Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Llywodraethwyr 

Mae’r Uned Cymorth i Lywodraethwyr wedi’i lleoli yn y Swyddfeydd Dinesig yn y Barri

 

Gwirfoddolwyr yw llywodraethwyr, ac maent yn cydweithio’n glòs â Phenaethiaid a staff ysgolion fel rhan o’r strwythur arweinyddiaeth a rheoli cyffredinol. Mae corff y llywodraethwyr yn helpu i lywodraethu fframwaith yr ysgol, a’r Pennaeth sy’n gyfrifol am y gwaith rheoli bob dydd.

 

Ar y cyd, nhw sy’n gyfrifol am reoli cyllideb yr ysgol, recriwtio staff, meithrin cysylltiadau â rhieni a’r gymuned a hyrwyddo safonau uchel o gyrhaeddiad addysgiadol. Nod yr Uned Cefnogi Llywodraethwyr yw cydweithio â llywodraethwyr yn y Fro i gefnogi ac annog rheolaeth effeithlon, drwy ddarparu gwybodaeth, cyngor a hyfforddiant i ddiwallu anghenion y cyrff llywodraethu.

 

Hyfforddiant Llywodraethwyr - Cyfleoedd Rhithwir

Cynhelir holl hyfforddiant llywodraethwyr yn rhithwir ar hyn o bryd ac mae manylion yr holl gyfleoedd sydd ar gael yn cael eu he-bostio’n uniongyrchol i bob llywodraethwr, a gellir eu gweld ar-lein:

 

Hyfforddiant Llywodraethwyr - Cyfleoedd Rhithwir

 

Gellir cael manylion drwy e-bostio’r Uned Cymorth Llywodraethwyr yn governors@valeofglamorgan.gov.uk

 

Swyddi Gwag ar gyfer Glerc ar Gyrff Llywodraethu

 

Dyddiad cau: Agored

 

Uned Cefnogi Llywodraethwyr

  • Cynghori ar faterion sy'n ymwneud â rheolaeth yr ysgol a phrosesai’r corff llywodraethol
  • Amserlenni cynllun hyfforddiant bob tymor i lywodraethwyr a chlercod
  • Cydlynu trefniadau ar gyfer ethol llywodraethwyr
  • Cynnal cronfa ddata llywodraethwyr
  • Cynhyrchu cylchlythyr bob tymor
  • Cynhyrchu cyfres o gyhoeddiadau ‘Canllawiau i Lywodraethwyr’
  • Diweddaru cyrff llywodraethol ar fentrau cyfredol lleol a chenedlaethol yn gyson
  • Cynnal sesiynau Briffio a Diweddariadau Addysg ar gyfer Cadeiryddion/Is-gadeiryddion cyrff llywodraethol yn y Fro
  • Cyd-drefnu Cynhadledd Flynyddol Consortiwm y Llywodraethwyr
  • Cefnogi Cymdeithas Llwodraethwyr Ysgolion y Fro

Swyddi Gwag ar gyfer Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol

Gwahoddir ceisiadau gan y sawl sy’n dymuno cael eu hystyried ar gyfer swyddi gwag Llywodraethwyr gan y Panel Ymgynghorol perthnasol. Mae Cod Ymarfer Perthynas yr Awdurdod Addysg Lleol â’r Ysgol yn datgan y dylid penodi llywodraethwyr gan yr Awdurdod ar sail y sgiliau a’r profiad y gallant eu cyfrannu at gorff llywodraethol ysgolion. 

 

Swyddi Gwag Llywodraethwyr

 

Cynllun Hyfforddiant Llywodraethwyr

Mae hyfforddiant yn hanfodol wrth gefnogi llywodraethwyr unigol i ddod yn fwy effeithlon, a thrwy hynny, yn cryfhau’r corff llywodraethol cyfan yn y pen draw.

 

Mae’r Uned Cefnogi Llywodraethwyr wedi ymrwymo i sicrhau bod cynllun hyfforddiant o safon yn cael ei ddarparu er mwyn galluogi cyrff llywodraethol i gyflawni eu swyddogaethau’n effeithlon. Rydyn ni wedi paratoi cynllun drwy ddilyn datblygiadau mewn rheolaeth ysgolion ac anghenion hyfforddi llywodraethwyr, a chynnig cyrsiau newydd yn ôl yr angen. Mae’r Uned hefyd yn adolygu ei gynllun hyfforddiant yn rheolaidd er mwyn sicrhau ei fod yn berthnasol ac yn diwallu anghenion y llywodraethwyr.

