Dolydd

Mae’r haf yn gyfnod gwych i chwilio am bili-palod, â’r dolydd yn eu blodau a chymylau ohonynt yn hedeg o gwmpas, megis y pili-pala glas cyffredin, y glöyn brwmstan, y fantell goch ac iâr fach y graig.

 

Fe welwch nifer fawr o rywogaethau blodau wrth i chi grwydro, megis briallu Mair sawrus, briallu eraill, helygen y gors, meillion hopysaidd, blodau canmlwydd, n’ad fi’n angof a llawer rhagor. Ymhlith y blodau prin sy’n tyfu yma, mae’r tegeirian gwenynog, y tegeirian pigfain a’r tegeirian llydanwyrdd. Gwelir y rhain i gyd yn ystod misoedd yr haf.

 

Mae cwningod i’w gweld yn y dolydd yn gynnar yn y bore a gyda’r nos. Mae’r mamaliaid hyn wedi hen arfer ag ymwelwyr, a byddant yn parhau i fwyta’n braf wrth i chi gerdded heibio iddynt. O bosib y gwelwch lwynogod hefyd. Mae mwy nag un teulu ohonynt yn byw yn y parc gwledig, ac maen nhw bob amser yn hapus o weld y cwningod!

 

Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston

Mae dwy ddôl fawr sy’n llawn blodau gwyllt yn Cosmeston, sy’n estyn at ben gogleddol y parc. Ar yr ochr orllewinol mae caeau’r Colomendy, a nant y Sili’n rhannu’r rhain yn ddwy.

 

O fewn Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston, fe warchodwyd rhai ardaloedd o’r glaswelltir gwreiddiol, hynafol, sy’n gyforiog o flodau ac yn fan delfrydol i sawl math o bili-pala fwydo a dodwy wyau.

 

Ar hyd ymyl gorllewinol y parc gwledig mae caeau’r Colomendy, a nant y Sili’n eu rhannu’n ddwy. Gwelir olion colomendy hynafol yma. Pont sy’n cysylltu’r ddau gae.

 

Caiff dolydd glaswelltir Cosmeston eu torri unwaith y flwyddyn, unwaith mae’r blodau wedi mynd, a thoriadau wedi eu casglu. Mae gwartheg yn pori’n ysgafn ar gaeau’r Colomendy rhwng mis Hydref a mis Mawrth, ac fel y dolydd, maent yn cael eu torri unwaith mae’r blodau wedi mynd a’r toriadau wedi eu casglu. Mae’r drefn reoli hon wedi annog tyfiant a chynyddu amrywiaeth y rhywogaethau bob blwyddyn ers ei sefydlu.