Trwyddedau Parcio i Drigolion

Gallwch chi wneud cais am drwydded barcio i drigolion os ydych chi’n byw mewn stryd lle mae cynllun parcio i drigolion yn bodoli, neu gyfyngiadau amser ar barcio ac eithrio trigolion. 

 

Ni ddylai eich cerbyd fod yn fwy o uchder na 2.44m (8tr) nac yn fwy o hyd na 5.49m (18tr). 

 

Mae trwyddedau parcio i drigolion yn flynyddol ac yn ddilys tan ddiwedd y mis y’i rhoddwyd y flwyddyn ganlynol (e.e. os ydych yn gwneud cais ar 2 Ebrill 2015, bydd y drwydded yn dod i ben ar 30 Ebrill 2016). 

 

Mae darpariaeth trwyddedau parcio i drigolion yn eithrio datblygiadau tai newydd yn benodol, am fod disgwyl i barcio addas fod ar gael ar y safle.

 

Rhaid i ddeiliaid trwyddedau parcio i drigolion sicrhau bod: 

 • Y drwydded wedi’i harddangos yn amlwg yn ffenestr flaen eich cerbyd
 • Y drwydded yn ddilys a ddim wedi dod i ben
 • Rhif cofrestru’r car ac enw’r stryd yn gywir.

Mae hologram ar bob trwydded, a defnyddir pin arbennig ag inc sy’n gwrthsefyll pylu a dŵr ar eu cyfer. Bydd eich trwydded yn dangos y stryd mae’r drwydded yn ddilys ynddi, yn cynnwys rhif cofrestru’r car a dyddiad diwedd y cyfnod perthnasol. Bydd unrhyw farc arall neu ymgais i niweidio’r drwydded yn dirymu’r drwydded yn awtomatig, a gall Swyddog Gorfodaeth Sifil weithredu a rhoi Rhybudd Talu Cosb (RhTC) ar y car. 

 

Yr hyn sydd ei angen i wneud cais 

I wneud cais am drwydded, rhaid i chi ddangos tystiolaeth eich bod yn byw yn y cyfeiriad ac mai chi sy’n berchen ar y car neu’n ei ddefnyddio. Cofiwch amgáu copi o dystiolaeth eich preswyliad a pherchnogaeth y car. Peidiwch ag anfon dogfennau gwreiddiol - mae llungopïau’n dderbyniol.

 

Er mwyn profi preswyliad, mae angen un o’r isod:

 • Bil y cartref 
 • Trwydded yrru
 • Llyfr pensiwn
 • Llythyr gan sefydliad cyhoeddus neu gyfreithiwr, cytundeb tenantiaeth neu lyfr rhent

 

Er mwyn profi perchnogaeth neu ddefnydd y cerbyd, rhaid darparu un o’r isod:

 • Dogfen gofrestru’r car (llyfr lòg / V5)
 • Tystysgrif yswiriant car (sy’n dangos rhif cofrestru’r car ac enw)
 • Llythyr caniatâd i ddefnyddio’r cerbyd gan y perchennog (e.e. can cwmni) 

 

Gwneud cais am Drwydded Flynyddol Parcio i Drigolion

Nodwch, oherwydd sefyllfa Covid-19, ni allwn dderbyn ceisiadau am drwydded parcio personol. Gwnewch gais ar-lein neu trwy'r post.


Gwneud cais am Drwydded Flynyddol Parcio i Drigolion


Neu fel arall, lawrlwythwch a chwblhewch ffurflen gais a'i dychwelyd trwy'r post gan gynnwys amlen â chyfeiriad wedi'i stampio i:

 

Swyddfa’r Dociau

Subway Road

Y Barri

CF63 4RT

 

Cofiwch: 

 • Un drwydded y pen y cyfeiriad 
 • Mae’n ddilys ar gyfer y stryd rydych chi’n byw ynddi a’r cerbyd a awdurdodwyd
 • Os ydych chi’n byw mewn tŷ cornel ac mae parcio i drigolion ar y ddwy stryd gyfagos, gallwch chi benderfynu pa stryd rydych chi’n dymuno parcio ynddi.

 

 

Trwydded Ymwelydd / Cynhalydd 

Nodwch, oherwydd sefyllfa Covid-19, ni allwn dderbyn ceisiadau am drwydded parcio personol. Gwnewch gais ar-lein neu trwy'r post.


