Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR CYSWLLT CYMUNEDOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD LLUN, 4 HYDREF, 2021 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                        CYFARFOD O BELL

 

Agenda

 

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Gorffennaf, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

4.         Materion Heddlu.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Materion Gwasanaeth Tân ac Achub.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Cais am Ystyriaeth gan Gyngor Cymuned Tregolwyn

            Arwyddion Brown, A48.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Cais am Ystyriaeth gan Cyngor Cymuned Ewenni –

            Polisi Ffyrdd Gwledig. [Gweld y Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

 

8.         Cais am Ystyriaeth gan Gyngor Cymuned Llandŵ

            Adleoli a Moderneiddio'r Safle Mwynderau Dinesig yn Llandŵ. [Gweld y Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

28 Medi, 2021

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985.  

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

A. Rudman: (01446) 709855

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau’r Pwyllgor Cyswllt Cymunedol -

Cadeirydd: Cynghorydd S.M. Hanks;

Is-gadeirydd: Cynghorydd R.M. Birch;

Y Cynghorwyr: J. Aviet, G.D.D. Carroll, C.A. Cave, N.P. Hodges, M.J.G. Morgan, A.C. Parker, R.A. Penrose, S.D. Perkes, A.R. Robertson, L.O. Rowlands ac M.R. Wilson

 

a Chynrychiolwyr Cynghorau Tref a Chymuned

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Bydd hwn yn gyfarfod rhithwir a bydd "presenoldeb" yn cael ei gyfyngu i Aelodau'r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw rai sydd wedi'u cofrestru i siarad "partïon â diddordeb" lle bo hynny'n briodol.  Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democrat@valeofglamorgan.gov.uk neu ffôn. 01446 709855.