Cost of Living Support Icon

 

Hysbysiad o Gyfarfod              PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod   DYDD MAWRTH, 28 TACHWEDD 2017 AM 5.00 PM

 

Lleoliad                                  SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

(NODER:GOFYNNIR I AELODAU NODI AMSER DECHRAU’R

CYFARFOD HWN)

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Medi, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Doweddaroad Chwarter 2 y Gofrestr Risg Corfforaethol (I gynnwys cyflwyniad).

[Gweld Cofnod]

5.         Cyfrifon a Gaewyd yn Gynharach.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Pennaeth yr Adran Gyllid / Swyddog Adran 151 –

6.         Y Diweddaraf ar Swyddi Gwag Staff yn y Gwasanaeth a Rennir Archwilio Mewnol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gweithredol – Archwiliad (fel Pennaeth yr Archwiliad) – 

7.         Archwiliad Mewnol – Adroddiad Alldro – Ebrill i Hydref 2017.

[Gweld Cofnod]

8.         Fframwaith Gwrth-dwyll – Asesiad Risg Twyll.

[Gweld Cofnod]

9.         Diweddariad ar Asesiad Allanol – Gwasanaeth Archwilio Mewnol a Rennir.

[Gweld Cofnod]

10.       Pwyllgor Archwilio – Blaengynllun Gwaith.

[Gweld Cofnod]

 

11.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

21 Tachwedd 2017

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at  

Mr. J. Rees, Ffôn: 01446 709413

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd L.O. Rowlands;

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, Mrs. P. Drake, V.P. Driscoll, S.J. Griffiths ac Dr. I.J. Johnson a Mr. P.R. Lewis (Aelod Lleyg).