Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR YMDDEOL YN GYNNAR / DILEU SWYDDI

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                     DYDD LLUN, 12 GORFFENNAF, 2018 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                         YSTAFELL BWYLLGOR RHIF1, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mehefin, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

4.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Cyfarwyddwr Tai ac Amgylchedd –

5.         Penderfynu ar Ddileu Swydd / Ymddeoliad Cynnar ar Dail Diswyddo – G.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau

6.         Penderfyniad ar Ddiswyddo – P(1), B(1), R(1), S(1), J(1), C(1), C(2), S(2), R(2), C(3), F(1), A(1), P(2), A(2)

[Gweld Cofnod]

 

7.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 Adroddiad Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau

Penderfynu ar Ddileu Annibynnol Annibynnol - C (1), C (2), H (1), M (1), J (1), S (1), A (1), K (1), K (2) V (1), R (1) a Diswyddo Gwirfoddol - M (2) a C (4). 

[Gweld Cofnod]

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

6 Gorffennaf, 2018

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. G.J. Davies Ffôn: (01446) 709249

E-bost: gjdavies@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi

Cadeirydd: Y Cynghorydd V.J. Bailey;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd S.T. Edwards;  

Y Cynghorwyr: Mrs. C.A. Cave, Mrs. P. Drake, G. John, Mrs. A. Moore ac N.C.Thomas.