Gwneud cais am Drwydded Ymwelydd / Cynhalydd


Neu fel arall, lawrlwythwch a chwblhewch ffurflen gais a'i dychwelyd trwy'r post gan gynnwys amlen â chyfeiriad wedi'i stampio i:

 

Swyddfa’r Dociau

Subway Road 

Y Barri 

CF63 4RT  

 

Cofiwch: 

 • Rhoddir y rhain i drigolion mewn oed neu fethedig nad sy’n berchen ar eu cerbyd eu hunain ac sy’n dibynnu ar ymwelwyr rheolaidd neu ofal
 • Rhoddir y drwydded i ymwelwyr (e.e. cynhalwyr neu berthnasau) ar gyrraedd er mwyn iddi gael ei harddangos yn y cerbyd yn ystod eu hymweliad
 • Dim ond un drwydded a roddir i bob cyfeiriad. Ni ddylai fod unrhyw fath arall o drwydded parcio i drigolion wedi’i chofrestru ar gyfer y cyfeiriad
 • Mae’r drwydded yn ddilys am flwyddyn a rhaid iddi gael ei hadnewyddu’n flynyddol.

 

 

Trwyddedau Parcio Dros Dro 

Nodwch, oherwydd sefyllfa Covid-19, ni allwn dderbyn ceisiadau am drwydded parcio personol. Gwnewch gais ar-lein neu trwy'r post.


Gwneud cais am Drwyddedau Parcio Dros Dro


Neu fel arall, lawrlwythwch a chwblhewch ffurflen gais a'i dychwelyd trwy'r post gan gynnwys amlen â chyfeiriad wedi'i stampio i:

 

Swyddfa’r Dociau

Subway Road 

Y Barri 

CF63 4RT 

 

 • Rhoddir i ymwelwyr sy’n preswylio dros dro mewn cartref (e.e. yn ymweld â’r teulu neu ffrindiau sy’n aros dros dro). Nid ar gyfer ffrindiau sy’n picio draw neu’n cymudo y caiff ei rhoi.
 • Gellir rhoi trwydded dros dro am isafswm o 3 diwrnod hyd at fis ar yr hiraf. Dim ond hyd at uchafswm o dair gwaith o’r bron ar gyfer pob cerbyd / cyfeiriad ymweld y caiff ei rhoi.
 • Ni allwn ni roi’r trwyddedau dro ar ôl tro, am y byddai’n gosod cynsail ac yn agored i gamddefnydd o’r system, yn ogystal â defnyddio llefydd parcio trigolion tymor hir sydd eu hangen nhw bob dydd.

 

 

Amnewid Trwydded Parcio 

Os yw’ch trwydded ar goll neu wedi cael ei dwyn neu ei difrodi, neu rydych chi’n newid eich cerbyd, ac rydych yn methu dychwelyd y drwydded parcio, gallwch wneud cais am un arall ar-lein. Os oes angen i chi adnewyddu trwydded barcio, bydd yn rhaid i chi wneud cais eto yn llawn ar-lein neu trwy'r post..

  

Cyfyngiadau 

Un drwydded y pen y cyfeiriad (defnydd preswyl yn unig, nid i ddefnyddwyr busnes). 

 

Os ydych chi’n berchen ar fwy nag un cerbyd, rhaid i chi nodi pa un rydych chi’n dymuno defnyddio’r drwydded ar ei gyfer. Mae’r drefn bresennol yn caniatáu i drigolion gael un drwydded am un car yn un cyfeiriad, sy’n arfer deg a chyson i roi cyfle cyfartal i’r holl drigolion ddod o hyd i le i barcio. 

 

Mae’r Cyngor yn derbyn nifer o geisiadau am drwyddedau parcio. Fodd bynnag, os oes gan un o’r trigolion gar personol a char cwmni, er enghraifft, bydd yn rhaid iddynt ddewis pa gar fydd yn cael y drwydded. Petaem yn rhoi dwy neu ragor o drwyddedau i un o’r trigolion, buan iawn y byddai’r llefydd parcio’n cael eu llenwi, a gallwch chi ddeall, mae’n siŵr, pam na fyddai hyn yn deg.Mae’n fwriad gennym i adolygu’r drefn yn y dyfodol i weld a oes angen gwneud newidiadau i fireinio hyblygrwydd a thegwch y cynllun i’r trigolion dan sylw. Gallai’r adolygiad hwn gynnwys ystyried gwahanol fathau o drwyddedau neu gyflwyno parcio parth fel rhai o’r awdurdodau lleol cyfagos.

 

Byddwch chi’n ymwybodol nad yw’r Cyngor yn codi tâl am barcio i drigolion, ond yn sicr, bydd y mater hwn yn cael ei drafod mewn unrhyw adolygiad yn y dyfodol.