Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau)

O 7 Ionawr 2019 bydd yn rhaid i bob datblygiad newydd a sylweddol weithredu rhyw fath o system draenio cynaliadwy (SDC) fel rhan o’i ddyluniad a’r gwaith adeiladu.

 

Rhaid i’r SDCau hyn gael eu dylunio a’u hadeiladu yn unol â safonau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru a’u cymeradwyo gan awdurdod lleol yn ei rôl fel corff cymeradwyo SDCau (CCDC). Bydd dyletswydd ar y CCDC i fabwysiadu unrhyw systemau cydymffurfiol sy’n gwasanaethu eiddo amrywiol.

 

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch:

 

 • 07764967034

Pam fod y rheoliadau hyn wedi dod i rym?

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ystyried symud i ffwrdd o opsiynau draenio traddodiadol ers peth amser gan fod y technegau hyn wedi’u dylunio i gael gwared ar ddŵr o ardaloedd datblygedig heb ystyried draenio ymhellach i lawr yr afon neu ansawdd y dŵr. Nod SDCau yw dynwared patrymau draenio naturiol yr ardal, sy’n lleihau’r siawns o lifogydd a llygredd mewn cyrff dŵr amgylchynol.

 

Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr (FWMA) 2010 yw’r ddeddfwriaeth sy’n gyrru SDCau ledled Cymru. Bydd yn rhaid i bob datblygiad newydd gael systemau draenio dŵr wyneb wedi’u cymeradwyo ar ddatblygiadau o 2 eiddo neu fwy neu sydd ag arwynebedd adeiladu o fwy na 100m2.  

Ewch i dudalennau Llywodraeth Cymru ar SDCau 

 

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y broses hon, cysylltwch â’r tîm CCDC yn: 

 

Cyfrifiannell ffioedd cais Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS)


 

Gwasanaeth Cyn Ymgeisio CCDC

Er mwyn sicrhau bod cynigion draenio'n cyd-fynd â Safonau Statudol Llywodraeth Cymru, anogir y dylid cynnal trafodaethau cyn ymgeisio cyn cyflwyno cais llawn. Cynigir y gwasanaeth dewisol hwn i drafod gofynion draenio eich datblygiad, tra hefyd yn nodi manylion y bydd angen eu cyflwyno i gefnogi cais llawn.

Er mwyn cael budd o'r gwasanaeth cyn ymgeisio hwn fe'i cynghorir i ddarparu cymaint o wybodaeth dechnegol â phosibl i alluogi ymateb ystyriol a hwyluso trafodaeth bellach.

Mae gwybodaeth ategol allweddol a fyddai o fudd cyn ymgeisio’n gynhyrchiol yn cynnwys:

-       Asesiad o’r risg o lifogydd o bob ffynhonnell.

-       Manylion y llwybrau llif naturiol ar hyd y tir

-       Manylion amodau tir / ymchwiliadau safle

-       Manylion topograffi safle

-       Manylion cyrsiau dŵr sydd yno a ffiniau’r safle

-       Cynllun draenio dalgylch ar gyfer y datblygiad presennol a’r datblygiad arfaethedig

-       Manylion amgylcheddau sensitif a'u gallu i gael eu heffeithio gan y datblygiad

-       Egwyddorion Safonau Cenedlaethol ac asesiad cydymffurfio

Mae ffioedd cysylltiedig sy'n ymwneud â'r gwasanaeth dewisol hwn i'w gweld yn y ddogfen sydd ynghlwm. 

Byddwn yn darparu’r gwasanaethau disgresiynol hyn o fewn 60 diwrnod wedi cyflwyno’r dogfennau perthnasol a’r ffi briodol. Rhaid talu’r ffioedd llawn o flaen llaw ac ni roddir ad-daliadau. Codir TAW hefyd ar wasanaethau disgresiynol.

