Cost of Living Support Icon

Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau)

O 7 Ionawr 2019 bydd yn rhaid i bob datblygiad newydd a sylweddol weithredu rhyw fath o system draenio cynaliadwy (SDC) fel rhan o’i ddyluniad a’r gwaith adeiladu.

 

Rhaid i’r SDCau hyn gael eu dylunio a’u hadeiladu yn unol â safonau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru a’u cymeradwyo gan awdurdod lleol yn ei rôl fel corff cymeradwyo SDCau (CCDC). Bydd dyletswydd ar y CCDC i fabwysiadu unrhyw systemau cydymffurfiol sy’n gwasanaethu eiddo amrywiol.

 

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch:

 

 • 02920 673 011

Pam fod y rheoliadau hyn wedi dod i rym?

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ystyried symud i ffwrdd o opsiynau draenio traddodiadol ers peth amser gan fod y technegau hyn wedi’u dylunio i gael gwared ar ddŵr o ardaloedd datblygedig heb ystyried draenio ymhellach i lawr yr afon neu ansawdd y dŵr. Nod SDCau yw dynwared patrymau draenio naturiol yr ardal, sy’n lleihau’r siawns o lifogydd a llygredd mewn cyrff dŵr amgylchynol.

 

Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr (FWMA) 2010 yw’r ddeddfwriaeth sy’n gyrru SDCau ledled Cymru. Bydd yn rhaid i bob datblygiad newydd gael systemau draenio dŵr wyneb wedi’u cymeradwyo ar ddatblygiadau o 2 eiddo neu fwy neu sydd ag arwynebedd adeiladu o fwy na 100m2.  

Ewch i dudalennau Llywodraeth Cymru ar SDCau 

 

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y broses hon, cysylltwch â’r tîm CCDC yn: 

 

Cyfrifiannell ffioedd cais Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS)


 

Gwasanaeth Cyn Ymgeisio CCDC

Er mwyn sicrhau bod cynigion draenio'n cyd-fynd â Safonau Statudol Llywodraeth Cymru, anogir y dylid cynnal trafodaethau cyn ymgeisio cyn cyflwyno cais llawn. Cynigir y gwasanaeth dewisol hwn i drafod gofynion draenio eich datblygiad, tra hefyd yn nodi manylion y bydd angen eu cyflwyno i gefnogi cais llawn.

Er mwyn cael budd o'r gwasanaeth cyn ymgeisio hwn fe'i cynghorir i ddarparu cymaint o wybodaeth dechnegol â phosibl i alluogi ymateb ystyriol a hwyluso trafodaeth bellach.

Mae gwybodaeth ategol allweddol a fyddai o fudd cyn ymgeisio’n gynhyrchiol yn cynnwys:

 

 • Asesiad o’r risg o lifogydd o bob ffynhonnell.

 • Manylion y llwybrau llif naturiol ar hyd y tir

 • Manylion amodau tir / ymchwiliadau safle

 • Manylion topograffi safle

 • Manylion cyrsiau dŵr sydd yno a ffiniau’r safle

 • Cynllun draenio dalgylch ar gyfer y datblygiad presennol a’r datblygiad arfaethedig

 • Manylion amgylcheddau sensitif a'u gallu i gael eu heffeithio gan y datblygiad

 • Egwyddorion Safonau Cenedlaethol ac asesiad cydymffurfio


 

Mae ffioedd cysylltiedig sy'n ymwneud â'r gwasanaeth dewisol hwn i'w gweld yn y ddogfen sydd ynghlwm. 

Byddwn yn darparu’r gwasanaethau disgresiynol hyn o fewn 60 diwrnod wedi cyflwyno’r dogfennau perthnasol a’r ffi briodol. Rhaid talu’r ffioedd llawn o flaen llaw ac ni roddir ad-daliadau. Codir TAW hefyd ar wasanaethau disgresiynol.

