Cost of Living Support Icon

Vale LNP banner logo

Partneriaeth Natur y Fro

 

 

Natur yn y Fro

 

Heritage coast (c) Rose Revera

 

Mae gan y Fro gyfoeth o fywyd gwyllt ac ystod amrywiol o rywogaethau a chynefinoedd. Mae'r rhain yn cynnwys coetiroedd hynafol, glaswelltiroedd calchaidd arfordirol, ecosystemau afonydd a chynefinoedd âr. Mae'r cynefinoedd hyn yn cynnal llawer o rywogaethau prin ac sy’n dirywio fel Tafolen y Traeth, Glöyn Byw Brith y Gors Brown a Madfall Ddŵr Gribog. Yn ogystal â 19 km o Arfordir Treftadaeth dynodedig, mae'r Fro hefyd yn cynnwys 27 Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, 363 Safle o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur a safleoedd gwarchodedig eraill. Mae'r rhain yn cynnwys Gwarchodfeydd Natur Lleol dynodedig a gwarchodfeydd a reolir gan Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru a Coed Cadw.

 

Ynglŷn â Phartneriaeth Natur y Fro

Mae Partneriaeth Natur y Fro yn rhan o rwydwaith Cymru gyfan i warchod, hyrwyddo a gwella natur yn ein hardal leol. 

 

Mae Partneriaeth Natur y Fro yn dwyn ynghyd gynrychiolwyr o ystod eang o sefydliadau, grwpiau lleol ac unigolion sydd â diddordeb mewn natur leol a rheoli tir. Mae'r bartneriaeth ar agor i unrhyw un ymuno ac mae'n gyfrifol am oruchwylio'r gwaith o gyflawni Cynllun Gweithredu Adfer Natur y Fro. 

 

Ein cenhadaeth yn y Fro yw ailgysylltu pobl o bob rhan o'r sir â byd natur. Trwy weithio mewn partneriaeth, rydym yn ceisio ymgysylltu â'r cyhoedd, grwpiau a sefydliadau cymunedol lleol, yn ogystal ag ysgolion a busnesau, i gymryd rhan wrth weithredu dros natur yn eu cymunedau.

 

 

Why Grassland ecosystems are important

 

Nod Partneriaeth Natur y Fro yw:

 • Atal colli bioamrywiaeth yn y Fro


 •  

  Diogelu ac adfer cynefinoedd presennol, yn ogystal â chreu cynefinoedd newydd 

 • Addysgu a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd diogelu ein bioamrywiaeth leol 

 • Cynnig cyfleoedd gwirfoddoli i bobl ddysgu am fioamrywiaeth leol a chymryd rhan yn y gweithredu dros natur

 • Cefnogi darpar brosiectau a phrosiectau sy'n bodoli eisoes sy'n seiliedig ar natur drwy gynnig adnoddau ac arbenigedd

 • Cynghori ar gamau priodol ar gyfer cadwraeth ym Mro Morgannwg

 • Hwyluso gweithio mewn partneriaeth i gyrraedd cynifer o bobl â phosibl i lywio a thargedu camau gweithredu ar adferiad natur

 

Mae Partneriaeth Natur y Fro yn un o 23 o Bartneriaethau Natur Lleol ledled Cymru sy'n ymwneud â phrosiect PNL Cymru a gydlynir gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ac a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae ein PNL yn rhan o rwydwaith Cymru gyfan i warchod, hyrwyddo a gwella natur yn ein hardal leol.

 

 

Mae pob awdurdod lleol ledled Cymru yn rhan o'r prosiect sy’n galluogi pob partneriaeth ledled Cymru i gydweithio i sicrhau newid ystyrlon ac wedi'i dargedu yn unol â nodau Llywodraeth Cymru ac amcanion polisi adfer natur.

 

Pecynnau Cychwyn Bioamrywiaeth Partneriaeth Natur y Fro

Mae Partneriaeth Natur y Fro yn chwilio am brosiectau bioamrywiaeth gan sefydliadau a grwpiau lleol Bro Morgannwg gyda dewis o becynnau cychwyn, fydd yn cyflawni ein nod o gynnal a chyfoethogi bioamrywiaeth a hybu cadernid ecosystemau.

 

Mae’n rhaid i'ch prosiect fod ar dir y gall y cyhoedd ei ddefnyddio, ymgysylltu â'r gymuned leol a chael effaith arni a bod o fudd i fioamrywiaeth.

