Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau)

O 7 Ionawr 2019 bydd yn rhaid i bob datblygiad newydd a sylweddol weithredu rhyw fath o system draenio cynaliadwy (SDC) fel rhan o’i ddyluniad a’r gwaith adeiladu.

 

Rhaid i’r SDCau hyn gael eu dylunio a’u hadeiladu yn unol â safonau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru a’u cymeradwyo gan awdurdod lleol yn ei rôl fel corff cymeradwyo SDCau (CCDC). Bydd dyletswydd ar y CCDC i fabwysiadu unrhyw systemau cydymffurfiol sy’n gwasanaethu eiddo amrywiol.

 

Pam fod y rheoliadau hyn wedi dod i rym?

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ystyried symud i ffwrdd o opsiynau draenio traddodiadol ers peth amser gan fod y technegau hyn wedi’u dylunio i gael gwared ar ddŵr o ardaloedd datblygedig heb ystyried draenio ymhellach i lawr yr afon neu ansawdd y dŵr. Nod SDCau yw dynwared patrymau draenio naturiol yr ardal, sy’n lleihau’r siawns o lifogydd a llygredd mewn cyrff dŵr amgylchynol.

 

Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr (FWMA) 2010 yw’r ddeddfwriaeth sy’n gyrru SDCau ledled Cymru. Bydd yn rhaid i bob datblygiad newydd gael systemau draenio dŵr wyneb wedi’u cymeradwyo ar ddatblygiadau o 2 eiddo neu fwy neu sydd ag arwynebedd adeiladu o fwy na 100m2.  

Ewch i dudalennau Llywodraeth Cymru ar SDCau 

 

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y broses hon, cysylltwch â’r tîm CCDC yn: 

 

Cyfrifiannell ffioedd cais Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS)