Cost of Living Support Icon

Beth yw Trosglwyddiad Asedau Cymunedol (TAC)

Mae Trosglwyddo Asedau Cymunedol (TAC) yn digwydd pan fydd Corff Sector Cyhoeddus yn trosglwyddo rheolaeth neu berchnogaeth ased eiddo i gorff cymunedol.

 

Mae gan y Cyngor bolisi, arweiniad a phroses ar gyfer rheoli TACau.

 

Mae gan y canllawiau wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer cyrff cymunedol sy'n ystyried TAC:

 • Sefydliadau gwirfoddol

 • Cydweithfeydd

 • Sefydliadau cydfuddiannol

 • Mentrau cymdeithasol

 • Cynghorau Tref a Chymuned

Mae'r canllawiau hefyd yn nodi'r mathau o asedau a allai neu na fyddant yn cael eu hystyried ar gyfer TAC.

 

Mae'r canllawiau'n manylu ar broses benderfynu'r Cyngor wrth ystyried ceisiadau TAC. Mae’r broses TAC wedi'i seilio ar rai egwyddorion allweddol:

 • Angen cymunedol

 • Cefnogi nodau ac amcanion ehangach y Cyngor

 • Yr angen i sicrhau tryloywder a chynaliadwyedd unrhyw gynigion

Mae tri cham i'r broses ymgeisio CAT:

 

 1. Mynegi Diddordeb
 2. Cynllun busnes llawn
 3. Penderfyniad

 

Am wybodaeth bellach am Drosglwyddiadau Asedau Cymunedol, cysylltwch ag Andrew Tovey, Swyddog Ystadau Cynorthwyol:  

 

 

 

 

 

Ffynonellau Gwybodaeth Ychwanegol a Chanllawiau i Ymgeiswyr

 

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn dosbarthu miliynau o bunnoedd i helpu grwpiau cymunedol a phrosiectau elusennol yn y DU.

Mae CLAS Cymru yn helpu grwpiau tyfu cymunedol, tirfeddianwyr ac eraill sy'n ymwneud â mynediad i dir.  Eu nod yw gweithio’n gydweithredol er mwyn sicrhau bod mwy o dir ar gael ar gyfer twf cymunedol.

Materion Cymunedol yw'r sefydliad aelodaeth a chymorth cenedlaethol ar gyfer y sector cymunedol.  Maent yn annog gweithredu gwirfoddol a chymunedol ar lefel cymdogaeth. 

 

Mae gan Fy Nghymuned yr holl offer, awgrymiadau a syniadau diweddaraf i wneud cymunedau hyd yn oed yn lleoedd gwell i fyw ynddynt.  Mae ganddynt hefyd wybodaeth am hawliau cymunedol a rhaglenni grant. 

Mae porth CYD ar gyfer amrywiaeth o bobl a sefydliadau sydd â diddordeb mewn datblygu asedau tir ac adeiladau er budd y gymuned.

Mae Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg yn helpu i wella ansawdd bywyd cymunedau drwy gefnogi cyfleoedd gwirfoddoli.

Mae'r Uned Trosglwyddo Asedau’n hyrwyddo ac yn cefnogi trosglwyddiadau asedau cymunedol.

NALC* 

Cymdeithas Genedlaethol y Cynghorau Lleol yng Nghymru a Lloegr. 

Un Llais Cymru yw'r prif sefydliad ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru.  Maent yn rhoi llais cryf sy'n cynrychioli buddiannau'r cynghorau ac amrywiaeth o wasanaethau o ansawdd uchel i gefnogi eu gwaith.

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn fenter gydweithredol sy'n canolbwyntio ar adeiladu economi decach, wyrddach a chymdeithas fwy cyfartal.  Maent yn cefnogi datblygiad entrepreneuriaeth gymdeithasol, mentrau a mentrau cydweithredol yng Nghymru.

Mae’r CGGC yn cefnogi ac yn cynrychioli trydydd sector Cymru. Maent yn cynrychioli ac yn ymgyrchu dros fudiadau gwirfoddol, gwirfoddolwyr a chymunedau. 

Pecyn cymorth Llywodraeth Cymru i gynorthwyo grwpiau cymunedol sy'n ystyried cat's at ddibenion chwaraeon, y celfyddydau a diwylliannol.  

*Mae'r gwefannau hyn yn Saesneg yn unig