Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad am Gyfarfod    CYFARFOD BLYNYDDOL CYNGOR BRO MORGANNWG

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                       DYDD MERCHER, 10 MAI 2023 AM 6.05 P.M.

 

Lleoliad                           CYFARFOD O BELL

 

GOFYNNIR I AELODAU NODI AMSER Y CYFARFOD.

OFFRYMIR Y GWEDDÏAU AM 6.00 P.M.

 

 

Agenda

 

** Bydd y Maer sy’n ymddeol yn cadeirio nes bod y Maer newydd yn cael ei ethol yn ffurfiol. Cyflwynir Trefn gyflawn y Digwyddiadau yn ystod y cyfarfod.   Amgaeir Trefn y Trafodion llawn.

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         (a)        Clywed cofrestr yr aelodau.

            (b)       Derbyn datganiadau o ddiddordeb a natur y fath fuddiannau o dan God Ymddygiad y Cyngor.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro neu’r Gwasanaethau Democrataidd o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

3.         Ethol Maer ar gyfer y flwyddyn ddinesig sydd i ddod yn unol â darpariaethau Adrannau 22 a 23 Deddf Llywodraeth Leol 1972. **

[Gweld Cofnod]

 

4.         Penodi Dirprwy Faer ar gyfer y flwyddyn ddinesig sydd i ddod yn unol â darpariaeth Adran 24 Deddf Llywodraeth Leol 1972.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Derbyn gyhoeddiadau gan y Maer neu’r Prif Weithredwr.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –  

6.         Trefniadau Gweithredol:

            (i)         Aelodaeth y Cabinet a Phortffolios  

            I nodi statws yr Arweinydd a chael gwybod gan yr Arweinydd beth yw enwau’r Cynghorwyr a ddewiswyd i fod yn Ddirprwy Arweinydd ac yn Aelodau’r Cabinet, ynghyd â’u portffolios a, pan fo’n berthnasol, enwebiadau ar gyfer “Llefarwyr”. (N.B. Ceir manylion taliadau arfaethedig Uwch Gyflogau yn yr adroddiad hefyd.)  [Gweld Gwybodaeth Atodol]

[Gweld Cofnod]

 

7.         Trefniadau Anweithredol –

            Penodi Pwyllgorau Craffu ynghyd â’u telerau a phenodi eu haelodaeth ar gyfer y flwyddyn ddinesig sydd i ddod:  [Gweld Gwybodaeth Atodol]

            (a)       Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

            (b)       Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio

            (c)       Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

            (ch)     Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

            (d)       Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant.

[Gweld Cofnod]

 

Pwyllgorau Lled-Farnwrol, Pwyllgorau a Chyrff Eraill –

8.         Penodi’r cyrff isod ynghyd â’u telerau a phenodi eu haelodaeth am y flwyddyn ddinesig sydd i ddod:  [Gweld Gwybodaeth Atodol]

[Gweld Cofnod]

        

Pwyllgorau Lled-farnwrol flwyddyn dinesig

(a)      Pwyllgor Apeliadau     

(b)      Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Disgresiynol    

(c)       Pwyllgor Ymchwilio   

(ch)     Pwyllgor Cynllunio

(d)       Is-bwyllgor Hawliau Tramwy Cyhoeddus

(dd)     Pwyllgor Trwyddedu Diogelu’r Cyhoedd

(e)       Pwyllgor Statudol Trwyddedu

(f)        Pwyllgor Safonau

(ff)       Pwyllgor Penodi Pwyllgor Safonau.

 

Pwyllgorau / Is-bwyllgorau / Panelau

(g)       Penodi Llywodraethwyr ALl – Panel Ymgynghorol.   

(ng)     Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

(h)       Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

(i)        Is-bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

(l)        Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi

(ll)       Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

(m)      Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd  

(n)       Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr   

(o)       Panel Penodi Pwyllgor Safonau   

(p)       Pwyllgor yr Ymddiriedolaeth

(ph)     Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Wirfoddol

(r)        Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys yng Nghymru

 

Cyrff Eraill (Yn cynnwys Cyrff ar y Cyd)

(rh)      Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau

(s)       Grŵp Cynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg. 

(t)         Cydbwyllgor Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De –  

Mae Model Rheolaeth y Consortiwm yn cynnwys Cydbwyllgor symlach, sy’n cynnwys nifer lai o Arweinwyr neu gynrychiolwyr a enwebwyd. Mae pob Awdurdod Lleol cyfansoddol yn penodi un Aelod, ac (yn unol â’r Model Cenedlaethol), dylai hwn fod  yr Arweinydd neu ddirprwy a enwebwyd.  Cynrychiolydd presennol y Cyngor yw’r Aelod Cabinet dros Addysg, y Celfyddydau a’r Gymraeg.  

(th)      Cyd-bwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir: Aelodaeth a Phenodi Dirprwyon –

Mae’r Cytundeb Cydweithio yn galluogi bob un o’r tri Awdurdod perthnasol i benodi eilyddion ar gyfer y ddau Aelod a enwyd ganddynt.  Cynrychiolwyr presennol y cyngor  yw’r Aelod Cabinet dros Ymgysylltu â’r Gymuned, Cydraddoldeb a Gwasanaethau Rheoleiddiol a Chadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu Diogelu’r Cyhoedd.  Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth acAdeiladu ac Is-Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu Diogelu’r Cyhoedd oedd yr eilyddion ar gyfer yr Aelod Cabinet dros Ymgysylltu â’r Gymuned, Cydraddoldeb a Gwasanaethau Rheoleiddiol a Chadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu Diogelu’r Cyhoedd yn y drefn honno.

