Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR YMDDEOL YN GYNNAR / DILEU SWYDDI

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU, 6 RHAGFYR, 2018 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 2, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Tachwedd 2018.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

4.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Rheolwr Gyfarwyddwr –

5.         Penderfyniad ar Ddiswyddo – P.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Pennaeth yr Adran Gyllid / Swyddog Adran 151 –

6.         Penderfyniad ar Ddiswyddo / Ymddeoliad Cynnar – S.

[Gweld Cofnod]

 

Addroddiadau Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

7.         Cais am Ymddeoliad Hyblyg – W.

[Gweld Cofnod]

8.         Penderfynu ar Ddileu Swydd / Ymddeoliad Cynnar ar Dail Diswyddo – B.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

30 Tachwedd, 2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. G. Davies Ffôn: (01446) 709249

E-bost: gjdavies@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi

Cadeirydd: Y Cynghorydd V.J. Bailey;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd S.T. Edwards;  

Y Cynghorwyr: Mrs. C.A. Cave, Mrs. P. Drake, G. John, Mrs. A. Moore ac

N.C.Thomas.