Cost of Living Support Icon

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod           PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod   DYDD MERCHER, 20 MEDI 2017 AM 6.00 PM

 

Lleoliad                              SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Gorffennaf 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol 2016/17 – Adrodd i'r Rhai sy'n Gyfrifol am Lywodraethu.

[Gweld Cofnod]

5.         Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol Cyd-Bwyllgor 2016/17 – Adrodd i'r Rhai sy'n Gyfrifol am Lywodraethu.

[Gweld Cofnod]

6.         SAC – Cyfrifoldebau’r Archwiliwr Mewn Perthynas ag Archwiliad o Ddatganiadau Cyllid.  

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau ‘r Rheolwr Gweithredol – Archwiliad (fel Pennaeth yr Archwiliad) – 

7.         Archwiliad Mewnol – Adroddiad Alldro – Ebrill 2016 i Awst 2017.

[Gweld Cofnod]

8.         Pwyllgor Archwilio – Blaengynllun Gwaith.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

13 Medi 2017

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at  

Mr. J. Rees, Ffôn: 01446 709413

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd L.O. Rowlands;

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, Mrs. P. Drake, V.P. Driscoll, S.J. Griffiths ac Dr. I.J. Johnson a Mr. P.R. Lewis (Aelod Lleyg).