Cost of Living Support Icon

Man Croesi Cerbydau 

Mae adran 184 Deddf Priffyrdd 1980 yn gosod cyfrifoldebau ar feddianwyr safleoedd sy'n ffinio â phriffyrdd a fabwysiadwyd ac yn rhoi pwerau i awdurdodau lleol dros adeiladu mannau croesi i gerbydau lle mae symudiadau o'r fath yn digwydd yn rheolaidd.

 

Mae'n parhau i fod yn anghyfreithlon croesi'r palmant heb gael y caniatâd angenrheidiol yn gyntaf ar gyfer troedffordd a chwrbyn isel neu fan croesi a adeiladwyd yn briodol ac y gall ymdopi â llwyth cerbydau.  Mae angen i leoliad mannau croesi o'r fath fod yn rhesymol ddiogel ac ni ddylai mannau croesi'r droedffordd achosi difrod i haenau palmentydd a chyrbau. 

 pavement damage 1 (3)

Mae angen rheoli er mwyn atal difrod i'r droedffordd neu'r llain ymyl a sicrhau, cyn belled ag y bo modd, fynediad diogel i mewn ac allan o'r safle. 

 

Mae angen caniatâd cynllunio pan fydd unrhyw gyfeiriad sy'n ymwneud â chais am groesfan cerbyd wedi'i leoli ar ffordd ddosbarth neu o fewn ardal gadwraeth.

 

Ffioedd

Tramwyfa Newydd: £262 (2024/25) 

Lledu Tramwyfa Gyfredol: £262 (2024/25) 

 

Gwneud Cais am Ganiatâd i Agor ar i Briffordd Gyhoeddus

Gellir cael rhagor o wybodaeth.