Prisiau Meysydd Parcio’r Arfordir 

Cyngor Bro Morgannwg sy’n gyfrifol am gasglu taliadau mewn nifer o feysydd parcio ar yr arfordir

 

Mae prisiau dyddiol yn gymwys yn y meysydd parcio isod. Gall cerbydau sy’n arddangos bathodyn anabledd dilys barcio’n rhad ac am ddim. Mae'r prisiau yma yn gymwys trwy'r flwyddyn*, 8:00am - 11:00pm dydd Llun i ddydd Sul, yn cynnwys Gwyliau'r Banc.

 

*Newid dros dro i oriau agor* - Mae maes parcio Glan y môr yn Aberogwr ar agor rhwng 8:00am ac 8:00pm. Dim mynediad i'r maes parcio ar ôl 7.00pm.

 

 

Talu ag Arian Parod (Dim papur)

Nid yw’r holl beiriannau Talu ac Arddangos ym Mro Morgannwg yn derbyn arian papur. Sicrhewch eich bod yn rhoi'r arian cywir gan nad yw'r peiriannau parcio yn rhoi newid.

 

 • Rhowch Rif Cofrestru’ch Cerbyd 

 • Rhowch yr arian i mewn am y cyfnod parcio

 • Pwyswch y Botwm Gwyrdd am y tocyn, a rhowch y tocyn wyneb i fyny ar y dashfwrdd

Talu drwy Decst

Rhaid cofrestru i ddefnyddio’r gwasanaeth Talu â Ffôn. 

 

Cofrestrwch Ar-lein

 

Ar ôl cofrestru, anfonwch y canlynol i:

 • 01446509750
 • Rhif lleoliad yn y maes parcio

 • Hyd y cyfnod parcio (mewn munudau)

 • Cod diogelwch 3 digid ar eich cerdyn talu

Talu â Ffôn

Rhaid cofrestru i ddefnyddio’r gwasanaeth Talu â Ffôn. 

 

Cofrestrwch Ar-lein

 

Ar ôl i chi gofrestru gallwch ffonio’r rhif isod a dyfynnu’r rhif lleoliad (Gwelir hyn ar ochr y peiriannau parcio): 

 • 01446509750

Talu drwy App Ffôn Clyfar

Gallwch lawrlwytho’r apps hyn a chofrestru cyn mynd i’r maes parcio.

 • Cod diogelwch 3 digid ar eich cerdyn talu

   

 • Cofrestrwch eich gwybodaeth, gan gynnwys eich cerbyd a manylion cerdyn talu.

 • Dewiswch leoliad a hyd eich arhosiad i gadarnhau

 

 

Meysydd Parcio Arfordirol y Barri

Haf (15 Mawrth tan 30 Medi)

08:00awr - 16:00awr

Prisiau Meysydd Parcio'r Arfordir
 Lleoliad Pris 1 Pris 2 Pris 3 Pris 4
Heol Harbwr (Prif), Ynys Y Barri Ceir - hyd at 1 awr: £1.00 Ceir - Dros 1 awr, £6.00 Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £12.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Heol Harbwr (gorlif), Ynys Y Barri Ceir - hyd at 1 awr: £1.00 Ceir - Dros 1 awr, £6.00 Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £12.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Nell's Point, Ynys Y Barri Ceir - hyd at 1 awr: £1.00 Ceir - Dros 1 awr, £6.00  Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £12.00  Anabl/ Beic modur unigol: am ddim

 

 

16:01awr tan 23:00awr

Prisiau Meysydd Parcio'r Arfordir
 Lleoliad Pris 1 Pris 2 Pris 3 Pris 4
Heol Harbwr (Prif), Ynys Y Barri Ceir - hyd at 1 awr: £1.00  Ceir -  dros 1 awr : £3.00 Bws/ bws moethus (trwy'r noswaith): £6.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Heol Harbwr (gorlif), Ynys Y Barri Ceir - hyd at 1 awr: £1.00  CCeir -  dros 1 awr : £3.00 Bws/ bws moethus (trwy'r noswaith): £6.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Nell's Point, Ynys Y Barri Ceir - hyd at 1 awr: £1.00  Ceir -  dros 1 awr : £3.00 Bws/ bws moethus (trwy'r noswaith): £6.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim

 

 

 

Gaeaf (1 Hydref tan 14 Mawrth)

Prisiau Meysydd Parcio'r Arfordir
 Lleoliad Pris 1 Pris 2 Pris 3 Pris 4
Heol Harbwr (Prif), Ynys Y Barri Ceir - hyd at 1 awr: £1.00  Ceir -  dros 1 awr : £3.00 Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £6.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Heol Harbwr (gorlif), Ynys Y Barri Ceir - hyd at 1 awr: £1.00  Ceir -  dros 1 awr : £3.00 Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £6.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Nell's Point, Ynys Y Barri Ceir - hyd at 1 awr: £1.00  Ceir -  dros 1 awr : £3.00 Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £6.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim

