Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o Gyfarfod   Y CYNGOR

 

Dyddiad ac amser       DYDD LLUN, 21 MEDI 2020 AM 6.05 P.M.

y Cyfarfod                     

 

Lleoliad                       CYFARFOD O BELL

 

GOFYNNWYD I AELODAU NODI AMSER Y CYFARFOD. 

GWEDDÏWN AM 6.00 P.M.

 

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.       (a)      Clywed rhestr yr aelodau.

          (b)      Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

3.       Cymeradwyo cofnodion:
          (a) y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Chwefror, 2020;

          (b) y Cyfarfod Arbennig a gynhaliwyd ar 9 Mawrth, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

4.       Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Maer, yr Arweinydd, Aelodau’r Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig a derbyn unrhyw ddeisebau a gyflwynwyd gan Aelodau.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd –

5.       Adfer y Rheol 6 Mis i Aelodau: Adran 85 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

[Gweld Cofnod]

 

6.       Ystyried y canlyniad(au) canlynol gan y Weithrediaeth o ran Fframwaith Polisi a Chyllideb y Cyngor

 

 

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod.

(a)      Monitro Cyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill 2020 i 31 Gorffennaf 2020.

[Gweld Cofnod]

7 Medi, 2020

C322

(b)      Comisiwn Democratiaeth a Ffiniau Lleol Cymru - Comisiwn Democratiaeth a Ffiniau Lleol Cymru - Adolygiad o Drefniadau Etholiadol Bwrdeistref Sirol Morgannwg

[Gweld Cofnod]

7 Medi, 2020

C327

(c)      Adroddiad Blynyddol Rheoli’r Trysorlys 2019/20 [Cyfeiriad i ddilyn]

[Gweld Cofnod]

21 Medi, 2020

C

(d)      Adroddiad Blynyddol Bro Morgannwg (Cynllun Gwella Rhan 2) 2019/20 [Cyfeiriad i ddilyn]

[Gweld Cofnod]

21 Med, 2020

C

 

O.N. Mae'r adroddiad sy'n destun y cyfeiriad mewn perthynas ag Eitem 6(a) i (d) uchod ar y Rhaglen eisoes wedi'i gylchredeg i'r Aelodau sydd ag agendau'r Cabinet ar gyfer 7 Medi a 21 Medi, 2020.  Fodd bynnag, er mwyn cynorthwyo Aelodau i ystyried y Trefniadau Etholiadol, mae copi o'r adroddiad mewn perthynas â 6(b) wedi'i gynnwys yn yr agenda.

 

**Mae rhagor o gopïau ar gael gan Swyddfa Gwasanaethau Democrataidd yn ôl y gofyn**. 

 

7.       I hysbysu’r Cyngor o’r Defnydd o’r Weithdrefn Benderfynu Frys yn unol ag Erthygl 14.14 y Cyfansoddiad.

 

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod.

(a)      Gorchymyn Senedd Cymru Drafft (Cynrychiolaeth y Bobl) (Diwygio) 2020 a Gorchymyn Drafft Senedd Cymru (Anghymhwyso) 2020.

[Gweld Cofnod]

27 Gorffennaf, 2020

C312

(b)      Atal Ymddygiad Gwrthgymdeithasol sy'n Gysylltiedig ag Alcohol – Cyrchfannau, Canolfannau Trefi a Mannau Agored Cyhoeddus.

[Gweld Cofnod]

27 Gorffennaf, 2020

C313

(c)      Dadleoli Parcio Ceir - Ardaloedd Arfordirol a Lleoliadau eraill sydd â Rhifau Ymwelwyr Uchel.

[Gweld Cofnod]

27 Gorffennaf, 2020

C314

(d)      Comisiwn Democratiaeth a Ffiniau Lleol Cymru -  Adolygiad o Drefniadau Etholiadol Bwrdeistref Sirol Morgannwg [fel y nodir yn Eitem 6(b) ar yr Agenda]

[Gweld Cofnod]

7 Medi, 2020

C327

(e)      Adroddiad Blynyddol Rheoli’r Trysorlys 2019/20  [fel y nodir yn Eitem 6(c) ar yr Agenda]

[Gweld Cofnod]

21 Medi, 2020

C

 

(f)       Adroddiad Blynyddol Bro Morgannwg (Cynllun Gwella Rhan 2) 2019/20  [fel y nodir yn Eitem 6(d) ar yr Agenda]

[Gweld Cofnod]

21 Medi, 2020

C

 

8.       I dderbyn cwestiynau ac atebion yn ymwneud ag Adran 4.18.2 – 4.18.7 o Gyfansoddiad y Cyngor (h.y. cwestiynau ar unrhyw fater mewn perthynas â lle mae gan y Cyngor rymoedd neu ddyletswyddau neu sy’n effeithio ar Fro Morgannwg). 

[Gweld Cofnod]

 

9.       Cwestiynau gan y cyhoedd –    

          Ni dderbyniwyd unrhyw gwestiynau.      

 

10.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

15 Medi, 2020

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. J. Rees, Ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: JERees@valeofglamorgan.gov.uk

 

Dosbarthu:  I Holl Aelodau’r Cyngor.

 

Noder:Cofiwch bod rhai cyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg yn cael eu darlledu, cewch wybod ar lafar os bydd y cyfarfod yr ydych chi ynddo yn cael ei ddarlledu.   Os bydd yn cael ei ddarlledu, mae’n golygu eich bod chi’n cael eich recordio’n weledol ac o ran sain a bydd hynny ar gael ar y rhyngrwyd.  Gwneir hyn at ddibenion cefnogi a hyrwyddo ymgysylltiad democrataidd a budd y cyhoedd.  Byddwn yn cadw'r data am 6 mlynedd ac yna’n ei gynnig i’r archifydd yn Swyddfa Cofnodion Morgannwg i’w gadw’n barhaol.   Mae gennych yr hawl i wneud cais i gael mynediad at, cywiro, cyfyngu, gwrthwynebu neu ddileu’r data hwn.Y Rheolydd Gwybodaeth yw'r Comisiynydd Gwybodaeth a gellir cysylltu ag ef ar https://ico.org.uk/Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer y Cyngor ar DPO@Valeofglamorgan.gov.uk.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa. 

Rhif Ffôn (01446) 709413 neu drwy

e-bost – jerees@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709413.