Trwyddedau Parcio i Drigolion

Gallwch chi wneud cais am drwydded barcio i drigolion os ydych chi’n byw mewn stryd lle mae cynllun parcio i drigolion yn bodoli, neu gyfyngiadau amser ar barcio ac eithrio trigolion. 

 

Mae trwyddedau parcio i drigolion yn flynyddol ac yn ddilys tan ddiwedd y mis y’i rhoddwyd y flwyddyn ganlynol (e.e. os ydych yn gwneud cais ar 2 Ebrill 2020, bydd y drwydded yn dod i ben ar 30 Ebrill 2021). 

 

Rhaid i ddeiliaid trwyddedau parcio i drigolion sicrhau bod: 

 • Y drwydded wedi’i harddangos yn amlwg yn ffenestr flaen eich cerbyd
 • Y drwydded yn ddilys a ddim wedi dod i ben
 • Rhif cofrestru’r car ac enw’r stryd yn gywir.

 

Sylwer: Rhaid i’ch cerbyd beidio â bod yn uwch na 2.44m (8 troedfedd) nac yn hirach na 5.49m (18 troedfedd). Fodd bynnag, mewn Ardaloedd Parcio â Thrwydded Breswylwyr dynodedig lle nad oes mannau wedi’u marcio, bydd carafanau modur a faniau gwersylla sy’n uwch na 2.44 metr ac yn hirach na 5.49 metr, neu sy’n fwy na’r uchafswm màs, sef 3.5 tunnell, yn gymwys ar gyfer trwydded parcio i breswylwyr ar yr amod bod y cerbyd wedi’i gofrestru yn yr eiddo. NI chaniateir trwyddedau ymwelwyr ar gyfer cerbydau o’r fath yn yr ardaloedd hyn.

 

Yr hyn sydd ei angen i wneud cais 

I wneud cais am drwydded, rhaid i chi ddangos tystiolaeth eich bod yn byw yn y cyfeiriad ac mai chi sy’n berchen ar y car neu’n ei ddefnyddio. Cofiwch amgáu copi o dystiolaeth eich preswyliad a pherchnogaeth y car. Peidiwch ag anfon dogfennau gwreiddiol - mae llungopïau’n dderbyniol.

 

Er mwyn profi preswyliad, mae angen un o’r isod:

 • Bil y cartref 
 • Trwydded yrru
 • Llyfr pensiwn
 • Llythyr gan sefydliad cyhoeddus neu gyfreithiwr, cytundeb tenantiaeth neu lyfr rhent

 

Er mwyn profi perchnogaeth neu ddefnydd y cerbyd, rhaid darparu un o’r isod:

 • Dogfen gofrestru’r car (llyfr lòg / V5)
 • Tystysgrif yswiriant car (sy’n dangos rhif cofrestru’r car ac enw)
 • Llythyr caniatâd i ddefnyddio’r cerbyd gan y perchennog (e.e. can cwmni) 

Gwneud cais am Drwydded Flynyddol Parcio i Drigolion

Nodwch, oherwydd sefyllfa Covid-19, ni allwn dderbyn ceisiadau am drwydded parcio personol. Gwnewch gais ar-lein neu trwy'r post.


Gwneud cais am Drwydded Flynyddol Parcio i Drigolion


Neu fel arall, lawrlwythwch a chwblhewch ffurflen gais a'i dychwelyd trwy'r post gan gynnwys amlen â chyfeiriad wedi'i stampio i:

 

Cyngor Bro Morgannwg,

Yr Alpau,

Heol Chwarel yr Alpau,
Gwenfô,
CF5 6AA

 

 

Cofiwch: 

 • Un drwydded y pen y cyfeiriad 
 • Mae’n ddilys ar gyfer y stryd rydych chi’n byw ynddi a’r cerbyd a awdurdodwyd
 • Os ydych chi’n byw mewn tŷ cornel ac mae parcio i drigolion ar y ddwy stryd gyfagos, gallwch chi benderfynu pa stryd rydych chi’n dymuno parcio ynddi.

Trwydded Ymwelydd

Nodwch, oherwydd sefyllfa Covid-19, ni allwn dderbyn ceisiadau am drwydded parcio personol. Gwnewch gais ar-lein neu trwy'r post.


Gwneud cais am Drwydded Ymwelydd


Neu fel arall, lawrlwythwch a chwblhewch ffurflen gais a'i dychwelyd trwy'r post gan gynnwys amlen â chyfeiriad wedi'i stampio i:

 

Cyngor Bro Morgannwg,

Yr Alpau,

Heol Chwarel yr Alpau,
Gwenfô,
CF5 6AA

 

 

Cofiwch: 

 • Rhoddir y rhain i drigolion mewn oed neu fethedig nad sy’n berchen ar eu cerbyd eu hunain ac sy’n dibynnu ar ymwelwyr rheolaidd neu ofal
 • Rhoddir y drwydded i ymwelwyr (e.e. cynhalwyr neu berthnasau) ar gyrraedd er mwyn iddi gael ei harddangos yn y cerbyd yn ystod eu hymweliad
 • Dim ond un drwydded a roddir i bob cyfeiriad. Ni ddylai fod unrhyw fath arall o drwydded parcio i drigolion wedi’i chofrestru ar gyfer y cyfeiriad
 • Mae’r drwydded yn ddilys am flwyddyn a rhaid iddi gael ei hadnewyddu’n flynyddol.

 

Amnewid Trwydded Parcio 

Os yw’ch trwydded ar goll neu wedi cael ei dwyn neu ei difrodi, neu rydych chi’n newid eich cerbyd, ac rydych yn methu dychwelyd y drwydded parcio, gallwch wneud cais am un arall ar-lein.

 

 

Os oes angen i chi adnewyddu trwydded barcio, bydd yn rhaid i chi wneud cais eto yn llawn ar-lein neu trwy'r post..

  

Sylwer: Mae hologram ar bob trwydded, a defnyddir pin arbennig ag inc sy’n gwrthsefyll pylu a dŵr ar eu cyfer. Bydd eich trwydded yn dangos y stryd mae’r drwydded yn ddilys ynddi, yn cynnwys rhif cofrestru’r car a dyddiad diwedd y cyfnod perthnasol. Bydd unrhyw farc arall neu ymgais i niweidio’r drwydded yn dirymu’r drwydded yn awtomatig, a gall Swyddog Gorfodaeth Sifil weithredu a rhoi Rhybudd Talu Cosb (RhTC) ar y car. 

 

Mae darpariaeth trwyddedau parcio i drigolion yn eithrio datblygiadau tai newydd yn benodol, am fod disgwyl i barcio addas fod ar gael ar y safle.