(u)       Y Cwmni Arlwyo Big Fresh (Cwmni Masnachu Awdurdodau Lleol) –  Cynrychiolwyr presennol y Cyngor yw’r Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol a’r Arweinydd Gweithredol a’r Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau a fydd yn cynrychioli’r Cyngor fel cyfranddaliwr y cwmni ac a fydd yn cael eu cynghori gan Banel Cynghori Cyfranddalwyr, sy’n cynnwys Swyddogion y Cyngor.

 

9.         Nodi dyddiadau cyfarfodydd cyffredin y Cyngor i’w cynnal yn y flwyddyn ddinesig sydd i ddod –

 

24 Gorffennaf 2023

25 Medi 2023

4 Rhagfyr 2023

4 Mawrth 2024

29 Ebrill 2024.

[Gweld Cofnod]

 

10.      Ethol Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion ar gyfer y Pwyllgorau isod ar gyfer y flwyddyn ddinesig sydd i ddod:

 

            (a)      Apeliadau

            (b)     Cyswllt Cymunedol

            (c)      Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

            (ch)    Adolygu Taliadau Tai Disgresiynol

            (d)      Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi

            (dd)    Grŵp Cynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg

            (e)      Ymchwilio

            (f)       Cynllunio

            (ff)      Trwyddedu Diogelu’r Cyhoedd

            (g)      Penodi Uwch Reolwyr

            (ng)    Trwyddedu Statudol

            (h)      Ymddiriedolaeth

            (i)       Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Wirfoddol

            (l)       Deddf Ystad yr Eglwys yng Nghymru.

 

Gweler yr atodiad sydd ynghlwm sy’n nodi pam nad yw pwyllgorau penodol wedi eu cynnwys yn y rhestr uchod.

[Gweld Cofnod]

 

11.      Unrhyw fater arall brys ym marn y Maer (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.      Unrhyw fater brys ym marn y Maer (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Prif Weithredwr

 

3 Mai 2023

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Mr. J. Rees Rhif ffôn: Y Barri (01446) 709413

 

Dosbarthu: I Holl Aelodau’r Cyngor.

 

 

SYLWCH: Mae'r Cyngor yn cadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â risgiau iechyd y cyhoedd. Mae mesurau Covid 19 y Cyngor yn cael eu hadolygu'n gyson yn seiliedig ar ganllawiau sy’n dod i law gan Lywodraeth Cymru a Thîm Iechyd a Diogelwch y Cyngor.

 

Bydd cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu cynnal yn unol â Pholisi Cyfarfodydd Aml-Leoliad y Cyngor ac mae manylion ym mharagraffau 21.2 a 21.3 ynghylch pa gyfarfodydd fydd yn cael eu cynnal ar sail hybrid ac o bell yn unig.

 

Bydd cyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg hefyd yn cael eu ffrydio'n fyw, ac eithrio pan fo materion Rhan II yn cael eu hystyried yn llwyr neu'n rhannol, yn unol â Pholisi Cyfarfodydd Aml-Leoliad y Cyngor.

 

Os ydych chi'n cymryd rhan, mae hyn yn golygu eich bod chi'n cael eich recordio'n weledol ac mewn sain gyda'r cyfarfod yn cael ei ddarlledu ar y rhyngrwyd. Gwneir hyn at ddibenion cefnogi a hyrwyddo ymgysylltiad democrataidd a budd y cyhoedd.  Byddwn yn cadw'r data am 6 mlynedd ac yna’n ei gynnig i’r archifydd yn Swyddfa Cofnodion Morgannwg i’w gadw’n barhaol.   Mae gennych yr hawl i wneud cais i gael mynediad at, cywiro, cyfyngu, gwrthwynebu neu ddileu’r data hwn.Y Rheolydd Gwybodaeth yw'r Comisiynydd Gwybodaeth a gellir cysylltu ag ef ar https://ico.org.uk/Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer y Cyngor arDPO@Valeofglamorgan.gov.uk.

 

Bydd cyfarfodydd sy'n cael eu cynnal ar sail hybrid yn cael eu cynnal yn Siambr y Cyngor ac ar-lein.  Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus yn y Siambr.  Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar gyfer ffrydio’n fyw neu at ddibenion hyfforddi.

 

Cyfarfodydd a gynhelir o Bell

 

Gall Aelod sy’n dymuno mynychu’r Swyddfeydd Dinesig e.e. o Siambr y Cyngor, er mwyn cael mynediad/mynychu cyfarfod o bell, drwy ddefnyddio dyfais y Cyngor.  Gan ddefnyddio rhwydwaith TGCh y Cyngor I ymuno a’t cyfarfod wneud hynny.  Hysbysu’r Gwasanaethau Democrataidd cyn y cyfarfod yn enwedig pan gynhelir y cyfarfod gyda’r nos fel y gellir hysbysu diogelwch adeiladau.

 

Bydd aelodau o’r cyhoedd a allai ddymuno arsylwi darllediad byw o drafodion cyfarfod a gynhelir ar sail cyfarfod o bell ac and ydynt yn gallu gwneud hynny o gartref, yn gallu gweld y darllediad byw o ardal ddynodedig yn y Swyddfeydd Dinesig, yn y Barri, yn amodol ar dderbyn hysbysiad a bresenoldeb dim hwyrach nag un diwrnod Gwaith cyn dyddiad y cyfarfod.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709413

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx