Cost of Living Support Icon

Cynlluniau Parcio i Breswylwyr

Gellir cyflwyno cynlluniau parcio i breswylwyr mewn strydoedd pan fo lefelau parcio yn uchel i alluogi preswylwyr a’u hymwelwyr barcio o fewn cyrraedd rhesymol i’w cartrefi.

 

 

Gwybodaeth gyffredinol a Meini Prawf

Darperir cynlluniau parcio preswylwyr ar strydoedd lle nad oes gan y rhan fwyaf o breswylwyr ddewis arall ond parcio eu cerbydau ar stryd ‐ a lle mae'r stryd yn destun parcio trwm gan bobl nad ydynt yn breswylwyr, fel siopwyr, cymudwyr neu ymwelwyr â chyfleusterau cyhoeddus

 

Fel arfer, bydd y Cyngor yn ystyried cynlluniau parcio preswylwyr safonol  yn ôl y meini prawf gweithredol isod neu fel y nodir yn y Polisi Rheoli Parcio I Breswylwyr.

 

 

  • Caiff ceisiadau am gynlluniau parcio i breswylwyr eu hasesu ar sail yr amodau parcio yn ystod wythnos nodweddiadol. 

  • Ar ôl derbyn cais am gynllun parcio preswylwyr, rhaid i lefel y parcio ar gyfartaledd gyrraedd neu ragori ar 75% o’r gofod parcio sydd ar gael.  

  • Gan ddibynnu ar amgylchiadau a lleoliadau penodol, gellir cynnal arolygon yn ôl yr angen i werthuso nifer y mannau parcio sydd ar gael.

  • Os cyrhaeddir 75% o’r gofod parcio, bydd angen cynnal ymgynghoriad â thrigolion lleol a chynghorwyr wardiau i ganfod a oes cefnogaeth gyffredinol i gyflwyno cynllun.

  • Os oes digon o gefnogaeth, yna bydd cynllun manwl yn cael ei gynllunio ar gyfer ymgynghori pellach. 

 

 

 Os bodlonir y meini prawf uchod, cynhelir ymgynghoriad ffurfiol yn unol â’r  ddeddfwriaeth briodol gan gynnwys 'Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984' a'Rheoliadau Gorchmynion Traffig (Gweithdrefn) Awdurdodau Lleol (Cymru aLloegr) 1996' ac, os yw'n briodol, y cynllun i’w gyflwyno. 

 

Os hoffech i'ch stryd gael ei hystyried ar gyfer cynllun parcio i breswylwyr e-bostiwch

Neu fel arall, postiwch eich cais i: 

 

Rheolwr Gweithredol Peirianneg

Yr Alpau

Gwenfô

CF5 6AA.