – Cadarnhau prosiectau llwyddiannus i'w cyflawni

 • 31 

  Mawrth 2022 – Dyddiad gorffen cyflawni'r prosiect

 

 

Proses ymgeisio - AR GAU

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gwahodd ceisiadau gan sefydliadau sy'n dymuno cyflawni gweithgarwch fel rhan o Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU.

 

Darllenwch brosbectws Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU a Nodyn Technegol Cronfa Gymunedol y DU ar gyfer Ymgeiswyr a Darparwyr Prosiectau a'r Gwahoddiad i Wneud Cais, isod, cyn dechrau gweithio ar gais.

 

Gwahoddiad i Wneud Cais 

 

Mae'r Prosbectws yn rhoi gwybodaeth fanwl am amcanion y Gronfa, y mathau o brosiectau y mae'n bwriadu eu cefnogi a sut y mae'n gweithredu, gan gynnwys y meini prawf proses a dethol a ddefnyddir i asesu ceisiadau.

 

Bydd ceisiadau llwyddiannus Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU ar gyfer 2021/22 yn unig a rhaid i weithgarwch ddod i ben ym mis Mawrth 2022. 

   

 

 

 Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd wrth ddefnyddio gwasanaethau’r Cyngor.