Cost of Living Support Icon

Ar ôl Llifogydd

Gwybodaeth ac arweiniad ar beth i'w wneud ar ôl llifogydd

 

Gwnewch yn siŵr ei bod yn ddiogel dychwelyd i'ch eiddo:

 • Cymerwch ofal gan y gall fod peryglon cudd mewn llifddwr, fel gwrthrychau miniog, gorchuddion tyllau archwilio uchel a llygredd

 • Gallai dŵr llifogydd fod wedi achosi difrod strwythurol i'ch eiddo

 

Gallwch ddefnyddio gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru i gael rhagor o wybodaeth am Beth i’w wneud ar ôl llifogydd

Os nad yw eich cyflenwad trydan wedi'i ddiffodd ar y prif gyflenwad, gofynnwch i berson cymwys wneud hyn. PEIDIWCH â chyffwrdd â ffynonellau trydan wrth sefyll mewn llifddwr.

 

Cyflwyno Hawliad Yswiriant

Ym mhob achos bron, bydd y cwmni yswiriant yn anfon asesydd colledion i edrych ar eich eiddo. Byddant yn cadarnhau pa atgyweiriadau a chyfnewidiadau sydd eu hangen a pha elfennau sydd wedi eu cynnwys yn eich polisi.

 

Gofynnwch i'r cwmni yswiriant:

 • Faint fydd hi cyn i'r asesydd colledion ymweld â chi

 • Os ydych am lanhau eich eiddo neu a fyddant yn cael cwmni i'w wneud ar eich rhan

 • Os byddant yn helpu i dalu am atgyweiriadau a fydd yn lleihau difrod posibl i lifogydd ac felly'n lleihau costau os bydd yn digwydd eto

 • Os byddant yn darparu llety dros dro i chi - gall hwn fod yn llety gwely a brecwast, carafán statig neu dŷ rhent gerllaw. Does dim rhaid i chi dderbyn y lle cyntaf a gynigir i chi.

 

Gwnewch eich cofnod eich hun o ddifrod gan lifogydd bob amser:

 • Defnyddiwch bin inc parhaol i farcio ar y wal yr uchder y cyrhaeddodd y llifddwr iddo. Gwnewch hyn ym mhob ystafell y mae llifogydd yn effeithio arni.

 • Tynnwch lun neu fideo o’ch eich eiddo sydd wedi'i ddifrodi a rhestrwch y difrod i'ch eiddo a'ch eitemau.

 • Os yw eich cwmni yswiriant yn eich diogelu am golli nwyddau darfodus, gwnewch restr o'r holl fwydydd rydych chi'n eu taflu. Dylech gynnwys unrhyw fwyd y mae llifddwr wedi cyffwrdd ag ef, ynghyd ag unrhyw beth yn eich oergell neu'ch rhewgell sy'n cael ei ddifetha gan golli pŵer.

 

Cyngor da:

 • Cadarnhewch y bydd y cwmni yswiriant yn talu am unrhyw wasanaethau neu offer sydd eu hangen arnoch

 • Gwnewch nodyn o'r holl alwadau ffôn. Cofnodwch y dyddiad, yr enw a'r hyn y cytunwyd arno

 • Cadwch gopïau o lythyrau, negeseuon e-bost a ffacs y byddwch yn eu hanfon a'u derbyn

 • Cadwch dderbynebau

 • peidiwch â thaflu unrhyw beth nes y cewch wybod y gallwch (ac eithrio bwyd wedi’i ddifetha)

 

Os ydych yn rhentu eich eiddo, cysylltwch â'ch landlord a'ch cwmni yswiriant cynnwys cyn gynted â phosibl.

 

Os nad oes gennych yswiriant, dylai eich cyngor lleol allu darparu gwybodaeth am grantiau caledi neu elusennau a allai eich helpu.

 

Os oes angen mwy o gymorth a chefnogaeth arnoch, cysylltwch â:

 

 

Cymorth Ariannol

 

Gall eich Awdurdod Lleol eich cynghori ar:

 • Grantiau Adfer Llifogydd Cymunedol

 • Llety brys/amgen

 • Eithriadau’r Dreth Gyngor

 

 

Glanhau eich Eiddo

 • Pwmpio dŵr allan o'ch eiddo gan ddefnyddio generadur: Cadwch y generadur y tu allan gan y bydd yn cynhyrchu mygdarth carbon monocsid sy'n gallu lladd. Pwmpiwch y dŵr allan dim ond pan fydd lefelau llifogydd y tu allan i'ch eiddo yn dechrau bod yn is na'r tu mewn - mae hyn yn lleihau'r risg o ddifrod strwythurol.

 • Rhofiwch fwd ar ddwy ochr wal yn gyfartal i atal pwysau rhag codi ar un ochr.

 • Glanhewch a diheintiwch eich eiddo.

 • Mae pibell gardd yn ddefnyddiol ond peidiwch â defnyddio pibellau pwysedd uchel am eu bod yn gwasgaru mater halogedig i'r awyr.

 • Cadwch ddrysau a ffenestri ar agor i sychu eich eiddo neu defnyddiwch reolydd lleithder gyda'r ffenestri a'r drysau ar gau.

 • Gwnewch yn siŵr bod peiriannydd wedi gwirio eich nwy a'ch gwres canolog cyn ei droi ymlaen.

 

Mae cynghorau lleol fel arfer yn darparu casgliadau sbwriel ychwanegol neu'n caniatáu ymweliadau ychwanegol â'ch canolfan ailgylchu leol ar gyfer eitemau y mae angen i chi eu taflu oherwydd llifogydd.

Byddwch yn ofalus o Sgamiau

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o dwyll fasnachwyr. Os oes angen cyngor penodol arnoch, bydd adran safonau masnach a heddlu lleol eich awdurdod lleol yn gallu eich helpu.

 

Gallwch hefyd gysylltu â Chyngor ar Bopeth. Rhif eu Llinell Gymorth i Ddefnyddwyr yw 0808 223 1133 a'u gwasanaeth Siarad Cymraeg yw 0808 223 1144.

 

Dyma rai darnau cyffredinol o gyngor:

 • Siaradwch â'ch cwmni yswiriant yn gyntaf

 • Gwiriwch y dulliau adnabod bob amser - bydd galwyr cyfreithlon yn hapus i aros y tu allan i'ch eiddo wrth i chi ffonio eu sefydliad i wirio eu hadnabod

 • Defnyddio safleoedd fel Trustmark i ddod o hyd i fasnachwyr cofrestredig

 •  

  Ceisiwch sawl dyfynbris ar gyfer unrhyw waith

 • Gwiriwch gymeradwyaeth neu ardystiad corff masnach

 • Peidiwch â theimlo dan bwysau i ymrwymo ar y diwrnod

 

Os ydych yn credu eich bod wedi cael eich twyllo, gallwch roi gwybod i Action Fraud. Gallwch adrodd ar-lein i Action Fraud neu ffonio ar 0300 123 2040.