Beth yw Trosglwyddiad Asedau Cymunedol (TAC)

Mae Trosglwyddiad Asedau Cymunedol (TAC) yn digwydd pan fod corff yn y sector gyhoeddus, Awdurdod Lleol fel arfer, yn trosglwyddo rheolaeth dros/perchnogaeth ar ased eiddo i Gyngor Tref / Cymuned neu grŵp lleol trydedd sector / cymunedol.

 

Mae gan y Cyngor bolisi, arweiniad a threfn benodol er mwyn rheoli TAC. Mae’r arweiniad yn gyfeirbwynt i amrywiaeth eang o gyrff cymunedol megis mudiadau gwirfoddol, grwpiau cydweithredol, mentrau cydfuddiannol a chymdeithasol a Chynghorau Tref / Cymuned a allai fod yn ystyried gwneud cais am Drosglwyddiad Asedau Cymunedol. Mae’r arweiniad hefyd yn cynorthwyo i wneud y penderfyniadau mae angen i’r Cyngor eu gwneud wrth ystyried ceisiadau TAC.

 

Seiliwyd ein proses TAC ni ar egwyddorion craidd anghenion cymunedol, atgyfnerthu amcanion a nodau ehangach y Cyngor a’r angen i sicrhau tryloywder a chynaliadwyedd unrhyw gynigion. Mae tri cham yn y broses – mynegiant o ddiddordeb, cynllun busnes cynhwysfawr a phenderfyniad. Mae templedi ar gyfer camau un a dau ar gael i’w lawrlwytho isod. 

 

Mae’r arweiniad yn nodi’r math o asedau a fydd, neu na fydd, yn cael eu hystyried yn addas ar gyfer TAC.

 

Dyma adrannau arweiniad y TAC:

 

Am wybodaeth bellach am Drosglwyddiadau Asedau Cymunedol, cysylltwch ag Andrew Tovey, Swyddog Ystadau Cynorthwyol:  

 

 

 

 

 

Ffynonellau Gwybodaeth Ychwanegol a Chanllawiau i Ymgeiswyr

 

Bob blwyddyn mae'r Gronfa Loteri Fawr yn dosbarthu miliynau o bunnoedd o'r Loteri Genedlaethol i achosion da. Mae ein hariannu'n mynd i grwpiau cymunedol ac i brosiectau sy'n gwella iechyd, addysg a'r amgylchedd
Y Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol yng Nghymru, sy’n bwriadu helpu grwpiau datblygu cymunedol, tirfeddianwyr – ac eraill sy’n ymwneud â mynediad i dir – i gydweithio i i sicrhau bod mwy o dir ar gael ar gyfer tyfu cymunedau.
Mudiad aelodaeth a chefnogaeth ar gyfer y sector cymunedol. Maent yn atgyfnerthu gweithredu gwirfoddol a chymunedol ar lefel gymdogaethol ac yn galluogi pobl leol i fynd i’r afael â rheoli materion yn eu hardal a meithrin ysbryd cymunedol.

 

Mae gwefan My Community yn borth gwybodaeth am hawliau cymunedol a rhaglenni grant sy'n cael ei ariannu gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol.
Mae’r adnodd hwn ar gyfer ystod eang o bobl a mudiadau â diddordeb posibl mewn datblygu tir ac asedau adeiladu er lles cymunedol neu gyhoeddus.
Elusen annibynnol yw Gwasanaeth Gwirfoddol Morgannwg ac mae ganddo aelodaeth lewyrchus o fudiadau gwirfoddol a chymunedol sy’n weithredol ym Mro Morgannwg. Maent yn helpu i wella ansawdd bywyd a chymunedau ddrwy gefnogi gwirfoddolwyr, cyfleoedd i wirfoddoli a grwpiau gwirfoddol.
Mae’r Uned Trosglwyddo Asedau’n hyrwyddo ac yn cefnogi trosglwyddiad asedau cymunedol – y broses o drosglwyddo tir ac adeiladau o berchnogaeth cyrff cyhoeddus i fudiadau cymunedol a gwirfoddol. 

NALC* 

Cymdeithas Genedlaethol Cynghorau Lleol yng Nghymru a Lloegr 

Un Llais Cymru yw’r prif gorff ar gyfer cynghorau cymuned a thref Cymru, ac mae’n sicrhau llais cryf i gynrychioli diddordebau’r cynghorau, a darparu ystod o wasanaethau o safon i gefnogi eu gwaith. Ffurfiwyd Un Llais Cymru ym mis Ebrill 2004 o'r ddau brif gorff blaenorol: NALC Cymru, a Chymdeithas Cynghorau Bro a Thref Cymru. 
Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn cefnogi datblygiad a thwf mentergarwch a mentrau cymdeithasol a grwpiau cydweithredol yng Nghymru.
Mae CGGC yn cefnogi ac yn cynrychioli’r drydedd sector yng Nghymru. Mae’n cynrychioli mudiadau gwirfoddol, gwirfoddolwr a chymunedau, ac yn ymgyrchu drostynt. 

Llywodraeth Cymru: Canllaw ar gyfer Trosglwyddiad Asedau Cymunedol at ddibenion Chwaraeon, y Celfyddydau a Diwylliant.

I gynorthwyo grwpiau cymunedol sy’n ystyried prynu asedau cymunedol at ddiben chwaraeon, y celfyddydau a diwylliant. 

*Mae'r gwefannau hyn yn Saesneg yn unig