Defnyddio Hawliau Tramwy

Mae tua 586km o Hawliau Tramwy Cyhoeddus ym Mro Morgannwg. Mae eu statws yn disgrifio’r modd y gall aelodau’r cyhoedd eu defnyddio.

 

Llwybrau gwledig ydy’r rhain yn bennaf a chaiff y llwybrau eu marcio yng nghefn gwlad yn unol â’u statws. 

 

Llwybrau cerdded (525km)

Footpath


 

Llwybrau ceffylau (39km)

Bridleway


 

Cilffyrdd Cyfyngedig (22km)

Restricted Byway

 

Gellir dod o hyd i rai mathau eraill o gyferbwyntiau hefyd. Gan amlaf, maent naill ai’n

  • Saethau gwyn, sy’n dynodi nad yw’n llwybr swyddogol, ond gellir ei ddefnyddio ar ôl cael caniatâd y sawl sy’n berchen ar y tir

  • Yn ddyn ar fryniau brown, sy’n dynodi mynediad i’r tir mynediad agored

  • Neu’n llwybrau sy’n cael eu hyrwyddo, sy’n dynodi llwybrau pellter hir, teithiau cylchol neu lwybrau y cyhoeddwyd llyfrynnau ar eu cyfer.

 

Mae hawl gan bobl sy’n defnyddio cadeiriau olwyn neu bramiau ddefnyddio’r holl fathau o lwybrau uchod, er na fydd natur pob llwybr yn addas iddynt.

Cerdded y Ci

Mae mynd â’r ci am dro yn un o’r gweithgareddau mwyaf poblogaidd ar hawliau tramwy cyhoeddus. Er bod hawl gan berchenogion fynd â’u cŵn am dro ar hyd y llwybrau hyn, dydy hi ddim yn ofynnol i’r bobl sy’n berchen ar y tir addasu gatiau a chamfeydd i annog cŵn. Felly mae’n ddoeth gwirio llwybrau newydd yn gyntaf i sicrhau eu bod yn addas i fynd am dro gyda’ch ci. 

 

Does dim rhaid i gŵn fod ar dennyn, ond dylid eu cadw dan reolaeth effeithiol ar bob adeg. Pan fydd llwybrau’n croesi caeau neu dir preifat arall, ni ddylid caniatáu i gŵn grwydro oddi ar y llwybr, yn enwedig o amgylch da byw. 

 

Gall baw cŵn achosi niwed difrifol i dda byw, amaethyddiaeth ac iechyd pobl hefyd, yn ogystal â bod yn niwsans i eraill sy’n defnyddio’r llwybrau. Dylai defnyddwyr glirio ar ôl eu cŵn ar bob adeg a chael gwared ar y baw mewn modd cyfrifol. Gellir cael cyngor clir a chryno ar y gweithgaredd hwn yn y Cod Cerdded Cŵn. 

 

Cod Cerdded Cwn

 

Mapio Rhyngweithiol

Mae gan y Cyngor nodwedd mapio GIS (system gwybodaeth ddaearyddol) sy’n dangos lleoliad yr hawliau tramwy, ynghyd â gwybodaeth eraill megis llwybrau sy’n cael eu hysbysebu. 

 

Dylai unrhyw un sy’n ceisio sicrwydd cyfreithiol ynghylch lleoliad, statws neu fanylion hawl dramwy gyhoeddus (e.e. ar gyfer trawsgludiad eiddo neu gynllun datblygu) gysylltu â’r Cyngor yn uniongyrchol neu drefnu apwyntiad i archwilio’r Map a’r Datganiad Swyddogol yn Swyddfeydd y Cyngor yn y Dociau. 

 

Gweld yr Hawliau Tramwy Cyhoeddus ar y Map

Llwybrau a Gweithgareddau Cerdded

Gellir dod o hyd i wybodaeth am lwybrau a gweithgareddau cerdded ar wefan Ymweld â'r Fro, sy’n cynnwys:

  • Llwybrau’r Fro - llwybrau cerdded ynghyd ag ap Hanesion y Fro

  • Llwybr Arfordir Cymru

  • Valeways, sy’n cyhoeddi gwybodaeth am deithiau cerdded cylchog eraill

  • Llwybr Treftadaeth y Mileniwm, llwybr pellter hir

 

Dangosir y llwybrau a hyrwyddir yn ein map rhyngweithiol.

 

Llwybrau Cerdded