 

Mae cyllido’r pecynnau cychwyn hyn yn bosibl trwy'r Cynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

 

Grant yn Agor: 10 Mehefin 2024.

 

Mae nifer o becynnau cychwynnol ar gael i grwpiau a sefydliadau cymunedol yn dibynnu ar y prosiect.

 

Ceir rhestr lawn isod:

 

 • Pecyn Fforiwr Bywyd Gwyllt
  Eitemau sydd ar gael yn y pecyn hwn:
  - Camera Ysbïwr
  - Ysbienddrych
  - Canllawiau FSC
  - Rhwyd Ysgubo
  - Trap Gwyfyn
  - Batris Ailwefradwy
  - Lens llaw
  - Synhwyrydd Ystlum
  - Offer Tirfesur
 • Pecyn Cymorth Perllan

  Eitemau sydd ar gael yn y pecyn hwn:

  - Lopwr

  - Cneifiau

  - Gwelodd

  - Canllaw Tocio

  - Piciwr Polyn Ffrwythau

  - Pruner Polyn

 • Pecyn Dolydd

  Eitemau sydd ar gael yn y pecyn hwn:
  - Rake y Gelli
  - Canllawiau ID ac FSC
  - Hadau Blodau Gwyllt
  - Pladur (yn dibynnu ar brofiad)
 • Pecyn Arolygu Ystlumod
  Eitemau sydd ar gael yn y pecyn hwn:
  - Blychau Ystlum
  - Hadau Blodau Gwyllt
  - Synhwyrydd Ystlum a Batris Ailwefr
  - Canllawiau FSC
  - Pecyn ac Adnoddau Canfod Ystlumod
 • Pecyn Draenogod

  Eitemau sydd ar gael yn y pecyn hwn:
  - Blychau draenog
  - Trap Camera a batris y gellir eu hailwefru
  - Twneli ôl-troed
  - Bowlen ddŵr a gorsafoedd bwydo
  - Arwydd Priffyrdd Draenog
  - Canllawiau ac Adnoddau FSC
 • Pecyn Gwenoliaid
  Eitemau sydd ar gael yn y pecyn hwn:
  - Brics Gwenoliaid
  - Blychau Gwenoliaid
  - Blwch Brig
  - Adnoddau

 

Bydd eich cais yn cael ei ystyried gan banel grantiau Partneriaeth Natur y Fro, sy'n cynnwys aelodau'r Grŵp Llywio. Bydd ceisiadau ar y rhestr fer yn fisol a bydd y grant yn aros ar agor nes bod yr holl gyllid wedi'i ddyrannu. Gallwch wneud cais am becynnau lluosog, cwblhewch un cais fesul pecyn.

 

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch, cysylltwch â'r Swyddog Cymorth PNL – Louise Taylor: valelnp@valeofglamorgan.gov.uk

 

Bydd yr holl wybodaeth a geir yn eich cais yn cael ei thrin yn unol â pholisi preifatrwydd Cyngor Bro Morgannwg.

 

Gwneud cais am becyn cychwyn bioamrywiaeth

 

 • Telerau ac Amodau
  Rhaid i dderbynwyr gael yswiriant atebolrwydd cyhoeddus addas ar gyfer unrhyw waith a wneir o dan y cynllun.
   
  Rhaid i dderbynwyr gytuno i gynnal unrhyw offer a ddarperir am gyfnod o leiaf o 5 mlynedd ar eu cost eu hunain, fel meini prawf cyllid gan Lywodraeth Cymru.
  Rhaid i bob derbynnydd llwyddiannus gwblhau astudiaeth achos ysgrifenedig erbyn 1 Mawrth 2025.

 

Mae'r Grant Bioamrywiaeth ar gael ar gyfer prosiectau mwy nad ydynt yn cyd-fynd â'r Pecynnau Cychwynnol Bioamrywiaeth. Llenwch y ffurflen ddatgan diddordeb hon a'i chyflwyno i'r tîm i'w hystyried.

 

Ffurflen Mynegi Diddordeb Grant Prosiect Bioamrywiaeth

 

Cysylltwch â Thîm Partneriaeth Natur y Fro

Os ydych chi'n gweithredu dros natur ar hyn o bryd neu os hoffech chi ddarganfod sut y gallwch chi wneud hynny, cysylltwch â'r tîm:

 

Gwefan: valenature.org

Linktree: linktr.ee/valelnp

Instagram: instagram.com/valelnp

x: x.com/Vale_LNP

Facebook: facebook.com/ValeLNP