 

 • Symiau cymudedig ar gyfer cynnal a chadw yn y dyfodol

  Mae sicrhau mecanwaith ariannu cynaliadwy ar gyfer oes datblygiad yn un o amcanion allweddol Corff Cymeradwyo (CCDC) Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau). Mae gan CCDC gyfrifoldeb dros reoli a chynnal asedau SDCau ar ôl iddynt gael eu mabwysiadu. Mae symiau wedi'u cymudo yn sicrhau bod gan y CCDC yr adnoddau sydd eu hangen i dalu am y gwaith cynnal a chadw a (lle y bo'n briodol) disodli'r asedau y maent wedi'u mabwysiadu. Bydd effeithiolrwydd SDCau a'r manteision lluosog cysylltiedig yn dibynnu ar waith cynnal a chadw priodol.

   

  Er mwyn sicrhau cysondeb ledled Cymru, defnyddir y fethodoleg a nodir yn "Commuted Sums for Maintaining Infrastructure Assets" a baratowyd gan y CSS (Cymdeithas Syrfewyr Sirol), i gyfrifo symiau cymudo ar gyfer yr holl asedau draenio sy'n cael eu mabwysiadu gan y CCDC, boed hynny drwy gytundeb A38 neu gytundeb cyfreithiol pwrpasol ar gyfer oes y datblygiad.

   

  Mae cyfrifo swm cymudol yn cynnwys ystyried:

  • Amcangyfrif o gost cynnal a chadw cyfnodol yr ased i'w fabwysiadu e.e. clirio silt.  Mae’r llawlyfr SDCau yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am yr elfen hon a bydd symiau'n unol ag amserlenni cynnal a chadw y cytunwyd arnynt.
  • Cost adnewyddu neu amnewid yn y dyfodol (e.e. mae palmantu athraidd yn para 20 mlynedd, dros oes y datblygiad gallai hyn arwain at eu hamnewid 3 gwaith neu fwy).
  • Y cyfnod mae angen y swm ar ei gyfer. Cyfrifir symiau cymudol elfennau SDCau sy'n gwasanaethu datblygiadau preswyl dros gyfnod o 100 mlynedd.   Cyfrifir datblygiadau dibreswyl gan ddefnyddio oes arfaethedig y datblygiad, fel arfer 75 mlynedd neu lai os cytunir arnynt gyda'r CCDC fesul achos.  Mae Cymdeithas y Cyfarwyddwyr Cynllunio a Thrafnidiaeth yn argymell y dylid cyfrifo symiau cymudol ar gyfer strwythurau priffyrdd i gwmpasu cyfnod o 120 mlynedd.  Cyfrifir symiau cymudol ar gyfer elfennau SDCau, ac eithrio'r rhai a ystyrir yn strwythurau, ac sy'n gwasanaethu'r briffordd a fabwysiadwyd yn unig, dros gyfnod o 60 mlynedd.
  • Mae'r gyfradd llog flynyddol effeithiol a fydd yn rhoi elw ar y swm a fuddsoddwyd cyn y gwariant ar ôl effeithiau chwyddiant wedi cael eu hystyried.  Mae cyfradd y disgownt yn cael ei hailgyfrifo'n flynyddol, ar sail y gyfradd sylfaen niwtral hirdymor a'r mynegai prisiau manwerthu ac eithrio morgeisi, a'i chymhwyso o 1 Ebrill bob blwyddyn. Yn seiliedig ar Gyfradd Sylfaen Niwtral Hirdymor o 4.5% a Mynegai Prisiau Manwerthu o 12.9% y gyfradd ddisgowntio ar gyfer 2023/24 yw -7.4%. 

   Rydym yn gwerthfawrogi y bydd y gyfradd chwyddiant bresennol yn cynyddu'r symiau gohiriedig sydd eu hangen ar gyfer ceisiadau newydd yn sylweddol ac felly rydym wedi mabwysiadu dull wedi'i addasu yn seiliedig ar ragolygon chwyddiant Banc Lloegr a fydd yn cael ei asesu fesul achos.  I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion uchod.