Cost of Living Support Icon

Cofnodi Hawliau Tramwy

Mae'r Cyngor yn cadw'r cofnod cyfreithiol o Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

 

Gall aelodau o'r cyhoedd wneud cais i'w ddiwygio os oes tystiolaeth ei fod yn anghywir neu fod llwybr ar goll ohono.

 

Map Diffiniol o Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Y Map Diffiniol yw’r cofnod cyfreithiol o hawliau tramwy cyhoeddus; mae’n rhoi gwybodaeth am aliniad a statws pob llwybr. Mae’r Map yn rhoi tystiolaeth derfynol bod y llwybrau a ddangosir y tu hwnt i ddadlau a’u bod yn llwybrau cyhoeddus.

 

Mae Datganiad Diffiniol sy'n rhestru'r holl lwybrau a ddangosir ar y Map ac sy'n cynnwys disgrifiad ar gyfer pob un yn cyd-fynd â'r Map Diffiniol. Gellir gweld y Map a'r Datganiad yn Swyddfeydd y Doc, Dociau'r Barri, y Barri. Os yw’n bosibl, cysylltwch ag aelod o'r Tîm Hawliau Tramwy Cyhoeddus ymlaen llaw i sicrhau bod swyddog ar gael.

 

 • Cadw'r Map Diffiniol yn gyfredol

   

  Weithiau efallai y byddwch yn credu bod y cofnod cyfreithiol yn anghywir. Gall y gwallau hyn gynnwys llwybr sy'n cael ei ddangos ar yr aliniad anghywir neu sydd gyda'r statws anghywir. Gall llwybr fodoli ar lawr gwlad ond fod heb ei ddangos ar y Map. I’r gwrthwyneb, efallai na ddylai fod wedi rhoi hawliau cyhoeddus i lwybr a ddangosir ar y map.

   

   

   

  Pan fo gwallau a chamgymeriadau, dim ond trwy broses gyfreithiol sy'n arwain at gynhyrchu Gorchymyn Addasu Map Diffiniol (GAMD) y gellir gwneud newidiadau i'r Map Diffiniol a'r Datganiad. 

   

  Rhaid i geisiadau GAMD gael eu hategu gan dystiolaeth. Gall y dystiolaeth hon fod yn dystiolaeth o ddefnydd gwirioneddol gan aelodau o'r cyhoedd neu dystiolaeth fapio hanesyddol.

   

   

   

   

 • Gwneud cais i addasu'r map (GAMD) 

   

  Gellir cael pecyn cais trwy gysylltu â Thîm Hawliau Tramwy Cyhoeddus Bro Morgannwg. Ar ôl eu cwblhau, rhaid dychwelyd y ffurflenni gyda map neu gynllun sy'n dangos y llwybr a hawliwyd a chopïau o dystiolaeth sy'n ategu’r cais megis dogfennau hanesyddol, mapiau neu ffurflenni tystiolaeth tystion (cynhwysir templedi ffurflenni tystiolaeth yn y pecyn).

   

   

  Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw cyflwyno hysbysiad o'r cais ar bob perchennog a meddiannydd y tir yr effeithir arno, ac ardystio i'r Cyngor fod hyn wedi'i wneud. Efallai y bydd manylion tirfeddianwyr ar gael o'r Gofrestrfa Tir os na ellir eu cael trwy ymchwiliad lleol. Gall y Cyngor ofyn i ymgeiswyr bostio hysbysiadau ym mhob pen o'r llwybr a hawliwyd os na ellir olrhain tirfeddianwyr.

   

  Mae gweithdrefnau cyfreithiol a gweinyddol hir ynghlwm wrth ymchwilio i GAMD, penderfynu arno a’i wneud. Mae hyn yn golygu efallai na fydd modd i ni ymchwilio i bob cais ar unwaith ac y gellir ciwio ceisiadau lle ceir ôl-groniad. Fel arfer, ymchwilir i GAMD yn ei dro yn seiliedig ar y dyddiad derbyn.

   

  Mae cofrestr o geisiadau GAMD ar gael trwy'r adran Cofrestrau

   

   

   

   

   

   

 • Atal llwybrau rhag cael eu hawlio ar eich tir yn y dyfodol

   

  Mae Datganiad Statudol dan a31(6) Ddeddf Priffyrdd (1980) yn rhoi'r gallu i dirfeddiannwr gyflwyno hysbysiad i’r Cyngor yn dweud nad yw am ddynodi unrhyw hawl ychwanegol yn ystod y cyfnod y mae’r datganiad yn parhau’n gyfredol. Mae hyn yn diogelu'r tir rhag hawliadau GAMD yn ystod cyfnod y datganiad.

   

  I wneud datganiad, rhaid i dirfeddiannwr roi i’r Cyngor fap a datganiad yn dangos y ffyrdd (os oes rhai) y maent yn cyfaddef eu bod eisoes wedi'u neilltuo fel hawliau tramwy cyhoeddus. Gyda’r map hwn, rhaid cyflwyno datganiad statudol yn nodi na ddynodwyd unrhyw ffyrdd ychwanegol ers cyflwyno’r map am y tro cyntaf. Bydd hyn yn ddigon i ddod i'r casgliad nad bwriad y tirfeddiannwr oedd dynodi hawl yn ystod y cyfnod rhwng dyddiad cyflwyno’r map a dyddiad y datganiad statudol. 

   

  Caiff y tirfeddiannwr barhau i gyflwyno datganiadau tebyg bob deng mlynedd neu’n llai, gyda’r un effaith.  

  Ni chaiff y broses hon unrhyw effaith ar fodolaeth yr hawliau tramwy cyhoeddus a ddangosir ar y map diffiniol neu a ddangosir fel arall fod ganddynt hawliau cyhoeddus, gan gynnwys trwy ddynodiad a ystyrir o ddefnydd 20 mlynedd cyn cyflwyno’r datganiad.

   

  Lawrlwytho’r pecyn canllaw a’r ffurflen dempled

   

   

   

   

   

   

 

Cofrestrau

Cofrestr o Geisiadau i addasu’r Map Diffiniol o Hawliau Tramwy Cyhoeddus

 

Ceisiadau a wnaed dan Adran 53 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981:

 


 

Ceisiadau a wnaed dan Adran 31 Ddeddf Priffyrdd 1980:

 

Ceisiadau i ddiwygio'r Map Diffiniol o Hawliau Tramwy Cyhoeddus, a wnaed o dan Ddeddf Priffyrdd 1980 Adran 121B

 

Ceisiadau Adran 121B Deddf Priffyrdd 1980.

Mae adran 121B yn ei gwneud yn ofynnol cadw cofrestr ar gyfer Gorchmynion Llwybrau Cyhoeddus y mae hawl i wneud cais ar eu cyfer o dan Adrannau 118ZA, 118C, 119ZA a 119C o Ddeddf Priffyrdd 1980. Fodd bynnag, nid yw'r adrannau hyn mewn grym yng Nghymru, felly ni chedwir cofrestr.

 

 

Siarad yn gyhoeddus yng nghyfarfodydd yr Is-bwyllgor Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Mae modd siarad yn gyhoeddus yng nghyfarfodydd yr Is-bwyllgor Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

 

 

Mae Canllaw ar Siarad yn Gyhoeddus yng Nghyfarfodydd yr Is-bwyllgor Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn esbonio'r broses a sut i gofrestru i siarad:

Cofrestru i Siarad