 

 • Symiau cymudedig ar gyfer cynnal a chadw yn y dyfodol

  Mae sicrhau mecanwaith ariannu cynaliadwy ar gyfer oes datblygiad yn un o amcanion allweddol Corff Cymeradwyo (CCDC) Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau). Mae gan CCDC gyfrifoldeb dros reoli a chynnal asedau SDCau ar ôl iddynt gael eu mabwysiadu. Mae symiau wedi'u cymudo yn sicrhau bod gan y CCDC yr adnoddau sydd eu hangen i dalu am y gwaith cynnal a chadw a (lle y bo'n briodol) disodli'r asedau y maent wedi'u mabwysiadu. Bydd effeithiolrwydd SDCau a'r manteision lluosog cysylltiedig yn dibynnu ar waith cynnal a chadw priodol.

   

  Er mwyn sicrhau cysondeb ledled Cymru, defnyddir y fethodoleg a nodir yn "Commuted Sums for Maintaining Infrastructure Assets" a baratowyd gan y CSS (Cymdeithas Syrfewyr Sirol), i gyfrifo symiau cymudo ar gyfer yr holl asedau draenio sy'n cael eu mabwysiadu gan y CCDC, boed hynny drwy gytundeb A38 neu gytundeb cyfreithiol pwrpasol ar gyfer oes y datblygiad.

   

  Mae cyfrifo swm cymudol yn cynnwys ystyried:

  • Amcangyfrif o gost cynnal a chadw cyfnodol yr ased i'w fabwysiadu e.e. clirio silt.  Mae’r llawlyfr SDCau yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am yr elfen hon a bydd symiau'n unol ag amserlenni cynnal a chadw y cytunwyd arnynt.
  • Cost adnewyddu neu amnewid yn y dyfodol (e.e. mae palmantu athraidd yn para 20 mlynedd, dros oes y datblygiad gallai hyn arwain at eu hamnewid 3 gwaith neu fwy).
  • Y cyfnod mae angen y swm ar ei gyfer. Cyfrifir symiau cymudol elfennau SDCau sy'n gwasanaethu datblygiadau preswyl dros gyfnod o 100 mlynedd.   Cyfrifir datblygiadau dibreswyl gan ddefnyddio oes arfaethedig y datblygiad, fel arfer 75 mlynedd neu lai os cytunir arnynt gyda'r CCDC fesul achos.  Mae Cymdeithas y Cyfarwyddwyr Cynllunio a Thrafnidiaeth yn argymell y dylid cyfrifo symiau cymudol ar gyfer strwythurau priffyrdd i gwmpasu cyfnod o 120 mlynedd.  Cyfrifir symiau cymudol ar gyfer elfennau SDCau, ac eithrio'r rhai a ystyrir yn strwythurau, ac sy'n gwasanaethu'r briffordd a fabwysiadwyd yn unig, dros gyfnod o 60 mlynedd.
  • Mae'r gyfradd llog flynyddol effeithiol a fydd yn rhoi elw ar y swm a fuddsoddwyd cyn y gwariant ar ôl effeithiau chwyddiant wedi cael eu hystyried.  Mae cyfradd y disgownt yn cael ei hailgyfrifo'n flynyddol, ar sail y gyfradd sylfaen niwtral hirdymor a'r mynegai prisiau manwerthu ac eithrio morgeisi, a'i chymhwyso o 1 Ebrill bob blwyddyn. Yn seiliedig ar Gyfradd Sylfaen Niwtral Hirdymor o 4.5% a Mynegai Prisiau Manwerthu o 7.7% y gyfradd ddisgowntio ar gyfer 2021/22 yw -3.0%. 

   Rydym yn gwerthfawrogi y bydd y gyfradd chwyddiant bresennol yn cynyddu'n sylweddol y symiau gohiriedig sy'n ofynnol ar gyfer ceisiadau newydd ac felly byddwn yn cynnal adolygiad interim bob chwarter i ystyried a yw cynnydd yn y gyfradd ddisgowntio - a fydd drwy hynny’n lleihau’r symiau gohiriedig - yn briodol'