 

Mae pwysau cynyddol parhaus ar ysgolion erbyn hyn i ddangos cynnydd cyson. Mae hyn yn golygu bod angen i bib llywodraethwr, waeth pa mor brofiadol, barhau i fod yn rhan hanfodol o gyrraedd a chynnal y safonau uchaf.

 

Rydym yn argymell yn gryf y dylai pob llywodraethwr, waeth pa mor brofiadol, fynd ar gyrsiau hyfforddi i wella eu heffeithlonrwydd ac i ddysgu am y datblygiadau diweddaraf a allai fod yn berthnasol i’w hysgol nhw a’u swyddogaethau fel llywodraethwyr. Mae hyn yn arbennig o wir yn achos y cwrs cyflwyno; rydyn ni’n argymell i bob llywodraethwr fynd ar y cwrs cyflwyno.

 

Mae hyfforddiant yn eitem reolaidd ar agendâu cyfarfodydd llawn cyrff llywodraethol. Mae hyfforddiant yn cynnig cyfle i rannu gwybodaeth a syniadau sydd wedi codi yn sgil y cwrs, ac i adolygu hyfforddiant yn y dyfodol ac anghenion datblygu fel y cânt eu blaenoriaethu gan y corff llywodraethol. 

 

Cynllun Hyfforddi Llywodraethwyr yn y Fro

Mae’r Uned Cefnogi Llywodraethwyr yn dosbarthu cynllun hyfforddiant i bob llywodraethwr yn y Fro ar ddechrau pob tymor drwy e-bost, neu’n anfon copi caled A4 at y llywodraethwyr ar eu cais. Wedi hynny, mae’r Uned yn anfon nodyn atgoffa at lywodraethwyr i amlygu’r sesiynau hyfforddiant nesaf. 

 

  

Nodyn pwysig parthed cofrestru ar gyrsiau hyfforddi llywodraethwyr

Genwch yn siŵr eich bod yn cofrestru ar bob cwrs rydych yn dymuno mynd iddo. Mae’r broses o gofrestru’n golygu y gallwn ni wneud yr holl drefniadau arlwyo, eistedd a chopïo priodol ar gyfer pob sesiwn hyfforddi. Mae hefyd yn golygu y gallwn gysylltu â phawb sydd i fod ar y cwrs petai’n cael ei ohirio am resymau na ellid mo’u rhagweld, er mai anaml iawn mae hyn yn digwydd.

 

 

Cofrestru ar gwrs

Gallwch gofrestru ar unrhyw gwrs drwy gysylltu â ni:

Bydd pob e-bost yn cael ei gydnabod, a byddwch chi’n derbyn neges atgoffa wythnos i 10 diwrnod cyn pob cwrs. 

 

Datblygu ein gwasanaethau 

Mae’r Uned Cefnogi Llywodraethwyr wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel sy’n gofalu am, ac yn cefnogi, anghenion datblygu llywodraethwyr y Fro ac yn galluogi cyrff llywodraethol i gyfrannu at wella’r ysgol i’w gallu eithaf.

 

Rydyn ni’n datblygu’n barhaus, ac rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi. Buasem yn croesawu unrhyw sylwadau, syniadau neu awgrymiadau sydd gennych a allai fod o help i ni wella ein gwasanaeth. Os hoffech chi dynnu sylw at unrhyw beth, croeso i chi gysylltu â ni.

 

 

John Sparks, Pennaeth Cefnogi Llywodraethwyr

Cyngor Bro Morgannwg

Uned Cefnogi Llywodraethwyr

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holltwn

Y Barri

CF63 4RU

 

 

 

Janine Hoare

Cyngor Bro Morgannwg

Uned Cefnogi Llywodraethwyr

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holltwn

Y Barri

CF63 4RU

 


Jeremy Morgan

Cyngor Bro Morgannwg

Uned Cefnogi Llywodraethwyr

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holltwn

Y Barri

CF63 4RU