Cost of Living Support Icon

Llywodraethwyr 

Mae’r Uned Cymorth i Lywodraethwyr wedi’i lleoli yn y Swyddfeydd Dinesig yn y Barri

 

Gwirfoddolwyr yw llywodraethwyr, ac maent yn cydweithio’n glòs â Phenaethiaid a staff ysgolion fel rhan o’r strwythur arweinyddiaeth a rheoli cyffredinol. Mae corff y llywodraethwyr yn helpu i lywodraethu fframwaith yr ysgol, a’r Pennaeth sy’n gyfrifol am y gwaith rheoli bob dydd.

 

Ar y cyd, nhw sy’n gyfrifol am reoli cyllideb yr ysgol, recriwtio staff, meithrin cysylltiadau â rhieni a’r gymuned a hyrwyddo safonau uchel o gyrhaeddiad addysgiadol. Nod yr Uned Cefnogi Llywodraethwyr yw cydweithio â llywodraethwyr yn y Fro i gefnogi ac annog rheolaeth effeithlon, drwy ddarparu gwybodaeth, cyngor a hyfforddiant i ddiwallu anghenion y cyrff llywodraethu.

 

Hyfforddiant Llywodraethwyr - Cyfleoedd Rhithwir

Cynhelir holl hyfforddiant llywodraethwyr yn rhithwir ar hyn o bryd ac mae manylion yr holl gyfleoedd sydd ar gael yn cael eu he-bostio’n uniongyrchol i bob llywodraethwr, a gellir eu gweld ar-lein:

 

Gellir cael manylion drwy e-bostio’r Uned Cymorth Llywodraethwyr yn governors@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Uned Cefnogi Llywodraethwyr

  • Cynghori ar faterion sy'n ymwneud â rheolaeth yr ysgol a phrosesai’r corff llywodraethol
  • Amserlenni cynllun hyfforddiant bob tymor i lywodraethwyr a chlercod
  • Cydlynu trefniadau ar gyfer ethol llywodraethwyr
  • Cynnal cronfa ddata llywodraethwyr
  • Cynhyrchu cylchlythyr bob tymor
  • Cynhyrchu cyfres o gyhoeddiadau ‘Canllawiau i Lywodraethwyr’
  • Diweddaru cyrff llywodraethol ar fentrau cyfredol lleol a chenedlaethol yn gyson
  • Cynnal sesiynau Briffio a Diweddariadau Addysg ar gyfer Cadeiryddion/Is-gadeiryddion cyrff llywodraethol yn y Fro
  • Cyd-drefnu Cynhadledd Flynyddol Consortiwm y Llywodraethwyr
  • Cefnogi Cymdeithas Llwodraethwyr Ysgolion y Fro

Lleoedd gwag ar gyfer Llywodraethwyr ALI 

Gwahoddir ceisiadau gan y rhai sy'n dymuno cael eu hystyried gan y Panel Cynghori priodol ar gyfer rolau gwag presennol Llywodraethwyr. Mae'r Cod Ymarfer ar Gysylltiadau AALl-Ysgol yn nodi y dylai llywodraethwyr ALl gael eu penodi ar sail y sgiliau a'r profiad y gallent eu cyfrannu at gorff llywodraethu ysgol.

 

Lleoedd gwag ar gyfer Llywodraethwyr ALI

 

Cynllun Hyfforddiant Llywodraethwyr

Mae hyfforddiant yn hanfodol wrth gefnogi llywodraethwyr unigol i ddod yn fwy effeithlon, a thrwy hynny, yn cryfhau’r corff llywodraethol cyfan yn y pen draw.

 

Mae’r Uned Cefnogi Llywodraethwyr wedi ymrwymo i sicrhau bod cynllun hyfforddiant o safon yn cael ei ddarparu er mwyn galluogi cyrff llywodraethol i gyflawni eu swyddogaethau’n effeithlon. Rydyn ni wedi paratoi cynllun drwy ddilyn datblygiadau mewn rheolaeth ysgolion ac anghenion hyfforddi llywodraethwyr, a chynnig cyrsiau newydd yn ôl yr angen. Mae’r Uned hefyd yn adolygu ei gynllun hyfforddiant yn rheolaidd er mwyn sicrhau ei fod yn berthnasol ac yn diwallu anghenion y llywodraethwyr.

