Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o Gyfarfod    Y CYNGOR

 

Dyddiad ac amser        DYDD MERCHER, 26 CHWEFROR 2020 AM 6.05 P.M.

y Cyfarfod                      

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

GOFYNNWYD I AELODAU NODI AMSER Y CYFARFOD. 

GWEDDÏWN AM 6.00 P.M.

 

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         (a)       Clywed rhestr yr aelodau.

            (b)       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

3.        Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Rhagfyr, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Maer, yr Arweinydd, Aelodau’r Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig a derbyn unrhyw ddeisebau a gyflwynwyd gan Aelodau.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Rheolwr Gyfarwyddwr –  

5.         Enwebu’r Darpar Faer a’r Darpar Ddirprwy Faer ar gyfer Blwyddyn Cyngor 2020/21.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Ystyried yr Hysbysiad o Gynnig Canlynol [a gyflwynwyd gan  y Gynghorwyr V.J. Bailey, L.O. Rowlands a G.D.D. Carroll]:

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg:

 

  1. Yn rhannu pryder y cyhoedd na chynhaliwyd Asesiad Effeithiau Amgylcheddol erioed mewn perthynas â Llosgydd y Barri;
  2. Yn galw am Adolygiad Annibynnol o benderfyniadau Cyngor Bro Morgannwg ynghylch yr holl geisiadau cynllunio sy'n gysylltiedig â Llosgydd y Barri;
  3. Yn annog Llywodraeth Cymru i ddynodi Llosgydd y Barri yn Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC).”

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Rheolwr Gyfarwyddwr –  

7.         Ymgynghoriad â Threthdalwyr Annomestig.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

8.         Cynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Ystyried y canlyniad(au) canlynol gan y Weithrediaeth o ran Fframwaith Polisi a Chyllideb y Cyngor

 

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod.

(a)       Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019; Gweithredu trefniadau ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg a Rhentu Doeth Cymru

[Gweld Cofnod]

16 Rhagfyr, 2019

C180

(b)       Ymestyn y Contract Rheoli Hamdden

[Gweld Cofnod]

16 Rhagfyr, 2019

C181

(c)       Polisi Tâl 2020/2021

[Gweld Cofnod]

20 Ionawr, 2020

C204

(d)       Strategaeth Gyfalaf 2020/21 a Chynigion Cyfalaf Terfynol 2020/21 i 2024/25

[Gweld Cofnod]

3 Chwefror, 2020

C211

(e)       Cynigion Terfynol ar gyfer Cyllideb Refeniw 2020/21

(e)(i)   Cynigion Terfynol ar gyfer Cyllideb Refeniw 2020/21

[Gweld Cofnod]

3 Chwefror, 2020

a

10 Chwefror, 2020

C212

 

C225

(f)        Cyigion Terfynol Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai (CRT) 2020/21

[Gweld Cofnod]

3 Chwefror, 2020

C213

(g)       Strategaeth Rheoli Trysorlys a Buddsoddi 2020/21 a'r Diweddariad ar gyfer 2019/20

[Gweld Cofnod]

3 Chwefror, 2020

C214

(h)       Cais am Ystyriaeth – Darpariaeth Amgueddfa ym Mro Morgannwg

[Gweld Cofnod]

10 Chwefror, 2020

C221

(i)        Cynllun Corfforaethol Drafft Bro Morgannwg 2020–25

[Gweld Cofnod]

10 Chwefror, 2020

C222

 

O.N. Mae'r adroddiad sy'n destun y cyfeiriad mewn perthynas ag Eitem 9(a) i (i) uchod ar y Rhaglen eisoes wedi'i gylchredeg i'r Aelodau sydd ag agenda'r Cabinet ar gyfer 16 Rhagfyr, 2019, 20 Ionawr, 3 Chwefror a 10 Chwefror, 2020.  Fodd bynnag, i gynorthwyo Aelodau i ystyried y cynigion ar gyfer y gyllideb, mae copïau pellach o’r adroddiadau mewn perthynas â 9(d) i (f) wedi’u cynnwys yn yr agenda.

 

**Mae rhagor o gopïau ar gael gan Swyddfa Gwasanaethau Democrataidd yn ôl y gofyn**. 

 

Cyfeirnod –

10.      Cofrestr Anrhegion a Lletygarwch yr Awdurdod Lleol – Pwyllgor Safonau: 23 Ionawr, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

11.      I dderbyn cwestiynau ac atebion yn ymwneud ag Adran 4.18.2 – 4.18.7 o Gyfansoddiad y Cyngor (h.y. cwestiynau ar unrhyw fater mewn perthynas â lle mae gan y Cyngor rymoedd neu ddyletswyddau neu sy’n effeithio ar Fro Morgannwg). 

[Gweld Cofnod]

 

12.      Cwestiynau gan y cyhoedd –  

           Derbyniwyd dau gwestiwn.

[Gweld Cofnod]

 

13.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I). 

           (i)    I hysbysu’r Cyngor o’r Defnydd o’r Weithdrefn Benderfynu Frys yn unol ag Erthygl 14.14 y Cyfansoddiad.

 

Eitem

 

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod

(i)    Cyfraddau Annomestig - Rhyddhad Stryd Fawr a Manwerthu

[Gweld Cofnod]

24 Chwefror 2020

C238

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

14.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

20 Chwefror, 2020

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. J. Rees, Ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: JERees@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Dosbarthu:  I Holl Aelodau’r Cyngor.

 

Noder:Cofiwch bod rhai cyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg yn cael eu darlledu, cewch wybod ar lafar os bydd y cyfarfod yr ydych chi ynddo yn cael ei ddarlledu.   Os bydd yn cael ei ddarlledu, mae’n golygu eich bod chi’n cael eich recordio’n weledol ac o ran sain a bydd hynny ar gael ar y rhyngrwyd.  Gwneir hyn at ddibenion cefnogi a hyrwyddo ymgysylltiad democrataidd a budd y cyhoedd.  Byddwn yn cadw'r data am 6 mlynedd ac yna’n ei gynnig i’r archifydd yn Swyddfa Cofnodion Morgannwg i’w gadw’n barhaol.   Mae gennych yr hawl i wneud cais i gael mynediad at, cywiro, cyfyngu, gwrthwynebu neu ddileu’r data hwn.Y Rheolydd Gwybodaeth yw'r Comisiynydd Gwybodaeth a gellir cysylltu ag ef ar https://ico.org.uk/Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer y Cyngor ar DPO@Valeofglamorgan.gov.uk.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa. 

Rhif Ffôn (01446) 709413 neu drwy

e-bost – jerees@valeofglamorgan.gov.uk