 

 

Meysydd Parcio Arfordirol Southerndown ac Aberogwr

Drwy gydol y flwyddyn

08:00awr - 16:00awr

Prisiau Meysydd Parcio'r Arfordir
 Lleoliad Pris 1 Pris 2 Pris 3 Pris 4
Cymlau, Southerndown Ceir - hyd at 1 awr: £1.00 Ceir - Dros 1 awr, £6.00  Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £12.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Brig-Y-Don, Southerndown  Ceir - hyd at 1 awr: £1.00  Ceir - Dros 1 awr, £6.00 Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £12.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Rivermouth, Aberogwr Ceir - hyd at 1 awr: £1.00 Ceir - Dros 1 awr, £6.00 Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £12.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim

 

 

16:01awr tan 23:00awr

Prisiau Meysydd Parcio'r Arfordir
 Lleoliad Pris 1 Pris 2 Pris 3 Pris 4
Cymlau, Southerndown Ceir - hyd at 1 awr: £1.00  Ceir -  dros 1 awr : £3.00 Bws/ bws moethus (trwy'r noswaith): £6.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Brig-Y-Don, Southerndown  Ceir - hyd at 1 awr: £1.00  Ceir -  dros 1 awr : £3.00 Bws/ bws moethus (trwy'r noswaith): £6.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Rivermouth, Aberogwr Ceir - hyd at 1 awr: £1.00  Ceir -  dros 1 awr : £3.00 Bws/ bws moethus (trwy'r noswaith): £6.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim 

 

  

 

Hysbysiad Cosb 

Dylid parcio cerbydau yn unol â’r gorchymyn parcio cyfredol. 

Mae copi ar gael i’w archwilio ar eich cais. O fethu â chydymffurfio â’r telerau ac amodau isod, gellid cyhoeddi:

 •  Hysbysiad Tâl Cosb (hyd at £70) neu Hysbysiad o Fwriad i Erlyn gan swyddogion gorfodaeth ddinesig Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr neu
 • Hysbysiad Cosb Penodedig gan Heddlu De Cymru. 

 

Telerau ac Amodau

Gellid cyhoeddi Hysbysiad Tâl Cosb, Hysbysiad Bwriad i Erlyn neu Hysbysiad Cosb Penodedig os yw:


a) Cerbyd yn parcio heb arddangos tocyn talu a pharcio dilys na Bathodyn Glas.

b) Cerbyd ddim wedi’i barcio o fewn ffiniau cilfach parcio, neu os yw’n achosi rhwystr.

c) Cerbyd wedi’i barcio mewn cilfach a ddynodir i bobl ag anabledd heb arddangos Bathodyn Glas dilys. 

 

Dylai gyrwyr nodi’r wybodaeth isod yn ogystal:

 1. Ni ellir trosglwyddo tocynnau.
 2. Rhaid prynu tocyn dilys a’i adael y tu mewn i’r cerbyd mewn man lle gall y dyddiad a’r amserau cyrraedd a gadael gael eu gweld yn glir gan swyddogion gorfodaeth o’r tu allan i flaen y cerbyd.
 3. Gwiriwch fod eich tocyn wedi’i arddangos yn glir cyn i chi adael y cerbyd.
 4. Y gyrrwr sy’n gyfrifol am sicrhau bod y tocyn yn weladwy yn y modd hwn drwy gydol y cyfnod mae’r cerbyd wedi’i barcio yn y gilfach.
 5. Mae pob tocyn a brynir yn ddilys ar gyfer y diwrnod y’i prynwyd yn unig.
 6. Ni chaniateir gwersylla dros nos (mewn pabell na fan wersylla), coginio na chynnau tân / barbeciw ar unrhyw adeg.
 7. Ni ddylid parcio unrhyw gerbyd y tu hwnt i’r rhes o gerrig sy’n sefyll ym maes parcio Rivermouth.
 8. O fethu â chydymffurfio â’r telerau ac amodau uchod, gellid cyhoeddi Hysbysiad Tâl Cosb neu Hysbysiad o Fwriad i Erlyn gan swyddogion gorfodaeth dinesig Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr, neu Hysbysiad Cosb Penodedig gan Heddlu De Cymru.

 

Nid yw’r Cyngor, ei weision na’i asiantau’n gyfrifol am unrhyw golled neu niwed, sut bynnag yr achosir hyn i berson neu gerbyd, yn cynnwys ei ategolion a’i gynnwys, wrth fynd i mewn i’r maes parcio, yn y maes parcio nac wrth adael.