Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol (ALl) – Gwanwyn 2023

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth y rhai yr hoffent gael eu hystyried ar gyfer y swyddi presennol i lywodraethwyr ysgol yr Awdurdod Lleol (ALl).  Bydd y Panel Penodi Llywodraethwyr ALl yn ystyried y ceisiadau ar sail y cyfraniad y mae modd i ymgeiswyr ei wneud i ysgol o ran eu sgiliau a'u profiad.


Mae'r ffactorau a ystyrir yn cynnwys: 

 • Profiad fel llywodraethwr ysgol effeithiol, a fesurir yn ôl y ffaith eu bod yn meddu ar sgiliau, gwybodaeth a phrofiad perthnasol gan gynnwys sgiliau sy'n cyfateb gyda sialensiau'r ysgol unigol
 • Y cyfraniad a wnaethpwyd yn ystod y cyfnod o gyflawni'r rôl a'r ffaith eu bod wedi mynychu'n rheolaidd
 • Dymuniad gwirioneddol i helpu i wella safonau addysg yn yr ysgol mewn partneriaeth gyda'r pennaeth a gweddill y corff llywodraethu
 • Gwybodaeth am y gymuned y mae’r ysgol wedi'i lleoli ynddi, a diddordeb ynddi.
 • Gwybodaeth am faterion addysg modern
 • Ymrwymiad i fynychu cyfarfodydd llawn y corff lywodraethu yn rheolaidd, yn ogystal â chyfarfodydd unrhyw bwyllgorau'r corff llywodraethu y byddant yn cael eu hethol i fod yn aelodau ohonynt
 • Ymrwymiad i fynychu cyrsiau hyfforddi i lywodraethwyr er mwyn diweddaru eu sgiliau a'u gwybodaeth, er mwyn gwella eu gallu eu heffeithiolrwydd fel llywodraethwr

 

Mae swyddi ar gael i lywodraethwyr ar hyn o bryd yn yr ysgolion canlynol: 

 • Ysgol Gynradd Cogan

 • Ysgol Gynradd Colcot

 • Ysgol Gyfun y Bont-faen

 • Ysgol Gynradd Dinas Powys

 • Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Gwenfo

 • Ysgol Gynradd Holton

 • Ysgol Gynradd Llangan

 • Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llansanwyr

 • Ysgol Llanilltud Fawr

 • Ysgol Gynradd Romilly

 • Ysgol Gynradd South Point

 • Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Saint Andras

 • Ysgol Gynradd Santes Helen

 • Ysgol Gynradd Illtud Sant

 • Ysgol Gynradd Sant Joseff

 • Ysgol Gynradd Sili

 • Ysgol Gynradd Fictoria

 • Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Wig a Marcroes

 • Y Bont Faen Primary

 • Ysgol Iolo Morganwg

 • Ysgol Pen y Garth

 

Os ydych yn teimlo y gallwch fodloni'r meini prawf uchod a bod gennych ddiddordeb mewn cael eich ystyried fel llywodraethwr ALl yn un o'r ysgolion uchod, llenwch y ffurflen gais a'r gofrestr sgiliau a'u dychwelyd i Jeremy Morgan yn governors@valeofglamorgan.gov.uk.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Jeremy Morgan drwy e-bost ar 01446 709108 (llinell uniongyrchol).

 

Dydd Iau 2 Mawrth 2023 erbyn canol dydd fan bellaf yw’r dyddiad cau ar gyfer derbyn pecynnau ymgeisio wedi’u cwblhau.