 

Mae pwysau cynyddol parhaus ar ysgolion erbyn hyn i ddangos cynnydd cyson. Mae hyn yn golygu bod angen i bib llywodraethwr, waeth pa mor brofiadol, barhau i fod yn rhan hanfodol o gyrraedd a chynnal y safonau uchaf.

 

Rydym yn argymell yn gryf y dylai pob llywodraethwr, waeth pa mor brofiadol, fynd ar gyrsiau hyfforddi i wella eu heffeithlonrwydd ac i ddysgu am y datblygiadau diweddaraf a allai fod yn berthnasol i’w hysgol nhw a’u swyddogaethau fel llywodraethwyr. Mae hyn yn arbennig o wir yn achos y cwrs cyflwyno; rydyn ni’n argymell i bob llywodraethwr fynd ar y cwrs cyflwyno.

 

Mae hyfforddiant yn eitem reolaidd ar agendâu cyfarfodydd llawn cyrff llywodraethol. Mae hyfforddiant yn cynnig cyfle i rannu gwybodaeth a syniadau sydd wedi codi yn sgil y cwrs, ac i adolygu hyfforddiant yn y dyfodol ac anghenion datblygu fel y cânt eu blaenoriaethu gan y corff llywodraethol. 

 

Cynllun Hyfforddi Llywodraethwyr yn y Fro

Mae’r Uned Cefnogi Llywodraethwyr yn dosbarthu cynllun hyfforddiant i bob llywodraethwr yn y Fro ar ddechrau pob tymor drwy e-bost, neu’n anfon copi caled A4 at y llywodraethwyr ar eu cais. Wedi hynny, mae’r Uned yn anfon nodyn atgoffa at lywodraethwyr i amlygu’r sesiynau hyfforddiant nesaf. 

 

  

Nodyn pwysig parthed cofrestru ar gyrsiau hyfforddi llywodraethwyr

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru ar gyfer yr holl gyrsiau yr hoffech eu mynychu.  Mae cofrestru yn ein galluogi i wneud yr holl drefniadau angenrheidiol ar gyfer pob sesiwn hyfforddi.  Mae hefyd yn sicrhau ein bod yn gallu cysylltu â'r holl fynychwyr ymlaen llaw os bydd cwrs yn cael ei ohirio oherwydd amgylchiadau annisgwyl.

 

 

Cofrestru ar gwrs

Gallwch gofrestru ar unrhyw gwrs drwy gysylltu â ni:

 

Bydd pob e-bost yn cael ei gydnabod a byddwch hefyd yn derbyn e-bost atgoffa gyda dolen mynediad ar-lein 1-2 diwrnod cyn y cwrs. 


Mae'r holl gyrsiau yn cael eu cynnal yn rhithiol ar hyn o bryd, oni nodir yn wahanol. 


Cliciwch ar ddolen llyfryn isod am fanylion hyfforddiant llywodraethwyr y tymor hwn, gan gynnwys dolenni i'n ffurflen archebu ar-lein

 

Bro Morgannwg Rhaglen Hyfforddi llywodraethwyr Gwanwyn 2024

 

Datblygu ein gwasanaethau 

Mae’r Uned Cefnogi Llywodraethwyr wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel sy’n gofalu am, ac yn cefnogi, anghenion datblygu llywodraethwyr y Fro ac yn galluogi cyrff llywodraethol i gyfrannu at wella’r ysgol i’w gallu eithaf.

 

Rydyn ni’n datblygu’n barhaus, ac rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi. Buasem yn croesawu unrhyw sylwadau, syniadau neu awgrymiadau sydd gennych a allai fod o help i ni wella ein gwasanaeth. Os hoffech chi dynnu sylw at unrhyw beth, croeso i chi gysylltu â ni.

 

Gallwch gysylltu a Chymorth i Lywodraethwyr ar 01446 709106/709107

governors@valeofglamorgan.gov.uk