Cynlluniau Diogelwch y Ffordd

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gweithredu i wella diogelwch y ffordd mewn ardaloedd trafferthus drwy gynllunio croesfannau a darparu ffyrdd diogel ar gyfer ysgolion a chymunedau

 

Nod adran diogelwch y ffordd yw meithrin amgylchiadau diogelach i holl ddefnyddwyr y ffyrdd. Mae archwiliadau’n cael eu cynnal ar safleoedd ledled y Fro lle mae cofnod o wrthdrawiadau gwael, er mwyn nodi achosion cyfrannol posib o ran nodweddion y briffordd. Yn sgil dadansoddi data ar safle gwrthdrawiadau, gellid gweithredu cynlluniau peirianegol diogelwch y ffordd i’w hyrwyddo, eu cynllunio a’u gosod, i leihau nifer y damweiniau yn y dyfodol.

 

 

Rydyn ni’n cynnig ystod eang o wasanaethau archwilio diogelwch y ffordd i ddatblygwyr sy’n newid strwythur y briffordd. Mae proses yr archwiliad diogelwch yn sicrhau bod unrhyw newidiadau a wneir i’r briffordd yn ddiogel, ac na fyddant yn cynyddu’r risg i ddefnyddwyr y ffyrdd dan sylw. 

 

Road safety signs and marking

Ffyrdd Diogel mewn Cymunedau

Gall gweithgareddau Cynllun Ffyrdd Diogel mewn Cymunedau gynnwys darparu lloches ganolog i gerddwyr, culhau ffordd, gwella palmentydd a llwybrau troed, a datblygu lonydd seiclo ac adnoddau ychwanegol megis mannau parcio beic.

 

Gall cymunedau lleol, ysgolion neu unrhyw grŵp arall gynnig cynlluniau teithio sy’n dynodi problemau sy’n ymwneud â diogelwch y ffordd a theithio cynaliadwy fel ei gilydd.

 

Bydd lladmerydd y Cynllun Teithio yn y gymuned yn llunio cynllun ac yn ei gyflwyno i uned ddiogelwch y Cyngor, a fydd yn asesu’r Cynllun yn unol â gofynion unrhyw grant.

 

Bydd y cynigion yn cael eu hasesu fel rhan o’r cais Ffyrdd Diogel mewn Cymunedau fydd yn mynd at Lywodraeth Cymru.

 

 

Os oes gennych bryderon am lain benodol o unrhyw heol, cysylltwch â ni er mwyn i ni ei harchwilio.