Cost of Living Support Icon

Swyddi a Hyfforddiant

Gyda chysylltiadau ag adnoddau ar-lein, gweithdai CV, clybiau swyddi a mwy, gall eich gwasanaeth llyfrgell eich helpu chi a’ch gyrfa.

 

Os hoffech ddysgu rhywbeth gwahanol neu wella ar eich sgiliau presennol, beth am ymuno â ni ar gyfer sesiwn flasu lle byddwn yn cynnig dysgu hwyliog, cyfeillgar ac anffurfiol gyda’n tiwtoriaid profiadol mewn nifer o’n Llyfrgelloedd.

 

jobs and training

 

Galw Heibio Digidol

Mae Galw Heibio Digidol yn cynnig cyfle i chi ddod draw gydag unrhyw gwestiynau, ymholiadau neu broblemau sydd gennych yn ymwneud â chyfrifiaduron, cyfrifiaduron llechen, mynd ar-lein ac yn y blaen. Does dim angen archebu lle ymlaen llaw – dim ond troi lan ar y diwrnod. Dewch â chymaint o wybodaeth â phosib gyda chi am eich ymholiad ac os oes gennych ddyfais cludadwy yr hoffech ychydig o help gydag ef, e.e. llechen neu liniadur, dewch â hwnnw gyda chi hefyd os oes modd. Caiff sesiynau galw heibio eu cynnal ar yr amseroedd canlynol:

 

 • Llyfrgell Y Barri: Dydd Mawrth a Dydd Iau 11am - 2pm / Dydd Gwener 11am - 1pm

 • Llyfrgell Y Bont-faen: Dydd Mercher 3pm - 5pm

 • Llyfrgell Dinas Powys: Dydd Mercher 10am - 12pm

 • Llyfrgell Llanilltud Fawr: Dydd Mawrth 2pm - 4pm

 • Llyfrgell Penarth: Dydd Mercher a Dydd Gwener 10am - 1pm

 • Llyfrgell Y Rhws: Dydd Llun 10am - 12pm

 • Llyfgell Sain Tathan: Dydd Mawrth 9:30am - 11:30am

 • Llyfrgell Sili: Dydd Iau 3pm - 4pm

 • Llyfrgell Gwenfo: Dydd Mercher 11am - 12pm

 

Peidiwch â phoeni os na allwch gyrraedd sesiwn yn y llyfrgell - mae sesiynau galw heibio hefyd yn digwydd mewn lleoliadau eraill ledled y Fro. 

Dosbarthiadau Blasu

Mae ein holl Lyfrgelloedd yn cynnig 2awr y dydd i oedolion ac awr y dydd i rai dan 16 oed o fynediad am ddim i’r Rhyngrwyd i’ch galluogi chi i chwilio am wybodaeth ac astudio ar-lein. Mae dim ond angen i chi fod yn aelod o’r llyfrgell.  Mae staff y Llyfrgell wrth law i gynorthwyo pan yn defnyddio’r cyfrifiaduron.

 

Sesiynau Blas ar Gyfrifaduron

Clybiau Gwaith

Mae’r llyfrgell yn gweithio mewn partneriaeth â gwasanaethau fel Gyrfa Cymru, Canolfan Byd Gwaith a Dysgu Oedolion Yn Y Gymuned er mwyn darparu Clybiau Gwaith i rai sy’n chwilio am waith.  Gall Clybiau Gwaith eich cynorthwyo a rhoi arweiniad i chi ar ysgrifennu CV, chwilio am swydd a nifer o sgiliau eraill sydd yn rhaid eu cael i gael swydd newydd.  

 

Calendr Clwb Gwaith

Group of people in a computer lesson

Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Er mwyn ennill sgiliau a chymwysterau pellach ewch i dudalennau Dysgu Oedolion Yn Y Gymuned lle gallwch lawrlwytho’r taflenni cyrsiau diweddaraf ac hyd yn oed chwilio am gyrsiau gan ddefnyddio’r offeryn chwilio ar-lein defnyddiol.

 

Dysgu Oedilion a Chymunedol

Cyngor Gyrfaoedd 

Mae ystod eang o bobl ar gael all eich helpu i wneud y penderfyniadau cywir yn ymwneud â swyddi a gyrfaoedd.

Does dim rhaid i chi gael unrhyw syniadau penodol ynghylch eich dyfodol ond bydd yn eich helpu chi ac unrhyw gynghorwyr y dewch ar eu traws, os gallwch dreulio rhywfaint o amser yn meddwl ynghylch yr hyn yr hoffech ei wneud.

 • Swyddi neu yrfaoedd sy'n eich diddori chi
 • Y rhesymau dros eich dewis
 • Eich sgiliau – nid dim ond sgiliau swyddi ond rhai eraill megis bod yn wrandäwr da, ymarferol, da gyda phobl
 • Unrhyw gymwysterau sydd gennych – o fyd addysg, cyflogaeth, gweithgaredd hamdden
 • Eich profiad – yn gweithio a thu allan i’r gwaith hefyd
Careers Wales