Cost of Living Support Icon

 

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR CYSWLLT CYMUNEDOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD MAWRTH, 26 IONAWR, 2021 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                        CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Hydref, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

4.         Materion Heddlua.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Materion Gwasanaeth Tân ac Achub.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Cais am Ystyriaeth gan Gyngor Cymuned Sain Niclas a Tresimwn –   

Rhwystro Traed Troed trwy Lysiant.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Cyflwyniad

Cyfrifiad y Fro 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod –

8.         Adolygiad o Gerfluniau, Henebion, Enwau Strydoedd ac Enwau Adeiladau – Cabinet: 2 Tachwedd, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –

9.        Cynllun Cyflenwi Blynyddol Cyngor Bro Morgannwg Drafft (Cynllun Gwella Rhan 1) 2021-22.

[Gweld Cofnod]

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

19 Ionawr, 2021

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985.  

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Ms. A. Rudman: (01446) 709855

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau’r Pwyllgor Cyswllt Cymunedol -

Cadeirydd: Cynghorydd Mrs. S.M. Hanks;

Is-gadeirydd: Cynghorydd Ms. R.M. Birch;

Y Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, G.D.D. Carroll, Mrs. C.A. Cave, N.P. Hodges, M.J.G. Morgan, A.C. Parker, R.A. Penrose, Mrs. S.D. Perkes, A.R. Robertson, L.O. Rowlands ac M.R. Wilson

 

 

a Chynrychiolwyr Cynghorau Tref a Chymuned

 

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Pwyllgor, Swyddogion a phartïon â diddordeb i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democrat@valeofglamorgan.gov.uk neu ffôn. 01446 709855.