Cost of Living Support Icon

 

 GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o Gyfarfod    Y CYNGOR

 

Dyddiad ac amser        DYDD MERCHER, 10 MAWRTH, 2021 AM 6.05 P.M.

y Cyfarfod                      

 

Lleoliad                        CYFARFOD O BELL

 

GOFYNNWYD I AELODAU NODI AMSER Y CYFARFOD. 

GWEDDÏWN AM 6.00 P.M.

 

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         (a)       Clywed rhestr yr aelodau.

            (b)       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

3.        Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Rhagfyr 2020.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Maer, yr Arweinydd, Aelodau’r Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig a derbyn unrhyw ddeisebau a gyflwynwyd gan Aelodau.

[Gweld Cofnod]

 

5.        Ystyried yr Hysbysiad o Gynnig canlynol [a gyflwynwyd gan y Cynghorwyr V.J. Bailey, G.D.D. Carroll a L.O. Rowlands]

[Gweld Cofnod]

 

“Mae Cyngor Bro Morgannwg:

 

-            Yn gresynu’r effaith amgylcheddol barhaol y byddai'r ffordd gyswllt A48-M4 yn ei chael ar Gwm Trelái, gan ddinistrio'r cefn gwlad lleol;

-            Yn nodi'r goblygiadau ariannol newidiol i'r Awdurdod Lleol o ganlyniad i Covid a'r her ychwanegol o ddarparu cyllid ar gyfer y cynllun hwn;

-            Yn cydnabod gwrthwynebiad lleol i ffordd gyswllt A48-M4; ac

-            Yn annog y Weinyddiaeth i dynnu yn ôl ei chefnogaeth dros y cynllun, na fydd yn darparu fawr o fudd i drigolion y Fro, ac yn lle hynny i wneud Ffordd Osgoi Dinas Powis ei phrif brosiect seilwaith.”

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

6.         Enwebu’r Darpar Faer a’r Darpar Ddirprwy Faer ar gyfer Blwyddyn Cyngor 2021/22.

[Gweld Cofnod]

7.         Ymgynghoriad â Threthdalwyr Annomestig

[Gweld Cofnod]

8.         Defnydd o Rymoedd Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

9.         Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus – Rheolaethau Cŵn.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd –

10.      Adolygiad o Gyfansoddiad / Dirprwyaethau Swyddogion y Cyngor.

[Gweld Cofnod]

 

11.      Ystyried y canlyniad(au) canlynol gan y Weithrediaeth o ran Fframwaith Polisi a Chyllideb y Cyngor

 

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod.

(a)       Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys 2020/21.

[Gweld Cofnod]

30 Tachwedd, 2020

C399

(b)       Comisiwn Ffinia a Democratiaeth Leol Cymru - Arolwg o Drefniadau Etholiadol Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

8 Chwefror, 2021

C475

(c)       Polisi Tâl 2021/2022

[Gweld Cofnod]

22 Chwefror, 2021

C482

(d)       Strategaeth Gyfalaf 2021/22 a Chynigion Cyfalaf Terfynol 2021/22 i 2025/26

[Gweld Cofnod]

22 Chwefror, 2021

C488

(e)       Cynigion Terfynol ar gyfer Cyllideb Refeniw 2021/22

[Gweld Cofnod]

22 Chwefror, 2021

C489

(f)        Cyigion Terfynol Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai (CRT) 2021/22

[Gweld Cofnod]

22 Chwefror, 2021

C490

(g)       Strategaeth Rheoli Trysorlys a Buddsoddi 2021/22

[Gweld Cofnod]

22 Chwefror, 2021

C491

(h)       Cynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai

[Gweld Cofnod]

22 Chwefror 2021

C495

 

O.N. Mae'r adroddiad sy'n destun y cyfeiriad mewn perthynas ag Eitem 11(a) i (h) uchod ar y Rhaglen eisoes wedi'i gylchredeg i'r Aelodau sydd ag agenda'r Cabinet ar gyfer 30 Tachwedd, 2020, 8 Chwefror a 22 Chwefror, 2021.  Fodd bynnag, i gynorthwyo Aelodau i ystyried y cynigion ar gyfer y gyllideb, mae copïau pellach o’r adroddiadau mewn perthynas â 11(d) i (f) wedi’u cynnwys yn yr agenda.

 

**Mae rhagor o gopïau ar gael gan Swyddfa Gwasanaethau Democrataidd yn ôl y gofyn**. 

 

12.      Gosod y Dreth Gyngor ar gyfer 2021-22.

[Gweld Cofnod]

 

13.      I hysbysu’r Cyngor o’r Defnydd o’r Weithdrefn Benderfynu Frys yn unol ag Erthygl 14.14 y Cyfansoddiad.

 

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod.

(a)       Darpariaeth Canolfan Frechu Holm View.

[Gweld Cofnod]

30 Tachwedd, 2020

C402

(b)       Cynllun Gostyngiad Treth Gyngor.

[Gweld Cofnod]

7 Rhagfyr, 2020

C412

(c)        Cyd-bwyllgorau Corfforaethol - Ymateb i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru.

[Gweld Cofnod]

21 Rhagfyr, 2020

C422

(d)       Ymateb i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Strategol) (Cymru) 2021.

[Gweld Cofnod]

21 Rhagfyr, 2020

C430

(e)       Siarter Argyfwng Hinsawdd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y Fro.

[Gweld Cofnod]

25 Ionawr, 2021

C451

 

14.      I dderbyn cwestiynau ac atebion yn ymwneud ag Adran 4.18.2 – 4.18.7 o Gyfansoddiad y Cyngor (h.y. cwestiynau ar unrhyw fater mewn perthynas â lle mae gan y Cyngor rymoedd neu ddyletswyddau neu sy’n effeithio ar Fro Morgannwg). 

[Gweld Cofnod]

 

15.      Cwestiynau gan y cyhoedd –    

            Un (1) dderbyniwyd unrhyw gwestiynau.

[Gweld Cofnod]

 

16.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

17.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

3 Mawrth, 2021

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. J. Rees, Ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: JERees@valeofglamorgan.gov.uk

 

Dosbarthu:  I Holl Aelodau’r Cyngor.

 

Noder:Cofiwch bod rhai cyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg yn cael eu darlledu, cewch wybod ar lafar os bydd y cyfarfod yr ydych chi ynddo yn cael ei ddarlledu.   Os bydd yn cael ei ddarlledu, mae’n golygu eich bod chi’n cael eich recordio’n weledol ac o ran sain a bydd hynny ar gael ar y rhyngrwyd.  Gwneir hyn at ddibenion cefnogi a hyrwyddo ymgysylltiad democrataidd a budd y cyhoedd.  Byddwn yn cadw'r data am 6 mlynedd ac yna’n ei gynnig i’r archifydd yn Swyddfa Cofnodion Morgannwg i’w gadw’n barhaol.   Mae gennych yr hawl i wneud cais i gael mynediad at, cywiro, cyfyngu, gwrthwynebu neu ddileu’r data hwn.Y Rheolydd Gwybodaeth yw'r Comisiynydd Gwybodaeth a gellir cysylltu ag ef ar https://ico.org.uk/Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer y Cyngor ar DPO@Valeofglamorgan.gov.uk.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa. 

Rhif Ffôn (01446) 709413 neu drwy

e-bost – jerees@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709413.