Cost of Living Support Icon

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR YMDDEOL YN GYNNAR / DILEU SWYDDI

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                  DYDD LLUN, 30 EBRILL, 2018 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                      YSTAFELL BWYLLGOR RHIF1, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Mawrth, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

4.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

5.         Penderfyniad ar Ddiswyddo – P.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r  yr Cyfarwyddwr Tai ac Amgylchedd –

6.         Penderfyniad ar Ddiswyddo ar gyfer M.

[Gweld Cofnod]

7.         Penderfyniad ar Ddiswyddo ar gyfer H, C a J.

[Gweld Cofnod]

8.         Penderfyniad ar Ddiswyddo ar gyfer W.

[Gweld Cofnod]

9.         Penderfyniad ar Ddiswyddo ar gyfer H.

[Gweld Cofnod]

10.       Penderfyniad ar Ddiswyddo ar gyfer S.

[Gweld Cofnod]

11.       Penderfyniad ar Ddiswyddo ar gyfer D a M.

[Gweld Cofnod]

 

12.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

24 Ebrill, 2018

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. J. Rees Ffôn: (01446) 709413

E-bost: jerees@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. R. Nugent-Finn;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd V.J. Bailey;  

Y Cynghorwyr: Mrs. P. Drake, S.T. Edwards, G. John, Mrs. A. Moore ac N.C.Thomas.