Cost of Living Support Icon

Newid Hawliau Tramwy

Mae’r grym gan y Cyngor i wyro, i greu neu i waredu hawliau tramwy cyhoeddus am sawl rheswm gan gynnwys datblygu.  Gall unrhyw un wneud cais.

 

 • Cynllunio a Hawliau Tramwy

  Nid yw caniatâd cynllunio yn newid yr hawl dramwy sy’n croesi’r tir dan sylw na’n rhoi awdurdod i’w rwystro. Os oes angen gwyro neu ddiddymu llwybr at ddibenion datblygu, dylid gwneud cais am orchymyn llwybr cyhoeddus dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. 

   

  Er mwyn i’r Cyngor greu gorchymyn, rhaid bod caniatâd cynllunio wedi ei ddyfarnu a rhaid bod y cynlluniau yn anghydnaws â chadw’r hawl dramwy. Er nad yw’n bosibl i’r Cyngor greu gorchymyn cyn dyfarnu caniatâd cynllunio, anogir datblygwyr i gysylltu â’r tîm hawliau tramwy cyn gynted â phosibl os yw’n debygol y bydd effaith ar yr hawl dramwy.  

   

  Gall gwyro llwybr cyhoeddus gymryd oddeutu 9 mis os nad oes unrhyw wrthwynebiad neu’n sylweddol hwy os derbynnir gwrthwynebiadau. Efallai y bydd angen gwneud cais i gau’r llwybrau dan sylw dros dro tra bod y gwyriad ar waith, er enghraifft er mwyn hwyluso adeiladu cam datblygu nad yw’n ymyrryd yn uniongyrchol â’r llwybr gyhoeddus. 

   

  Nid yw’n briodol cau dros dro er mwyn galluogi adeiladu strwythurau parhaol dros lwybr gan obeithio rhagweld gwyriad ffafriol a bydd y Cyngor yn cymryd camau os yw hyn yn digwydd cyn bod gorchymyn yn dirwyn i ben. 

   

  Mae gwybodaeth bellach ar gael o fewn Pecyn Ymgeisio Gorchmynion Llwybrau Cyhoeddus y Cyngor.

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 • Gorchmynion Gwyro

  Bydd gorchmynion gwyro dan adran 119 Deddf Priffyrdd 1980 yn galluogi llwybrau presennol i gael eu symud ar i aliniad gwahanol un ai er budd y cyhoedd, neu berchennog neu feddiannwr y tir.

   

  Er mwyn caniatáu gorchymyn gwyro bydd angen i’r Cyngor fod yn fodlon, ymysg pethau eraill:

   

   

   • Na fydd y llwybr newydd yn sylweddol llai cyfleus i’w ddefnyddio na’r llwybr presennol.
   • Na fydd y cynigion yn cael effaith negyddol ar fwynhad cyhoeddus.

  Mae canllawiau pellach, gan gynnwys cost a ffurflenni cais ym mhecyn ymgeisio
  Pecyn cais Gorchymyn Llwybr Cyhoeddus Bro Morgannwg.

   

 

 • Gorchmynion Dileu

  Mae gorchmynion dileu dan adran 118 Deddf Priffyrdd 1980 yn galluogi diddymu llwybrau ac o ganlyniad eu gwaredu oddi ar y Map Diffiniol. 

   

  Cyn y bydd y Cyngor Sir yn ystyried cais i ddileu hawl dramwy gyhoeddus, rhaid iddo fod yn fodlon nad oes angen y llwybr at ddibenion cyhoeddus.

   

  Mae canllawiau pellach, gan gynnwys cost a ffurflenni cais ym mhecyn ymgeisio Pecyn cais Gorchymyn Llwybr Cyhoeddus Bro Morgannwg.

   

   

 

 • Gorchmynion Creu

  Mae gorchmynion creu o dan adran 26 Deddf Priffyrdd 1980 yn galluogi llwybrau i gael eu creu a chânt eu defnyddio gan amlaf gyda gorchmynion dileu pan fyddai gwyriad yn amhriodol.

   

  Cyn y bydd y Cyngor Sir yn ystyried cais i greu hawl dramwy gyhoeddus, rhaid iddo ymddangos i’r Awdurdod bod angen llwybr newydd.  Rhaid i’r Cyngor Sir hefyd fod yn fodlon y byddai’r llwybr newydd yn ychwanegu at gyfleustra neu fwynhad nifer sylweddol o ddefnyddwyr neu breswylwyr lleol. 

   

  Mae canllawiau pellach, gan gynnwys cost a ffurflenni cais ym mhecyn ymgeisio Pecyn cais Gorchymyn Llwybr Cyhoeddus Bro Morgannwg.

   

   

   

 

 • Cytundebau Creu

  Gall perchnogion tir hefyd greu hawl dramwy newydd ar draws eu tir cyn mynd i Gytundeb Creu gyda’r Cyngor Sir.  Cyn mynd i gytundeb gyda pherchennog tir, bydd angen tystiolaeth ar y Cyngor i ddechrau mai ef sy’n berchen y tir mewn gwirionedd, ac hefyd bydd angen ystyried sut fydd y llwybr arfaethedig yn ategu at gyfleustra neu fwynhad y cyhoedd. 

   

   

   

   

   

   

  Mae Cytundebau Creu yn wahanol i Orchmynion Creu oherwydd nad oes angen ymgynghoriad cyhoeddus i greu llwybr newydd drwy gytundeb, tra bod Gorchymyn Creu yn dilyn yr un gweithdrefnau ymgynghori â Gorchymyn Gwyro neu Ddileu. 

   

  Y ddeddfwriaeth berthnasol ynghylch Cytundebau Creu yw Adran 25 Deddf Priffyrdd 1980.

 

 • Cau Dros Dro

  Dylai hawliau tramwy cyhoeddus fod ar agor ac ar gael at ddibenion cyhoeddus bob tro.  Fodd bynnag, gall fod o bryd i’w gilydd yn angenrheidiol cau’r hawl dramwy yn ffurfiol am gyfnod er budd diogelwch cyhoeddus i alluogi gwaith sy’n tarfu ar wyneb y llwybr, neu waith ger yr hawl dramwy i fynd rhagddo. 

   

  Ni ddylid cau hawliau tramwy cyhoeddus na tharfu ar ddefnydd y cyhoedd mewn unrhyw ffordd heb ganiatâd y Cyngor Sir ymlaen llaw.  Os y tybir ei bod yn angenrheidiol cau hawl dramwy dros dro, rhaid ymgynghori â’r Cyngor Sir yn gyntaf fel bod modd dilyn yr weithdrefn statudol gywir. 

   

  Os ydych yn credu bod angen cau, cysylltwch â’r adran briffyrdd neu’r tîm hawliau tramwy cyhoeddus wyth wythnos cyn rhoi’r cau dros dro ar waith.  6 mis yw’r cyfnod hwyaf y gall y cau fod ar waith, ar ôl hynny os oes angen estyniad arall bydd angen rhybudd o 8 wythnos er mwyn caniatáu amser i ymgynghori, sicrhau caniatâd ac i hysbysebu. Dylid nodi bod angen talu am y broses hon.

   

   

   

   

   

Siarad yn gyhoeddus yng nghyfarfodydd yr Is-bwyllgor Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Mae modd siarad yn gyhoeddus yng nghyfarfodydd yr Is-bwyllgor Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

 

Mae Canllaw ar Siarad yn Gyhoeddus yng Nghyfarfodydd yr Is-bwyllgor Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn esbonio'r broses a sut i gofrestru i siarad:

 

 

Cofrestru i Siarad